1 И# пріид0ша вс‰ племенA ї}лєва къ давjду въ хеврHнъ и3 глаг0лаша є3мY: сE, кHсти тво‰ и3 пл0ть твоS мы2 є3смы2:
2 и3 вчерA и3 трeтіzгw днE саyлу сyщу царю2 над8 нaми, ты2 бhлъ є3си2 вводsй и3 и3зводsй ї}лz, и3 речE гDь къ тебЁ: ты2 ўпасeши лю1ди мо‰ ї}лz и3 ты2 бyдеши в0ждь лю1демъ мои6мъ ї}лю.
3 И# пріид0ша вси2 старBйшины ї}лєвы къ царю2 въ хеврHнъ, и3 положи2 и5мъ цaрь давjдъ завётъ въ хеврHнэ пред8 гDемъ: и3 помaзаша давjда на цaрство над8 всёмъ ї}лемъ.
4 Сhнъ три1десzти лётъ давjдъ внегдA воцари1тисz є3мY, и3 цaрствова четhредесzть лётъ:
5 сeдмь лётъ и3 мцcей шeсть цaрствова въ хеврHнэ над8 їyдою, и3 три1десzть три2 лBта цaрствова над8 всёмъ ї}лемъ и3 їyдою во їеrли1мэ.
6 И# п0йде давjдъ и3 вси2 мyжіе є3гw2 во їеrли1мъ ко їевусeю, живyщему на земли2 т0й. И# рёша давjду: не вни1деши сёмw, ћкw востaша хромjи и3 слэпjи глаг0люще: ћкw не вни1детъ давjдъ сёмw.
7 И# взS давjдъ крёпость сіHню: сіS є4сть грaдъ давjдовъ.
8 И# речE давjдъ въ дeнь т0й: всsкъ поражazй їевусeа да касaетсz мечeмъ и3 хромhхъ и3 слэпhхъ и3 ненави1дzщихъ души2 давjдовы. Сегw2 рaди рекyтъ: слэпjи и3 хромjи не вни1дутъ въ д0мъ гDень.
9 И# сёде давjдъ въ крёпости, и3 наречeсz сіS грaдъ давjдовъ: и3 создA т0й грaдъ w4колw t краегрaдіz, и3 д0мъ св0й.
10 И# и3дsше давjдъ и3дhй и3 величaемь, и3 гDь вседержи1тель съ ни1мъ.
11 И# послA хірaмъ цaрь тЂрскій послы2 къ давjду, и3 дрeва кeдрwва, и3 древодёлей, и3 каменодёлателей, и3 создaша д0мъ давjду.
12 И# ўразумЁ давjдъ, ћкw ўгот0ва є3го2 гDь въ царS над8 ї}лемъ, и3 ћкw вознесeсz цaрство є3гw2 людjй є3гw2 рaди ї}лz.
13 И# поsтъ давjдъ є3щE жєны2 и3 подлHжницы t їеrли1ма по пришeствіи своeмъ t хеврHна: и3 бhша давjду є3щE сhнове и3 дщє1ри.
14 И# сі‰ и3менA роди1вшымсz є3мY во їеrли1мэ: самyсъ и3 сwвaвъ, и3 наfaнъ и3 соломHнъ,
15 и3 є3веaръ и3 є3лісyе, и3 нафeкъ и3 їефіE,
16 и3 є3лісамA и3 є3лідаE и3 є3ліфалafъ, самаE, їесівafъ, наfaнъ, галамаaнъ, їеваaръ, fеисyсъ, є3ліфалafъ, нагefъ, нафeкъ, їанаfaнъ и3 леасамЂсъ, ваалімafъ, є3ліфаafъ.
17 И# ўслhшаша и3ноплемє1нницы, ћкw помaзасz давjдъ цaрь над8 ї}лемъ, и3 взыд0ша вси2 и3ноплемє1нницы и3скaти давjда. И# ўслhша давjдъ, и3 сни1де въ крёпость.
18 И#ноплемє1нницы же пріид0ша и3 соедини1шасz во ю3д0ли тітaнстэй.
19 И# вопроси2 давjдъ гDа, глаг0лz: взhду ли ко и3ноплемeнникwмъ; и3 предaси ли | въ рyцэ мои2; И# речE гDь къ давjду: взhди, ћкw предаS предaмъ и3ноплемeнники въ рyцэ твои2.
20 И# пріи1де давjдъ съ вhшнихъ сёчей и3 посэчE и3ноплемeнники тaмw. И# речE давjдъ: и3зсэчE гDь враги2 мо‰ и3ноплемeнники предо мн0ю, ћкоже пресэкaютсz в0ды. Сегw2 рaди наречeсz и4мz мёста тогw2 свhше сёчей.
21 И# њстaвиша тaмw (и3ноплемє1нницы) б0ги сво‰, и3 взS и5хъ давjдъ и3 мyжіе и5же съ ни1мъ (и3 речE давjдъ сожещи2 и5хъ во nгни2).
22 И# приложи1ша пaки пріити2 и3ноплемє1нницы и3 собрaшасz на ю3д0ли тітaнстэй.
23 И# вопроси2 давjдъ гDа: взhду ли ко и3ноплемeнникwмъ; и3 предaси ли и5хъ въ рyцэ мои2; И# речE є3мY гDь: не и3сходи2 на срётеніе и5мъ, но ўклони1сz t ни1хъ, и3 пристyпиши къ ни6мъ бли1з8 дубрaвы плaча:
24 и3 бyдетъ, є3гдA ўслhшиши глaсъ шyма t дубрaвы плaча, тогдA сни1деши къ ни6мъ, ћкw тогдA и3зhдетъ гDь пред8 тоб0ю сэщи2 на брaни и3ноплемeнники.
25 И# сотвори2 давjдъ, ћкоже заповёда є3мY гDь, и3 и3зби2 и3ноплемeнники t гаваHна дaже до земли2 гази1ра.