1 И# бhсть є3гдA сsде цaрь въ домY своeмъ, и3 гDь ўнаслёди є3го2 w4крестъ t всёхъ врагHвъ є3гw2 њкрeстныхъ,
2 и3 речE цaрь къ наfaну прbр0ку: сE, нн7э ѓзъ живY въ домY кeдровэмъ, ківHтъ же б9ій стои1тъ посредЁ ски1ніи.
3 И# речE наfaнъ къ царю2: вс‰ є3ли6ка сyть въ сeрдцы твоeмъ, и3ди2 и3 твори2, ћкw гDь съ тоб0ю.
4 И# бhсть въ нощи2 т0й, и3 бhсть сл0во гDне къ наfaну, гlz:
5 и3ди2 и3 рцы2 рабY моемY давjду: сі‰ гlетъ гDь: не ты2 сози1ждеши мнЁ д0мъ, є4же њбитaти мнЁ:
6 ћкw не њбитaхъ въ домY, t негHже днE и3звед0хъ сhны ї}лєвы и3з8 земли2 є3гЂпетскіz до днE сегw2, но бёхъ ходS во њбитaлищи и3 въ кyщи,
7 во всёхъ и3дёже хождaхъ во всeмъ ї}ли: ѓще гlz гlахъ ко є3ди1ному колёну ї}леву, є3мyже заповёдахъ пасти2 лю1ди мо‰ ї}лz, гlz: почто2 не создaсте ми2 д0му кeдрова;
8 и3 нн7э сі‰ речeши рабY моемY давjду: си1це гlетъ гDь вседержи1тель: поsхъ тS t пaжити џвчіz на властели1нство лю1демъ мои6мъ ї}лю,
9 и3 бёхъ съ тоб0ю во всёхъ, ѓможе ходи1лъ є3си2, и3 и3скорени1хъ вс‰ враги2 тво‰ t лицA твоегw2, и3 сотвори1хъ тS и3мени1та по и4мени вели1кихъ и5же на земли2,
10 и3 положY мёсто лю1демъ мои6мъ ї}лю, и3 насаждY и5хъ, и3 вселsтсz њ себЁ сaми, и3 не попекyтсz ктомY: и3 не приложи1тъ сhнъ непрaвды њби1дэти и5хъ, ћкоже и3спeрва,
11 и3 t днjй въ нsже постaвихъ судіи6 въ лю1дехъ мои1хъ во ї}ли: и3 ўпок0ю тS t всёхъ вр†гъ твои1хъ: и3 возвэсти1тъ ти2 гDь, ћкw сози1ждеши д0мъ є3мY:
12 и3 бyдетъ є3гдA и3сп0лнzтсz днjе твои2, и3 ќснеши со nтцы6 твои1ми, и3 возстaвлю сёмz твоE по тебЁ, и4же бyдетъ t чрeва твоегw2, и3 ўгот0влю цaрство є3гw2:
13 т0й сози1ждетъ д0мъ и4мени моемY, и3 ўпрaвлю прест0лъ є3гw2 до вёка:
14 ѓзъ бyду є3мY во nтцA, и3 т0й бyдетъ ми2 въ сhна: и3 ѓще пріи1детъ непрaвда є3гw2, и3 њбличY є3го2 жезл0мъ мужeй и3 ћзвами сынHвъ человёческихъ:
15 млcти же моеS не tстaвлю t негw2, ћкоже tстaвихъ t тёхъ, и5хже tстaвихъ t лицA моегw2:
16 и3 вёренъ бyдетъ д0мъ є3гw2 и3 цaрство є3гw2 до вёка предо мн0ю: и3 прест0лъ є3гw2 бyдетъ и3спрaвленъ во вёкъ.
17 По всBмъ словесє1мъ си6мъ и3 по всемY видёнію семY, тaкw глаг0ла наfaнъ ко давjду.
18 И# вни1де цaрь давjдъ и3 сёде пред8 гDемъ и3 речE: кт0 є3смь ѓзъ, гDи м0й, гDи; и3 что2 д0мъ м0й, ћкw возлюби1лъ мS є3си2 дaже до си1хъ;
19 и3 м†ла сі‰ пред8 тоб0ю сyть, гDи м0й, гDи, и3 гlалъ є3си2 њ д0мэ рабA твоегw2 вдалeкw: сeй же зак0нъ человёка, гDи м0й, гDи:
20 и3 что2 приложи1тъ давjдъ є3щE глаг0лати къ тебЁ; и3 нн7э ты2 вёси рабA твоего2, гDи м0й, гDи,
21 и3 рабA твоегw2 рaди сотвори1лъ є3си2 и3 по сeрдцу твоемY сотвори1лъ є3си2 всE вели1чество сіE, сказaти рабY твоемY,
22 вели1чіz рaди твоегw2, гDи м0й, гDи: нёсть бо и4нъ ћкоже ты2, и3 нёсть бGа рaзвэ тебє2 во всёхъ, ±же слhшахомъ ўши1ма нaшима:
23 и3 кто2 ћкоже лю1діе твои2 ї}ль kзhкъ и4нъ на земли2; ћкw настaви и4хъ бGъ, є4же и3збaвити себЁ людjй, є4же положи1ти тебЁ и4мz, є4же сотвори1ти вели1чіе и3 просвэщeніе, є4же и3зри1нути тебЁ t лицA людjй твои1хъ, и5хже и3збaвилъ є3си2 себЁ t є3гЂпта, kзhки и3 селє1ніz,
24 и3 ўгот0валъ є3си2 себЁ лю1ди тво‰ ї}лz въ лю1ди до вёка, и3 ты2, гDи, бhлъ є3си2 и5мъ въ бGа:
25 и3 нн7э, гDи м0й, гDи, сл0во, є4же гlалъ є3си2 њ рабЁ твоeмъ и3 њ д0мэ є3гw2, ўвёри до вёка, ћкоже гlалъ є3си2, сотвори2:
26 и3 нн7э да возвели1читсz и4мz твоE до вёка, глаг0лz: гDь вседержи1тель бGъ над8 ї}лемъ, и3 д0мъ рабA твоегw2 давjда да бyдетъ и3спрaвленъ пред8 тоб0ю:
27 ћкw ты2 гDь вседержи1тель бGъ ї}левъ, tвeрзлъ є3си2 ќхо рабY твоемY, гlz: д0мъ сози1жду тебЁ: сегw2 рaди њбрёте рaбъ тв0й сeрдце своE є4же помоли1тисz къ тебЁ моли1твою сeю:
28 и3 нн7э, гDи м0й, гDи, ты2 є3си2 бGъ, и3 словесA тво‰ бyдутъ и4стинна, и3 гlалъ є3си2 њ рабЁ твоeмъ благ†z сі‰,
29 и3 нн7э начни2 и3 блгcви2 д0мъ рабA твоегw2, є4же бhти є3мY во вёкъ пред8 тоб0ю, ћкw ты2, гDи м0й, гDи, гlалъ є3си2, и3 t блгcвeніz твоегw2 да блгcви1тсz д0мъ рабA твоегw2, є4же бhти во вёкъ пред8 тоб0ю.