1 И# речE ґхітофeлъ ко ґвессалHму: и3зберY нн7э себЁ дванaдесzть тhсzщъ мужeй и3 востaну, и3 поженY в8слёдъ давjда н0щію,
2 и3 найдY на него2, и3 т0й ўтруждeнъ и3 њслaбленъ рукaми, и3 ўстрашY є3го2, и3 побэжaтъ вси2 лю1діе и5же съ ни1мъ, и3 ўбію2 царS є3ди1наго:
3 и3 возвращY вс‰ лю1ди къ тебЁ, и4мже џбразомъ њбращaетсz невёста къ мyжеви своемY: тh бо т0кмw души2 є3ди1нагw мyжа и4щеши, всBмъ же лю1демъ бyдетъ ми1ръ.
4 И# ўг0дно сл0во бhсть пред8 nчи1ма ґвессалHмлима и3 пред8 nчи1ма всёхъ старёйшинъ ї}левыхъ.
5 И# речE ґвессалHмъ: призови1те же и3 хусjа ґрахjина, и3 ўслhшимъ что2 и3з8 ќстъ є3гw2.
6 И# вни1де хусjй ко ґвессалHму, и3 речE ґвессалHмъ къ немY, глаг0лz: по глаг0лу семY глаг0ла ґхітофeлъ: сотвори1мъ ли по словеси2 є3гw2; ѓще же ни2, ты2 глаг0ли.
7 И# речE хусjй ко ґвессалHму: не блaгъ совётъ сeй, є3г0же совэщA ґхітофeлъ є3ди1ною сіE.
8 И# речE хусjй: ты2 вёси nтцA твоего2 и3 мужeй є3гw2, ћкw си1льни сyть ѕэлw2, и3 гнэвли1ви душaми свои1ми, ћкw медвёдица ч†дъ лишeнаz на селЁ, и3 ѓки вeпрь свирёпый на п0ли: и3 nтeцъ тв0й мyжъ борeцъ, и3 не дaстъ почи1ти лю1демъ:
9 сE бо, т0й нн7э скрhсz на нёкоторэмъ х0лмэ и3ли2 на нёкоторэмъ мёстэ: и3 бyдетъ внегдA напaсти на ни1хъ въ начaлэ, и3 ўслhшитъ слyшаzй, и3 речeтъ: бhсть сокрушeніе въ лю1дехъ и5же за ґвессалHмомъ:
10 и3 т0й сhнъ си1лы, є3мyже сeрдце ћкоже сeрдце львY тazщо и3стaетъ: понeже вёсть вeсь ї}ль, ћкw си1ленъ nтeцъ тв0й, и3 сhнове си1лы вси2 и5же съ ни1мъ:
11 тaкw совётуz ѓзъ ўсовётовахъ, и3 собирazсz соберeтсz къ тебЁ вeсь ї}ль t дaна и3 до вирсавjи, ѓки пес0къ и4же при м0ри во мн0жествэ, и3 лицE твоE и3дyщее посредЁ и4хъ:
12 и3 пріи1демъ къ немY на є3ди1но мёсто, и3дёже њбрsщемъ є3го2 тaмw, и3 њполчи1мсz на него2, ћкоже спaдаетъ росA на зeмлю, и3 не њстaвимъ въ нeмъ и3 въ мужeхъ є3гw2 и5же съ ни1мъ ни2 є3ди1нагw:
13 и3 ѓще во грaдъ соберyтсz, и3 в0зметъ вeсь ї}ль ко грaду томY ќжы, и3 совлечeмъ є3го2 въ пот0къ, д0ндеже не њстaнетсz тaмw нижE кaмень.
14 И# речE ґвессалHмъ и3 вси2 мyжіе ї}лтестіи: блaгъ совётъ хусjа ґрахjина пaче совёта ґхітофeлева. И# гDь заповёда разори1ти совётъ ґхітофeлевъ благjй, ћкw да наведeтъ гDь на ґвессалHма ѕл†z вс‰.
