1 СE, глаг0ли во ќшы лю1демъ мои6мъ словесA прbр0чества, ±же дaмъ во ўстA тво‰, гlетъ гDь:
2 и3 сотвори2, да на хартіи2 напи1шутсz, ћкw вBрна и3 и4стинна сyть:
3 не б0йсz t помышлeній на тS, нижE да смутsтъ тS невёрнwсти глаг0лющихъ,
4 понeже всsкъ невёрный въ невёріи своeмъ ќмретъ.
5 СE, ѓзъ наведY (речE гDь) на крyгъ земнhй ѕл†z, мeчь и3 глaдъ, и3 смeрть и3 погублeніе,
6 понeже њскверни2 беззак0ніе всю2 зeмлю, и3 нап0лнєна сyть дэлA и4хъ врє1днаz.
7 Сегw2 рaди речE гDь:
8 ўжE не ўмолчY њ нечeстіихъ и4хъ, ±же беззак0ннw содёловаютъ, ни потерплю2 и5мъ, ±же ѕлЁ творsтъ: сE, кр0вь непови1ннаz и3 прaведнаz вопіeтъ ко мнЁ, и3 дyши првdныхъ вопію1тъ безпрестaннw:
9 tмщaz tмщY и5мъ, речE гDь, и3 воспріимY всsку кр0вь непови1нную t тёхъ ко мнЁ.
10 СE, лю1діе мои2 ћкw стадA къ заколeнію ведyтсz, ўжE не потерплю2 тогw2, є4же њбитaти и5мъ въ земли2 є3гЂпетстэй,
11 но и3зведY | рук0ю си1льною и3 мhшцею выс0кою, и3 поражY (є3гЂпетъ) кaзнію ћкоже прeжде, и3 растлю2 всю2 зeмлю є3гw2:
12 восплaчетсz є3гЂпетъ, и3 њснов†ніz є3гw2 кaзнію и3збіє1на бyдутъ и3 наказaніемъ, ±же наведeтъ є3мY бGъ:
13 восплaчутъ дёлателє дёлающіи зeмлю, ћкw њскудёютъ сёмена и4хъ t ржи2 и3 грaда и3 t ѕвэзды2 стрaшныz.
14 Г0ре вёку, и3 и5же њбитaютъ въ нeмъ:
15 понeже прибли1жисz мeчь и3 сокрушeніе и4хъ, и3 востaнетъ kзhкъ на kзhкъ къ брaни, и3 мeчь въ рукaхъ и4хъ.
16 Бyдетъ бо непостоsніе человёкwмъ, и3 и3нjи и3нhхъ њдолэвaющіи вознерадsтъ њ цари2 своeмъ, и3 нач†лницы путjй њ дёлэхъ свои1хъ въ могyтствэ своeмъ.
17 Восх0щетъ бо человёкъ во грaдъ и3ти2 и3 не возм0жетъ:
18 гордhни бо и4хъ рaди грaди смzтyтсz, д0мы сокрушaтсz, человёцы ўбоsтсz.
19 Не ўмилосeрдитсz человёкъ ко и4скреннему своемY, на разорeніе домHвъ и4хъ во nрyжіе, на расхищeніе и3мёній и4хъ, глaда рaди хлёбнагw и3 њскоблeніz мн0га.
20 СE, ѓзъ созывaю, речE гDь, вс‰ цари6 зє1мскіz, є4же менє2 боsтисz, и5же сyть t вост0ка и3 ю4га, t сёвера и3 лівaна, ко њбращeнію къ себЁ, и3 воздaти, ±же воздaша тBмъ:
21 ћкоже творsтъ дaже до днeсь и3збр†ннымъ мои6мъ, тaкw сотворю2 и3 воздaмъ въ нBдра и4хъ. Сі‰ гlетъ гDь бGъ:
22 не пощади1тъ десни1ца моS грёшникwвъ, и3 не престaнетъ мeчь на проливaющихъ кр0вь непови1нную на земли2:
23 и3зhде џгнь t гнёва є3гw2, и3 пожрE њснов†ніz земли2, и3 грёшники ћкw хврaстіе зажжeно.
