1 Њ знaменіихъ же: сE, днjе пріи1дутъ, въ ни1хже живyщіи на земли2 њбременeни бyдутъ дaньми мн0гими, и3 скрhетсz пyть прaвды, и3 бyдетъ вселeннаz непл0дна t вёры,
2 и3 ўмн0житсz непрaвда пaче сеS, ю4же ты2 ви1диши, и3 пaче тоS, њ нeйже є3си2 слhшалъ и3здрeвле:
3 и3 бyдетъ землS, въ ню1же вшeдъ нн7э ви1диши цaрствуюшую, и3 ќзрzтъ ю5 њпустёну:
4 ѓще же тебЁ дaстъ вhшній жи1ву бhти, ќзриши по трeтіей трубЁ, и3 возсіsетъ внезaпу с0лнце въ нощи2, и3 лунA три1жды въ дeнь,
5 и3 воскaплетъ кр0вь t дрeва, и3 кaмень дaстъ глaсъ св0й, и3 поколeблютсz лю1діе:
6 и3 т0й бyдетъ цaрствовати, є3гHже не надёютсz живyщіи на земли2, и3 пти6цы прeйдутъ t мёста своегw2,
7 и3 м0ре сод0мское ры6бы и3зри1нетъ и3 дaстъ глaсъ н0щію, є3гHже мн0зи не знaша, и3 вси2 ўслhшатъ глaсъ є3гw2:
8 и3 смzтeніе бyдетъ на мёстэхъ мн0зэхъ, и3 џгнь чaстw низпyститсz, и3 ѕвёріе п0льстіи преселsтсz, и3 жєны2 бwлёзнивыz породsтъ щ{да,
9 и3 въ слaдкихъ водaхъ сл†ны њбрsщутсz, и3 дрyзи вси2 сaми на сS њполчaтсz: и3 скрhетсz тогдA ќмъ, и3 рaзумъ tлучи1тсz въ храни1лище своE,
10 и3 взhщетсz t мн0гихъ и3 не њбрsщетсz: непрaвда же и3 невоздержaніе ўмн0житсz на земли2,
11 и3 вопр0ситъ странA бли1жнюю свою2 и3 речeтъ: не прeйде ли по тебЁ прaвда прaведнаго творsщаz; и3 сегw2 tречeтсz:
12 и3 бyдетъ въ то2 врeмz, и3 ўповaти бyдутъ человёцы и3 не воспріи1мутъ: труди1тисz бyдутъ, и3 не ўпрaвzтсz путіE и4хъ.
13 Сі‰ знaмєніz попущeно є4сть мнЁ глаг0лати къ тебЁ: и3 ѓще пом0лишисz пaки, и3 восплaчешисz, ћкоже и3 нн7э, и3 попости1шисz сeдмь днjй, є3щE бHлшаz си1хъ ўслhшиши.
14 И# возбнyхъ, и3 тёло моE ўстраши1сz ѕэлw2, и3 душA моS ўтруди1сz, ѓки бы и3счезaла.
15 И# ўдержa мz, и4же приjде ѓгGлъ, и4же глаг0лаше ко мнЁ, и3 ўкрэпи1 мz и3 постaви мS на ногaхъ.
16 И# бhсть въ н0щь вторyю, и3 пріи1де ко мнЁ салаfjилъ в0ждь лю1демъ и3 речE мнЁ: гдЁ бhлъ є3си2, и3 вскyю лицE твоE ск0рбно;
17 и3ли2 не вёси, ћкw тебЁ ввёренъ є4сть ї}ль во странЁ преселeніz и4хъ;
18 востaни ќбw и3 вкуси2 хлёба, и3 не њстaви нaсъ, ћкоже пaстырь стaдо своE въ рукaхъ волкHвъ лукaвыхъ.
19 И# рек0хъ є3мY: и3ди2 t менє2 и3 не приближaйсz ко мнЁ. И# ўслhша, ћкоже рек0хъ, и3 tи1де t менє2.
20 И# ѓзъ пости1хсz днjй сeдмь стенS и3 плaчz, ћкоже мнЁ заповёда ўріи1лъ ѓгGлъ.
21 И# бhсть по днeхъ седми1хъ, и3 пaки помышлє1ніz сeрдца моегw2 тр{дна бsху мнЁ ѕэлw2:
22 и3 воспріS душA моS дyхъ рaзума, и3 пaки начaхъ глаг0лати пред8 вhшнимъ словесA
23 и3 рёхъ: q, вLко гDи! t всёхъ дубрaвъ земли2 и3 t всёхъ древeсъ є3S и3збрaлъ є3си2 віногрaдъ є3ди1нъ,
24 и3 t всегw2 крyга земнaгw и3збрaлъ є3си2 себЁ ю3д0ль є3ди1ну, и3 t всёхъ цвэтHвъ вселeнныz и3збрaлъ є3си2 себЁ крjнъ є3ди1нъ,
25 и3 t всёхъ бeзднъ морски1хъ и3сп0лнилъ є3си2 себЁ и3ст0чникъ є3ди1нъ, и3 t всёхъ создaнныхъ градHвъ њс™и1лъ є3си2 себЁ сіHнъ,
26 и3 t всёхъ сотворeній летaющихъ и3меновaлъ є3си2 себЁ голуби1цу є3ди1ну, и3 t всёхъ сотворeнныхъ скотHвъ промhслилъ є3си2 себЁ џвцу є3ди1ну,
27 и3 t всёхъ ўмн0женныхъ людjй взыскaлъ є3си2 себЁ нар0дъ є3ди1нъ, и3 t всёхъ и3скушeнъ зак0нъ дaлъ є3си2 си6мъ, и5хже возлюби1лъ є3си2, лю1демъ:
28 и3 нн7э, гDи, вскyю предaлъ є3си2 є3ди1наго мнHгимъ и3 ўгот0валъ є3си2 на є3ди1нъ к0рень мнHги и3ны6z и3 расточи1лъ є3си2 є3ди1нъ тв0й во мнHги;
29 и3 потоптaша є3го2, и5же проти1ву глаг0лаша њбэтовaніємъ твои6мъ и3 и5же твои6мъ завётwмъ не вёроваху:
30 и3 ѓще ненави1дzщь возненави1дэлъ є3си2 лю1ди тво‰, твои1ми рукaми д0лженствуютъ наказaтисz.