15 И# речE хусjй ґрахjинъ ко садHку и3 ґвіаfaру їерeємъ: тaкw и3 тaкw совётова ґхітофeлъ ґвессалHму и3 старёйшинамъ ї}лєвымъ: и3 ѓзъ тaкw и3 тaкw совётовахъ:
16 и3 нн7э посли1те ск0рw и3 возвэсти1те давjду, глаг0люще: не пребyди н0щь сію2 во ґравHfэ пустhни, но пойти2 потщи1сz, да не кaкw пожeртъ бyдетъ цaрь и3 вси2 лю1діе и5же съ ни1мъ.
17 И# їwнаfaнъ и3 ґхімаaсъ стоsста на студенцЁ рwги1ли, и3 и4де рабhнz и3 повёда и4ма: и3 тjи и3д0ста и3 возвэсти1ста давjду царю2, ћкw не мог0ста kви1тисz є4же вни1ти во грaдъ.
18 И# ви1дэ и4хъ џтрочищь и3 повёда ґвессалHму. И# и3д0ста џба ск0рw и3 пріид0ста въ д0мъ мyжа въ ваурjмъ: и3 томY р0въ на дворЁ, и3 снид0ста тaмw.
19 И# взS женA, и3 положи2 покр0въ на ќстіи р0ва, и3 сyши на нeмъ ґрафHfъ, и3 не познaсz глаг0лъ.
20 И# пріид0ша џтроцы ґвессалw6мли къ женЁ въ д0мъ и3 рёша: гдЁ ґхімаaсъ и3 їwнаfaнъ; И# речE и5мъ женA: преид0ста вмaлэ в0ду. И# и3скaша, и3 не њбрэт0ша, и3 возврати1шасz во їеrли1мъ.
21 Бhсть же по tшeствіи и4хъ, и3 и3злэз0ста и3з8 р0ва, и3 и3д0ста, и3 возвэсти1ста давjду царю2 и3 глаг0ласта є3мY: востaните, и3 прейди1те ск0рw в0ду, ћкw си1це совэщA на вы2 ґхітофeлъ.
22 И# востA давjдъ и3 вси2 лю1діе и5же съ ни1мъ и3 преид0ша їoрдaнъ до свёта заyтра, и3 ни є3ди1нъ не њстA, и4же бы не прешeлъ їoрдaна.
23 И# ґхітофeлъ ви1дэ, ћкw не сбhстсz совётъ є3гw2, и3 њсэдлA nслS своE, и3 востA, и3 tи1де въ д0мъ св0й, во грaдъ св0й: и3 заповёда д0му своемY, и3 ўдави1сz, и3 ќмре, и3 погребeнъ бhсть во гр0бэ nтцA своегw2.
24 И# давjдъ прeйде въ манаjмъ, ґвессалHмъ же прeйде їoрдaнъ сaмъ и3 вси2 мyжіе ї}лтестіи съ ни1мъ.
25 И# ґмессaz постaви ґвессалHмъ вмёстw їwaва над8 си1лою: ґмессaй же сhнъ мyжа, є3мyже и4мz їеfeръ їезраилjтинъ, сeй вни1де ко ґвігeи дщeри їессeинэ, сестрЁ саруjи мaтере їwaвли.
26 И# њполчи1сz ґвессалHмъ и3 вeсь ї}ль въ земли2 галаaдстэй.
27 И# бhсть є3гдA вни1де давjдъ въ манаjмъ, и3 ўесвjй сhнъ наaсовъ t раввafа сынHвъ ґммHнихъ, и3 махjръ сhнъ ґміи1ль и4же и3з8 лwдавaра, и3 верзеллjй галаадjтинъ и3з8 рwгеллjма,
28 принес0ша дeсzть постє1ль ўстр0еныхъ и3 кон0бwвъ дeсzть и3 сосyды скудє1лны и3 пшени1цу и3 kчмeнь и3 мукY и3 пшено2 и3 б0бъ и3 сочеви1цу
29 и3 мeдъ и3 мaсло и3 џвцы и3 сhры кр†віz, и3 принес0ша давjду и3 лю1демъ и5же съ ни1мъ ћсти: бhша бо лю1діе глaдни и3 ўтруждeни и3 жaждни въ пустhни.