24 Г0ре си6мъ, и5же согрэшaютъ и3 не содержaтъ зaповэдій мои1хъ, речE гDь,
25 не прошY и5мъ: tиди1те, сhнове, t влaсти, не њсквернsйте с™hни моеS.
26 Ћкw вёсть гDь всёхъ, и5же согрэшaютъ є3мY, сегw2 рaди предадE и5хъ въ смeрть и3 въ заколeніе.
27 Ўжe бо пріид0ша на крyгъ земнhй ѕл†z, и3 пребyдете въ ни1хъ, не и3збaвитъ бо вaсъ бGъ, понeже согрэши1сте пред8 ни1мъ.
28 СE, видёніе гр0зное, и3 лицE є3гw2 t вост0ка:
29 и3 и3зhдутъ рождє1ніz ѕміє1въ ґрaвскихъ на колесни1цахъ мн0гихъ: ћкоже дыхaніе (вётрwвъ) число2 и4хъ понесeтсz по земли2, ћкw ўжE ўбоsтсz и3 вострепeщутъ вси2, и5же и4хъ ўслhшатъ:
30 кармHнzне неи1стовствующіи во гнёвэ и3зhдутъ ћкw вє1при t дубрaвы и3 пріи1дутъ въ си1лэ вели1цэй, и3 стaнутъ на брaнь съ ни1ми и3 њпустошaтъ чaсть земли2 ґссmрjйскіz:
31 и3 по си1хъ превозм0гутъ ѕмjеве п0мнzщіи рождeніе своE и3 њбратsтсz согласyюще въ си1лэ вели1цэй на постизaніе и4хъ:
32 сjи смутsтсz, и3 ўмолчaтъ въ си1лэ и4хъ, и3 њбратsтъ н0зэ свои2 на бэжaніе:
33 и3 t w4бласти ґссmрjйскіz њбстоsтель њбстaнетъ и5хъ и3 скончaетъ є3ди1наго t ни1хъ, и3 бyдетъ боsзнь и3 стрaхъ въ полцЁ и4хъ, и3 рвeніе на цари6 и4хъ.
34 СE, w4блацы t вост0ка и3 сёвера дaже до полyдне, и3 лицE и4хъ гр0зно ѕэлw2, и3сп0лнено гнёва и3 бyри:
35 и3 сразsтсz междY соб0ю и3 сразsтъ ѕвэздY мн0гу на земли2 и3 ѕвэздY и4хъ: и3 бyдетъ кр0вь t мечA дaже до ўтр0бы,
36 и3 гн0й человёческій дaже до сэдлA велблю1ждz, и3 бyдетъ боsзнь и3 стрaхъ мн0гъ на земли2,
37 и3 ўстрашaтсz, и5же ќзрzтъ гнёвъ сeй, и3 трeпетъ пріи1метъ и5хъ:
38 и3 по сeмъ воздви1гнутсz б{ри мнHги t полyдне и3 сёвера, и3 чaсть и4на t зaпада,
39 и3 прем0гутъ вётри t вост0ка, и3 њтворsтъ є3го2, и3 w4блакъ, є3г0же воздви1же во гнёвэ, и3 ѕвэздA на сотворeніе стрaха t вост0чна вётра и3 зaпадна повреди1тсz:
40 и3 воздви1гнутсz w4блацы вeліи и3 ѕёлніи, п0лни гнёва, и3 ѕвэздA, да ўстрашaтъ всю2 зeмлю и3 њбитaющихъ на нeй, и3 возлію1тъ на всsко мёсто выс0ко и3 вознесeное ѕвэздY стрaшную,
41 џгнь и3 грaдъ, и3 мечы2 летaющыz и3 в0ды мнHги, ћкw да нап0лнzтсz вс‰ полS и3 вси2 и3ст0чницы и3сполнeніемъ в0дъ мн0гихъ:
42 и3 сокрушaтъ грaды и3 стёны, и3 г0ры и3 х0лмы, (и3 ўдHліz) и3 древA дубр†внаz, и3 сBна л{жнаz и3 жи6та и4хъ,
43 и3 пр0йдутъ непоколeблеми до вавmлHна и3 сокрушaтъ є3го2:
44 соберyтсz къ немY, и3 њбhдутъ є3го2, и3 и3злію1тъ ѕвэздY и3 всю2 ћрость нaнь: и3 взhдетъ прaхъ и3 дhмъ дaже до небесE, и3 вси2, и5же w4крестъ, возрыдaютъ њ нeмъ,
45 и3 и5же под8 ни1мъ њстaнутъ, послyжатъ тBмъ, и5же ўстраши1ша и5хъ.
