1 И# речE давjдъ: є4сть ли є3щE њстaвшійсz въ домY саyли, и3 сотворю2 съ ни1мъ ми1лость їwнаfaна рaди;
2 И# t д0му саyлz бЁ џтрокъ, и3 и4мz є3мY сівA: и3 призвaша є3го2 къ давjду, и3 речE къ немY цaрь: тh ли є3си2 сівA; И# речE: ѓзъ рaбъ тв0й.
3 И# речE цaрь: њстaсz ли t д0му саyлz є3щE мyжъ, и3 сотворю2 съ ни1мъ млcть б9ію; И# речE сівA къ царю2: є3щE є4сть сhнъ їwнаfaновъ, хр0мъ ногaма.
4 И# речE цaрь: гдё є3сть; И# речE сівA къ царю2: сE, въ домY махjра сhна ґміи1лz t лодaвара.
5 И# послA цaрь давjдъ, и3 взS є3го2 и3з8 д0му махjра сhна ґміи1лz t лодaвара.
6 И# пріи1де мемфівосfeй сhнъ їwнаfaна сhна саyлова къ царю2 давjду, и3 падE на лицы2 своeмъ и3 поклони1сz є3мY. И# речE є3мY давjдъ: мемфівосfeе. И# речE: сE, рaбъ тв0й.
7 И# речE є3мY давjдъ: не б0йсz, ћкw творS сотворю2 съ тоб0ю ми1лость їwнаfaна рaди nтцA твоегw2, и3 возвращY тебЁ вс‰ сeла саyла дёда твоегw2, и3 ты2 ћждь хлёбъ на трапeзэ моeй всегдA.
8 И# поклони1сz є3мY мемфівосfeй и3 речE: кт0 є3смь ѓзъ рaбъ тв0й, ћкw призрёлъ є3си2 на псA ўмeршаго под0бнаго мнЁ;
9 И# призвA цaрь сівY џтрочища саyлz, и3 речE є3мY: вс‰ є3ли6ка сyть са{лz и3 вeсь д0мъ є3гw2 дaхъ сhну господи1на твоегw2:
10 и3 дёлай є3мY зeмлю ты2 и3 сhнове твои2 и3 раби2 твои2, и3 да прин0сиши сhну господи1на твоегw2 хлёбы, да ћстъ: и3 мемфівосfeй сhнъ господи1на твоегw2 да ћстъ хлёбъ всегдA на трапeзэ моeй. Ў сівh же бsху пzтьнaдесzть сынHвъ и3 двaдесzть рабHвъ.
11 И# речE сівA къ царю2: по всBмъ, є3ли6ка заповёда господи1нъ м0й цaрь рабY своемY, тaкw сотвори1тъ рaбъ тв0й. И# мемфівосfeй kдsше на трапeзэ давjдовэ, ћкоже є3ди1нъ t сынHвъ царeвыхъ.
12 И# мемфівосfeю сhнъ бЁ мaлъ, и3 и4мz є3мY мjха, и3 всE њбитaніе д0му сіви1на раби2 бsху мемфівосfewвы.
13 И# мемфівосfeй живsше во їеrли1мэ, ћкw на трапeзэ царeвэ kдsше всегдA: и3 т0й бsше хр0мъ nбёма ногaма свои1ма.