1 И# бhсть по си1хъ, и3 вопроси2 давjдъ гDа, глаг0лz: вни1ду ли въ є3ди1нъ t градHвъ їyдиныхъ; И# речE гDь къ немY: и3 вни1ди. И# речE давjдъ: кaмw вни1ду; И# речE: въ хеврHнъ.
2 И# и4де тaмw давjдъ въ хеврHнъ, и3 џбэ жєны2 є3гw2, ґхінаaмъ їезраилjтынz и3 ґвігeа (бhвшаz) женA навaла карми1лскагw,
3 и3 мyжіе и5же съ ни1мъ кjйждо, и3 д0мове и4хъ, и3 начaша жи1ти во градёхъ хеврHнскихъ.
4 И# пріид0ша мyжіе t їудeи и3 помaзаша тaмw давjда, да цaрствуетъ над8 д0момъ їyдинымъ. И# возвэсти1ша давjду, глаг0люще: ћкw мyжіе їавjса галаадітjтскагw погреб0ша саyла.
5 И# послA давjдъ послы2 къ старёйшинамъ їавjса галаадітjтскагw и3 речE къ ни6мъ давjдъ: блгcвeни вы2 гDу, ћкw сотвори1сте ми1лость сію2 над8 господи1номъ вaшимъ саyломъ, хріст0мъ гDнимъ, и3 погреб0сте є3го2 и3 їwнаfaна сhна є3гw2:
6 и3 нн7э да сотвори1тъ гDь съ вaми млcть и3 и4стину: и3 ѓзъ сотворю2 съ вaми сіE благ0е, понeже сотвори1сте глаг0лъ сeй:
7 и3 нн7э да ўкрэпsтсz рyки вaшz, и3 да бyдете сhнове си1льніи, ћкw ќмре господи1нъ вaшъ саyлъ, менe же помaза д0мъ їyдинъ, да цaрствую над8 ни1ми.
8 И# ґвени1ръ сhнъ ни1ровъ, начaлный воев0да саyловъ, взS їевосfeа сhна саyлz, и3 и3зведE є3го2 и3з8 полкA въ манаeмъ,
9 и3 воцари2 є3го2 над8 галаадjтіею и3 над8 fасірjею и3 над8 їезраи1лемъ и3 над8 є3фрeмомъ и3 над8 веніамjномъ и3 над8 всёмъ ї}лемъ.
10 Четhредесzть лётъ їевосfeю бЁ сhну саyлову, є3гдA начA цaрствовати над8 ї}лемъ, и3 двA лBта цaрствова, кромЁ д0му їyдина, и4же бhсть за давjдомъ.
11 И# бhша днjе, въ нsже давjдъ цaрствова въ хеврHнэ над8 д0момъ їyдинымъ, сeдмь лётъ и3 шeсть мцcъ.
12 И# и3зhде ґвени1ръ сhнъ ни1ровъ и3 џтроцы їевосfeа сhна саyлz и3з8 манаeма въ гаваHнъ.
13 И# їwaвъ сhнъ саруjевъ и3 џтроцы давjдwвы и3зыд0ша t хеврHна и3 срэт0шасz съ ни1ми ў пот0ка гаваHнz кyпнw, и3 сэд0ша сjи над8 пот0комъ tсю1ду, и3 тjи tтyду.
14 И# речE ґвени1ръ ко їwaву: да востaнутъ нн7э џтроцы и3 да поигрaютъ пред8 нaми. И# речE їwaвъ: да востaнутъ.
15 И# востaша и3 преид0ша t џтрwкъ веніамjновыхъ, числ0мъ дванaдесzть їевосfeа сhна саyлz, и3 t џтрwкъ давjдовыхъ дванaдесzть:
16 и3 взS кjйждо рук0ю за главY и4скреннzгw своегw2, и3 мeчь є3гw2 въ рeбра и4скреннzгw є3гw2, и3 пад0ша вкyпэ: и3 наречeсz и4мz мёсту томY чaсть навётникwвъ, ћже є4сть въ гаваHнэ.
