1 Засвидётелствую u5бо ѓзъ пред8 бGомъ и3 гDемъ нaшимъ ї}съ хrт0мъ, хотsщимъ суди1ти живы6мъ и3 мє1ртвымъ въ kвлeніи є3гw2 и3 цrтвіи є3гw2:
2 проповёдуй сл0во, наст0й благоврeменнэ и3 безврeменнэ, њбличи2, запрети2, ўмоли2 со всsкимъ долготерпёніемъ и3 ўчeніемъ.
3 Бyдетъ бо врeмz, є3гдA здрaвагw ўчeніz не послyшаютъ, но по свои1хъ п0хотехъ и3зберyтъ себЁ ўчи6тели, чeшеми слyхомъ:
4 и3 t и4стины слyхъ tвратsтъ, и3 къ бaснемъ ўклонsтсz.
5 (За? ©§}.) Тh же трезви1сz њ всeмъ, ѕлопостражди2, дёло сотвори2 бlговёстника, служeніе твоE и3звёстно сотвори2.
6 Ѓзъ бо ўжE жрeнъ бывaю, и3 врeмz моегw2 tшeствіz настA:
7 п0двигомъ д0брымъ подвизaхсz, течeніе скончaхъ, вёру соблюд0хъ:
8 пр0чее u5бо соблюдaетсz мнЁ вэнeцъ прaвды, є3г0же воздaстъ ми2 гDь въ дeнь w4нъ, првdный судіS: не т0кмw же мнЁ, но и3 всBмъ возлю1бльшымъ kвлeніе є3гw2.
9 (За? ©§f7.) Потщи1сz ск0рw пріити2 ко мнЁ.
10 Димaсъ бо менE њстaви, возлюби1въ нн7эшній вёкъ, и3 и4де въ солyнь: кри1скентъ въ галатjю, тjтъ въ далмaтію: лукA є3ди1нъ є4сть со мн0ю.
11 Мaрка поeмь приведи2 съ соб0ю, є4сть бо ми2 благопотрeбенъ въ слyжбу.
12 Тmхjка же послaхъ во є3фeсъ.
13 Фел0нъ, є3г0же њстaвихъ въ трwaдэ ў кaрпа, грzдhй принеси2, и3 кни6ги, пaче же кHжаныz.
14 Ґлеxaндръ ковaчь мнHга ми2 ѕл† сотвори2: да воздaстъ є3мY гDь по дэлHмъ є3гw2:
15 t негHже и3 ты2 себE блюди2, ѕэлH бо проти1витсz словесє1мъ нaшымъ.
16 Въ пeрвый м0й tвётъ никт0же бhсть со мн0ю, но вси2 мS њстaвиша: да не вмэни1тсz и5мъ.
17 ГDь же мнЁ предстA и3 ўкрэпи1 мz, да мн0ю проповёданіе и3звёстно бyдетъ, и3 ўслhшатъ вси2 kзhцы: и3 и3збaвленъ бhхъ t ќстъ львHвъ.
18 И# и3збaвитъ мS гDь t всsкагw дёла лукaва и3 сп7сeтъ во цrтвіе своE нбcное: є3мyже слaва во вёки вэкHвъ. Ґми1нь.
19 Цэлyй пріскjллу и3 ґкЂлу и3 nнисjфоровъ д0мъ.
20 Е#рaстъ њстA въ корjнfэ: трофjма же њстaвихъ въ міли1тэ болsща.
21 Потщи1сz прeжде зимы2 пріити2. Цэлyетъ тS є3vвyлъ и3 пyдъ, и3 лjнъ и3 клаvдjа и3 брaтіz вс‰.
22 ГDь ї}съ хrт0съ со дyхомъ твои1мъ. Блгdть съ вaми. Ґми1нь.
23 Конeцъ втор0му послaнію є4же къ тімоfeю с™aгw ґпcла пavла: и4мать въ себЁ главы6 д7, зач†лъ же церк0вныхъ ‹.