1 И# бhсть по си1хъ, и3 порази2 давjдъ и3ноплемeнники и3 побэди2 и5хъ, и3 взS давjдъ tлучeнное t руки2 и3ноплемeнничи.
2 И# порази2 давjдъ мwaва, и3 размёри и5хъ ќжами, положи1въ и5хъ на земли2: и3 бhша двA ќжа на ўмерщвлeние, и3 двA ќжа на њживлeніе: и3 бhсть мwaвъ давjду въ рабA даю1ща дaнь.
3 И# порази2 давjдъ ґдраазaра сhна раaва царS сyвска, и3дyщу є3мY постaвити рyку свою2 на рэцЁ є3vфрaтэ:
4 и3 предвзS давjдъ t негw2 тhсzщу колесни1цъ и3 сeдмь тhсzщъ кHнникъ и3 двaдесzть тhсzщъ мужeй пэшцє1въ, и3 разруши2 давjдъ вс‰ колєсни1цы, и3 њстaви себЁ t ни1хъ сто2 колесни1цъ.
5 И# пріи1де сmрjа дамaскова помощи2 ґдраазaру царю2 сyвску, и3 порази2 давjдъ t сmрjи двaдесzть двЁ тhсzщы мужeй,
6 и3 постaви давjдъ стрaжу въ сmрjи, ћже под8 дамaскомъ, и3 бhсть сmрjа давjду въ рабы6 даю1щыz дaнь: и3 сп7сE гDь давjда во всёхъ, ѓможе хождaше.
7 И# взS давjдъ гри6вны златы6z, ±же бhша на џтроцэхъ ґдраазaра царS сyвска, и3 принесE | во їеrли1мъ: и3 взS и4хъ сусакjмъ цaрь є3гЂпетскъ, є3гдA взhде во їеrли1мъ во дни6 ровоaма сhна соломHнz.
8 И# t метевaка и3 t и3збрaнныхъ градHвъ ґдраазaровыхъ взS давjдъ мёдь мн0гу ѕэлw2, и3з8 неsже сотвори2 соломHнъ м0ре мёдzно и3 столпы2, и3 ўмыв†лницы и3 вс‰ сосyды.
9 И# ўслhша f0а цaрь и3мafскій, ћкw порази2 давjдъ всю2 си1лу ґдраазaрову,
10 и3 послA f0а їеддурaма сhна своего2 къ царю2 давjду вопроси1ти є3го2 ±же њ ми1рэ, и3 благослови1ти є3го2, понeже побэди2 ґдраазaра и3 ўби2 є3го2, занE сопротивлszсz бЁ ґдраазaру: и3 въ рукY є3гw2 бhша сосyды срє1брzны и3 сосyды зл†ты и3 сосyды мBдzны:
11 и3 сі‰ њсвzти2 цaрь давjдъ гDу со сребр0мъ и3 злaтомъ, є4же њсвzти2 t всёхъ градHвъ, и4миже воз8wбладA,
12 t їдумeи и3 t мwaва, и3 t сынHвъ ґммHнихъ и3 t и3ноплемє1нникъ, и3 t ґмали1ка и3 t корhстей ґдраазaра сhна раaва, царS сyвска.
13 И# сотвори2 давjдъ (себЁ) и4мz: и3 є3гдA возвращaшесz, порази2 їдумeю въ гевелeмэ, до nсминaдесzть тhсzщъ:
14 и3 постaви во їдумeи давjдъ стрaжу, во всeй їдумeи, и3 бhша вси2 їдумeане раби2 царю2 давjду: и3 сп7сE гDь давjда во всёхъ, ѓможе хождaше.
15 И# цaрствова давjдъ над8 всёмъ ї}лемъ, и3 бЁ давjдъ творsй сyдъ и3 прaвду над8 всёми людьми2 свои1ми.
16 И# їwaвъ сhнъ сарyинъ над8 в0инствы (є3гw2), и3 їwсафaтъ сhнъ ґхілyдовъ над8 памzтописaнми,
17 и3 садHкъ сhнъ ґхjтовъ и3 ґхімeлехъ сhнъ ґвіаfaрь жерцы2, и3 сасA кни1жникъ,
18 и3 ванeа сhнъ їwдaевъ совётникъ, и3 хелеfjй и3 фелетjй, и3 сhнове давjдwвы нач†лницы дворA бhша.