1 И# приложи2 гDь гнёву разгорётисz во ї}ли, и3 подви1же въ ни1хъ давjда, глаг0лz: и3ди2 и3 и3зочти2 ї}лz и3 їyду.
2 И# речE цaрь ко їwaву кнsзю си1лы и4же съ ни1мъ: пройди2 нн7э вс‰ кwлёна ї}лєва и3 ї{дина, t дaна дaже и3 до вирсавjи, и3 сочти2 лю1ди, и3 да ўвёмъ число2 лю1демъ.
3 И# речE їwaвъ ко царю2: да приложи1тъ гDь бGъ тв0й къ лю1демъ твои6мъ, ћкоже бhти и5мъ стори1цею, и3 џчи господи1на моегw2 царS да ўви1дzтъ: и3 господи1нъ м0й цaрь почто2 помышлsетъ њ словеси2 сeмъ;
4 И# превозм0же сл0во царeво ко їwaву и3 ко кнzзє1мъ си1лы. И# и3зhде їwaвъ и3 кн‰зи крёпости пред8 царeмъ сочести2 лю1ди ї}лєвы.
5 И# преид0ша їoрдaнъ, и3 њполчи1шасz во ґрои1рэ њдеснyю грaда и4же посредЁ дeбри гaдъ и3 є3ліезeръ.
6 И# пріид0ша въ галаaдъ и3 въ зeмлю fавасHнъ и3 їстHнъ и3 въ дaсу, и3 внид0ша въ данідaнъ и3 њбыд0ша сідHнъ,
7 и3 пріид0ша во маpaръ тЂрскій и3 во вс‰ грaды є3vє1ины и3 въ хананє1ины, и3 и3д0ша на ю4гъ їyды въ вирсавjю,
8 и3 њбыд0ша всю2 зeмлю, и3 пріид0ша во їеrли1мъ, скончaвше дeвzть мцcъ и3 двaдесzть днjй.
9 И# дадE їwaвъ число2 сочтeныхъ людjй царю2: и3 бЁ ї}лz числ0мъ џсмь сHтъ тhсzщъ си1льныхъ держaщихъ nрyжіе, и3 мужeй їyдиныхъ пsть сHтъ тhсzщъ мужeй борцє1въ.
10 И# ўбоsсz сeрдце давjдово по счислeніи людjй, и3 речE давjдъ ко гDу: согрэши1хъ ѕэлw2, ћкw сотвори1хъ глаг0лъ сeй: и3 нн7э, гDи, tими2 беззак0ніе рабA твоегw2, ћкw њбуsхъ ѕэлw2.
11 И# востA давjдъ заyтра: и3 сл0во гDне бhсть ко гaду прbр0ку прозорли1вцу, гlz:
12 и3ди2 и3 рцы2 давjду, глаг0лz: тaкw гlетъ гDь: тр0е ѓзъ наведY на тS, и3 и3збери2 себЁ є3ди1но t си1хъ, и3 сотворю1 ти.
13 И# вни1де гaдъ къ давjду, и3 повёда, и3 речE є3мY: и3збери2 себЁ бhти: и3ли2 пріи1дутъ тебЁ три2 лBта глaда на зeмлю твою2: и3ли2 три2 мцcы бёгати и4маши пред8 враги6 твои1ми, и3 бyдутъ гонsще тS: и3ли2 три2 дни6 бhти смeрти въ земли2 твоeй: нн7э u5бо разумёй и3 ви1ждь, что2 tвэщaю послaвшему мS.
14 И# речE давjдъ ко гaду: тBсна ми2 сyть tвсю1ду ѕэлw2 три2 сі‰: да впадY u5бо въ рyцэ гDни, ћкw мнHги сyть щедрHты є3гw2 ѕэлw2: въ рyцэ же человBчи да не впадY. И# и3збрA себЁ давjдъ смeрть и3 дни6 жaтвєнныz пшени1цы.
15 И# дадE гDь смeрть во ї}ли t ќтра до часA њбёднzгw, и3 начaсz ћзва бhти въ лю1дехъ, и3 ўмр0ша t людjй гDнихъ t дaна и3 до вирсавjи сeдмьдесzтъ тhсzщъ мужeй.
16 И# прострE ѓгGлъ б9ій рyку свою2 на їеrли1мъ погуби1ти є3го2, и3 раскazсz гDь њ ѕлЁ, и3 речE ѓгGлу погублsющему лю1ди: дов0лно нн7э, tими2 рyку твою2. И# ѓгGлъ гDнь бЁ стоS пред8 гумн0мъ џрны їевусeанина.
17 И# речE давjдъ ко гDу, є3гдA ви1дэ ѓгGла бію1ща лю1ди, и3 речE: сE, ѓзъ є4смь согрэши1вый, ѓзъ є4смь пaстырь ѕло2 сотвори1вый, ґ сjи џвцы что2 сотвори1ша; да бyдетъ нн7э рукA твоS на мнЁ и3 на домY nтцA моегw2.
18 И# пріи1де гaдъ къ давjду въ дeнь т0й и3 речE є3мY: взhди, и3 постaви гDеви nлтaрь на гумнЁ џрны їевусeанина.
19 И# взhде давjдъ по глаг0лу гaда прbр0ка, и4мже w4бразомъ заповёда є3мY гDь.
20 И# преклони1сz џрна, и3 ви1дэ царS и3 џтроки є3гw2 восходsщыz вhше є3гw2, и3 и3зhде џрна, и3 поклони1сz царю2 на лицы2 своeмъ на земли2,
21 и3 речE џрна: что2 ћкw пріи1де господи1нъ м0й цaрь къ рабY своемY; И# речE давjдъ: купи1ти ў тебє2 гумно2 (пріид0хъ), на создaніе nлтарS гDнz, и3 престaнетъ ћзва t людjй.
22 И# речE џрна къ давjду: да пріи1метъ и3 вознесeтъ господи1нъ м0й цaрь гDу (бGу) є4же блaго пред8 nчи1ма є3гw2: сE, вол0ве во всесожжeніе, и3 колeса и3 сосyди волHвъ на дровA.
23 Вс‰ дадE џрна царю2. И# речE џрна къ царю2: гDь бGъ тв0й да блгcви1тъ тS.
24 И# речE цaрь ко џрнэ: ни2, но т0кмw купyz куплю2 t тебє2 цэн0ю, и3 не вознесY гDу бGу моемY всесожжeніz тyне. И# купи2 давjдъ гумно2 и3 волы2 на пzти1десzти сjклехъ сребрA.
25 И# создA тaмw давjдъ nлтaрь гDеви: и3 вознесE всесожжє1ніz и3 ми6рнаz. И# приложи2 соломHнъ ко nлтарю2 послэди2, занE мaлъ бЁ прeжде. И# послyша гDь земли2, и3 tsтъ ћзву t ї}лz.