46 И# ты2, ґсjе, соглaсна во ўповaніе вавmлHна, и3 слaва лицA є3гw2:
47 г0ре тебЁ бёднэй! понeже ўпод0биласz є3си2 є3мY и3 ўкраси1ла є3си2 дщє1ри тво‰ въ любодэsніи, ко ўгождeнію и3 прославлeнію въ люб0вныхъ твои1хъ, и5же съ тоб0ю похотёша всегдA блуди1ти:
48 ненави1дэнному подражaла є3си2 во всёхъ дёлэхъ є3гw2 и3 въ начинaніихъ є3гw2.
49 Сегw2 рaди, речE гDь, послю2 на тS ѕл†z, вдовство2, ўб0жество и3 глaдъ, и3 мeчь и3 губи1телство на разорeніе домHвъ твои1хъ t наси1ліz и3 смeрти,
50 и3 слaва си1лы твоеS ћкоже цвётъ и4зсхнетъ, є3гдA востaнетъ зн0й, и4же п0сланъ є4сть на тS:
51 и3знем0жеши ћкоже ўб0жайшаz ћзвена и3 накaзана t жeнъ, ћкw не возм0гутъ тебE пріsти си1льніи и3 любHвницы.
52 Е#дA ѓзъ тaкw возревнyю тебЁ, речE гDь,
53 ѓще бы не заклaла є3си2 и3збрaнныхъ мои1хъ во всsко врeмz, возвышaющи на поражeніе рyцэ и3 глаг0лющи на смeрть и4хъ, є3гдA ўпивaласz є3си2;
54 ўкраси2 лёпоту лицA твоегw2:
55 мздA блужeніz твоегw2 въ нёдрэхъ твои1хъ, сегw2 рaди воздаsніе пріи1меши.
56 Ћкоже сотвори1ши и3збр†ннымъ мои6мъ, речE гDь, тaкw сотвори1тъ тебЁ бGъ и3 предaстъ тS во ѕл†z:
57 и3 ч†да тво‰ глaдомъ поги1бнутъ, тh же мечeмъ падeши, и3 грaди твои2 сокрушaтсz, и3 вси2 твои2 въ п0ли nрyжіемъ падyтъ:
58 и3 и5же сyть въ горaхъ, глaдомъ поги1бнутъ и3 ћсти бyдутъ мzсA сво‰ t глaда хлёба и3 кр0вь пи1ти t жaжды воды2:
59 неблагополyчна чрез8 морS пріи1деши и3 пaки пріи1меши ѕл†z,
60 и3 въ прехождeніи поразsтъ грaдъ и3збіeнный, и3 и3скоренsтъ нёкую чaсть земли2 твоеS, и3 чaсть слaвы твоеS и3стребsтъ, пaки возвращaющесz къ вавmлHну превращeнному:
61 и3 разорeна бyдеши и5мъ ћкw хврaстіе, и3 тjи бyдутъ тебЁ ѓки џгнь,
62 и3 пожрyтъ тS и3 грaды тво‰, зeмлю твою2 и3 г0ры тво‰, и3 вс‰ дубр†вы тво‰ и3 древесA плодонHснаz nгнeмъ пожгyтъ,
63 сhны тво‰ въ плэнeніе поведyтъ, и3 д†ни тво‰ въ корhсть в0змутъ, и3 слaву лицA твоегw2 и3стребsтъ.