1 И# тaмw бsше сhнъ беззак0нный, и4мz же є3мY савeй, сhнъ вох0ровъ, мyжъ їемінjовъ, и3 воструби2 труб0ю р0жаною и3 речE: нёсть нaмъ чaсти въ давjдэ, нижE наслёдіz нaмъ въ сhнэ їессeевэ: (возврати1тесz,) мyжіе ї}лтестіи, въ селє1ніz в†ша.
2 И# tступи1ша вси2 мyжіе ї}лєвы t давjда в8слёдъ савeа сhна вох0рова: мyжіе же ї{дины прилэпи1шасz къ царю2 своемY t їoрдaна дaже и3 до їеrли1ма.
3 И# вни1де давjдъ въ д0мъ св0й во їеrли1мъ, и3 взS цaрь дeсzть жeнъ подл0жницъ свои1хъ, ±же њстaви стрещи2 д0мъ, и3 дадE и5хъ въ д0мъ стражбы2: и3 препитA и5хъ, и3 (tт0лэ) не вни1де къ ни6мъ: и3 бёша храни1ми до днE смeрти своеS, вд0вски живyщz.
4 И# речE цaрь ко ґмессaю: созови1 ми мyжы ї{дины въ три2 дни6, тh же здЁ стaни.
5 И# п0йде ґмессaй созвaти мужeй їyдиныхъ, и3 ўмeдли t врeмене, въ нeже повелЁ є3мY давjдъ.
6 И# речE давjдъ ко ґвeссэ: нн7э ѕло2 сотвори1тъ нaмъ савeй сhнъ вох0рь пaче ґвессалHма: и3 нн7э ты2 поими2 съ соб0ю џтроки господи1на своегw2, и3 пожени2 в8слёдъ є3гw2, да не кaкw њбрsщетъ себЁ грaды твє1рды и3 застэни1тсz t nчeсъ нaшихъ.
7 И# и3зыд0ша в8слёдъ є3гw2 ґвeсса и3 мyжіе їw†вли, и3 хереffJ и3 фелеffJ и3 вси2 си1льніи, и3 и3зыд0ша и3з8 їеrли1ма гнaти в8слёдъ савeа сhна вох0рова.
8 И# тjи (бsху) ў кaмене вели1кагw, и4же въ гаваHнэ, и3 ґмессaй вни1де пред8 ни1ми: їwaвъ же препоsсанъ ри1зами њдэsніz своегw2, и3 верхY тогw2 препоsсанъ мечeмъ припрsженымъ при чрeслэхъ є3гw2 въ ножнaхъ є3гw2, и3 є3гдA tи1де, и3 мeчь и3зсyнусz и3 падE.
9 И# речE їwaвъ ґмессaю: здрaвъ ли є3си2, брaте; И# взS їwaвъ рук0ю десн0ю за брадY ґмессaеву лобзaти є3го2:
10 ґмессaй же не побрежeсz мечA, и4же въ руцЁ їwaвли: и3 ўдaри є3го2 їwaвъ мечeмъ въ чрeсла є3гw2, и3 и3зліsсz чрeво є3гw2 на зeмлю, и3 не повтори2 є3мY, и3 ќмре (ґмессaй). Їwaвъ же и3 ґвeсса брaтъ є3гw2 гнaста в8слёдъ савeа сhна вох0рz.
11 И# мyжъ стA над8 ни1мъ t џтрwкъ їwaвлихъ и3 речE: кто2 х0щетъ (бhти) їwaвль, и3 кто2 давjдовъ, в8слёдъ їwaва (да и4детъ).
12 Ґмессaй же мeртвъ валsшесz въ крови2 посредЁ пути2. И# ви1дэ мyжъ, ћкw њстановлsхусz над8 ни1мъ вси2 лю1діе, и3 соврати2 ґмессaz съ пути2 на село2, и3 возложи2 на него2 ри1зу, понeже ви1дzше всsкаго приходsща над8 ни1мъ стоsвша:
13 и3 бhсть є3гдA принесE t пути2, преид0ша вси2 мyжіе ї}лєвы в8слёдъ їwaва, є4же гнaти в8слёдъ савeа сhна вох0рz.
14 И# сeй пр0йде вс‰ кwлёна ї}лєва во ґвeль и3 во веfмaху: и3 вси2 въ хaррэ, и3 вси2 грaды собрaшасz, и3 и3д0ша в8слёдъ є3гw2,
15 и3 пріид0ша и3 њполчи1шасz на него2 w4крестъ во ґвeли и3 во веfмaхэ: и3 насhпаша зeмлю ко грaду, и3 стA на предстёніи: и3 вси2 лю1діе и5же со їwaвомъ помышлsху низложи1ти стёну (грaдскую).
16 И# возопи2 женA мyдраz со стэны2 и3 речE: слhшите, слhшите, рцhте нн7э їwaву, да прибли1житсz до здЁ, и3 возглаг0лю къ немY.
17 И# прибли1жисz къ нeй (їwaвъ), и3 речE женA: тh ли є3си2 їwaвъ; Џнъ же речE: ѓзъ. И# речE є3мY: послyшай словeсъ рабы2 твоеS. И# речE їwaвъ: послyшаю, ѓзъ є4смь.
18 И# речE глаг0лющи: сл0во глаг0лаша въ пeрвыхъ, глаг0люще: вопрошaемь вопрошeнъ бhсть во ґвeли и3 въ дaнэ, ѓще њскудёша, ±же положи1ша вёрніи ї}лєвы: вопрошaюще да вопр0сzтъ во ґвeли, и3 тaкw речE, ѓще њскудёша:
19 ѓзъ є4смь ми6рнаz ўтверждeній ї}левыхъ, тh же и4щеши ўмертви1ти грaдъ и3 мaтерь градHвъ ї}левыхъ: и3 почто2 потоплsеши достоsніе гDне;
20 И# tвэщA їwaвъ и3 речE: ми1лостивъ мнЁ, ми1лостивъ мнЁ, ѓще потоплю2 и3 ѓще разрушY:
21 не тaкw сл0во, ћкw мyжъ съ горы2 є3фрeмли, савeй сhнъ вох0рь и4мz є3мY, и3 воздви1же рyку свою2 на царS давjда: дади1те ми2 того2 є3ди1наго, и3 tидY t грaда. И# речE женA ко їwaву: сE, главA є3гw2 свeржетсz къ тебЁ со стэны2.
22 И# вни1де женA ко всBмъ лю1демъ и3 глаг0ла ко всемY грaду мyдростію своeю, tsти главY савeа сhна вох0рz. И# tсэк0ша главY савeа сhна вох0рz, и3 сверг0ша ю5 ко їwaву. И# їwaвъ воструби2 въ трубY, и3 разыд0шасz мyжіе t грaда вси2 въ селє1ніz сво‰. Їwaвъ же возврати1сz во їеrли1мъ ко царю2.
23 И# (бЁ) їwaвъ над8 всeю си1лою ї}левою, и3 ванeа сhнъ їwдaевъ над8 хереffJ и3 над8 фелеffJ,
24 ґдwнірaмъ же над8 дaнми, и3 їwсафaтъ сhнъ ґхілyfовъ воспоминazй,
25 и3 сусA книг0чій, садHкъ же и3 ґвіаfaръ їерeє,
26 їрaсъ же їарjнь бhсть жрeцъ давjдовъ.