17 И# бhсть брaнь жeстока ѕэлw2 въ т0й дeнь: и3 падE ґвени1ръ и3 мyжіе ї}лстіи пред8 џтрwки давjдwвы.
18 И# бhша тaмw три2 сhнове саруjєвы, їwaвъ и3 ґвeсса и3 ґсаи1лъ: ґсаи1лъ же бЁ лег0къ ногaма свои1ма, ћкw є3ди1на сeрна t сyщихъ на селЁ.
19 И# погнA ґсаи1лъ в8слёдъ ґвени1ра, и3 не ўклони1сz ни на дeсно ни на лёво, но в8слёдъ ґвени1ра:
20 и3 њзрёсz ґвени1ръ назaдъ себє2 и3 речE: тh ли є3си2 сaмъ, ґсаи1ле; И# речE: ѓзъ є4смь.
21 И# речE є3мY ґвени1ръ: ўклони1сz ты2 на дeсно и3ли2 на шyее, и3 возми2 себЁ є3ди1наго t џтрwкъ, и3 возми2 себЁ всE nрyжіе є3гw2. И# не восхотЁ ґсаи1лъ ўклони1тисz t негw2.
22 И# приложи2 є3щE ґвени1ръ глаг0лати ко ґсаи1лу: tступи2 t менє2, да не поражy тz њ зeмлю: и3 кaкw kвлю2 лицE моE ко їwaву;
23 и3 гдЁ сyть сі‰; возврати1сz ко їwaву брaту твоемY. И# не хотsше tступи1ти. И# ўдaри є3го2 ґвени1ръ копіeмъ созади2 въ лsдвіz: и3 пр0йде копіE сквозЁ є3го2, и3 падE тaмw и3 ќмре пред8 ни1мъ: и3 бhсть всsкъ приходsй до мёста, и3дёже падE ґсаи1лъ и3 ќмре, и3 њстановлsшесz.
24 И# погнaша їwaвъ и3 ґвeсса в8слёдъ ґвени1ра, и3 с0лнце заходsше: и3 тjи пріид0ша дaже до холмA ґммA, и4же є4сть пред8 лицeмъ гaи, пyть пустhни гаваHни.
25 И# собрaшасz сhнове веніамjнwвы за ґвени1ромъ и3 бhша въ сни1тіи є3ди1нэмъ, и3 стaша на версЁ холмA є3ди1нагw.
26 И# воззвA ґвени1ръ ко їwaву и3 речE: є3дA въ побёду поsстъ мeчь; и3ли2 не вёси, ћкw гwрькA бyдутъ послBднzz; и3 док0лэ не речeши лю1демъ возврати1тисz созади2 брaтій нaшихъ;
27 И# речE їwaвъ: жи1въ гDь, ћкw, ѓще бы не рeклъ є3си2, тогдA t ќтра бы лю1діе мои2 престaли гонsще кjйждо в8слёдъ брaта своегw2.
28 И# воструби2 їwaвъ труб0ю, и3 стaша вси2 лю1діе, и3 не погнaша в8слёдъ ї}лтzнъ, и3 не приложи1ша ктомY рaтовати.
29 Ґвени1ръ же и3 мyжіе є3гw2 и3д0ша на зaпадъ всю2 н0щь џну, и3 преид0ша їoрдaнъ, и3 проид0ша всю2 странY тY, и3 пріид0ша въ п0лкъ.
30 И# їwaвъ возврати1сz вспsть t ґвени1ра, и3 собрA вс‰ лю1ди, и3 и3счи1слиша џтрwкъ давjдовыхъ (пaдшихъ) девzтьнaдесzть мужeй, и3 ґсаи1ла.
31 Џтроцы же давjдwвы ўби1ша сынHвъ веніамjнихъ мужeй ґвени1ровыхъ три1ста и3 шестьдесsтъ мужeй.
32 И# взsша ґсаи1ла, и3 погреб0ша є3го2 во гр0бэ nтцA є3гw2 въ виfлеeмэ. И# и4де їwaвъ и3 мyжіе є3гw2 съ ни1мъ всю2 н0щь, и3 њсвэт0ша въ хеврHнэ.