31 И# бhсть є3гдA глаг0лахъ словесA, и3 п0сланъ є4сть ѓгGлъ ко мнЁ, и4же прeжде пріи1де ко мнЁ въ прешeдшую н0щь,
32 и3 речe ми: послyшай мS, и3 научy тz: и3 вонми1 ми, и3 предложY пред8 тоб0ю.
33 И# рек0хъ: глаг0ли, г0споди м0й. И# речE ко мнЁ: ѕэлw2 ты2 во ќжасэ ўмA сотвори1лсz є3си2 рaди ї}лz: и3ли2 пaче возлюби1лъ є3си2 є3го2, нeже сотвори1вый є3го2;
34 И# рёхъ къ немY: ни2, г0споди, но болsщь глаг0лалъ є4смь: мyчатъ бо мS л‰двіz мо‰ по вс‰ часы2 и4щущаго пости1гнути стезю2 вhшнzгw, и3зслёдовати чaсть судA є3гw2.
35 И# речE ко мнЁ: не м0жеши. И# рек0хъ: чесw2 рaди, г0споди; почто2 роди1хсz; и3ли2 вскyю не сотвори1сz ўтр0ба мaтере моеS мнЁ гр0бъ, да не ви1дэлъ бhхъ трудA їaкwвлz и3 и3знеможeніz р0да ї}лева;
36 И# речE ко мнЁ: сочти2 ми2 сі‰, ±же є3щE не пріид0ша, и3 собери1 ми разсBzнныz к†пли, и3 њзелени1 ми сух‡z цвэты2,
37 и3 tвeрзи ми2 запє1ртаz храни1лища, и3 и3зведи1 ми заключє1нныz въ ни1хъ вётры: покажи1 ми глaса w4бразъ, и3 тогдA покажy ти трyдъ, є3гHже жадaеши ви1дэти.
38 И# рёхъ: q, вLко гDи! кт0 бо є4сть, и4же м0жетъ сі‰ вёдэти, рaзвэ т0й, и4же съ челwвёки њбитaніz не и4мать;
39 ѓзъ же безyменъ, и3 кaкw могY глаг0лати њ си1хъ, њ ни1хже менE вопроси1лъ є3си2;
40 И# речE ко мнЁ: ћкоже не м0жеши сотвори1ти є3ди1но t си1хъ, ±же глагHлана сyть, тaкw не м0жеши њбрэсти2 судA моегw2, и3ли2 въ конeцъ любвE, ю4же лю1демъ њбэщaхъ.
41 И# рёхъ: но сE, гDи, ты2 бли1з8 є3си2 си1хъ, и5же при концы2 сyть, и3 что2 сотворsтъ, и5же прeжде менє2 бhша, и3ли2 мы2, и3ли2 и5же послэди2 нaсъ;
42 И# гlа ко мнЁ: вэнцY ўпод0блю сyдъ м0й: ћкоже не послёднихъ ўмедлeніе, тaкw нижE пeрвыхъ ўскорeніе.
43 И# tвэщaхъ и3 рек0хъ: не м0глъ ли є3си2 сотвори1ти си1хъ, и5же сотворeни бhша, и3 и5же сyть, и3 и5же бyдутъ вкyпэ, дабы2 сеорёе сyдъ тв0й показaлъ є3си2;
44 И# tвэщA ко мнЁ и3 речE: не м0жетъ ўскори1ти творeніе над8 творцA, нижE снести2 вёкъ си1хъ, и5же въ нeмъ твори1ми сyть вкyпэ.
45 И# рёхъ: кaкw рeклъ є3си2 рабY твоемY, понeже њживлsz њживи1лъ є3си2 t тебє2 сотворeное творeніе во є3ди1но, и3 сноси1ло творeніе: м0жетъ и3 нн7э носи1ти настоsщихъ во є3ди1но.
46 И# речE ко мнЁ: вопроси2 ложeснъ жeнскихъ и3 речeши къ нeй: и3 ѓще роди1ши, вскyю по врeмени; моли2 u5бо ю5, да роди1тъ дeсzть во є3ди1но.
47 И# рек0хъ: не м0жетъ, но по врeмени.
48 И# речE ко мнЁ: и3 ѓзъ дaхъ ложеснA земли2 си6мъ, и5же посёzни сyть на нeй по врeмени:
49 и4мже бо w4бразомъ младeнецъ не роди1тъ тёхъ, ±же стaрыхъ сyть, тaкw ѓзъ ўстр0ихъ t менє2 сотворeный вёкъ.
50 И# вопроси1хъ и3 рек0хъ: понeже ўжE даeши ми2 пyть, возглаг0лю пред8 тоб0ю: и4бо мaти нaша, њ нeйже гlалъ є3си2 мнЁ, є3щE младA є4сть, ґ ўжE къ стaрости приближaетсz.
51 И# tвэщA ко мнЁ и3 речE: вопроси2 тоS, ћже роди1тъ, и3 речeтъ тебЁ.
52 Речeши бо є4й: вскyю, к0ихъ родилA є3си2, нн7э не сyть под0бни тBмъ, и5же прeжде тебє2, но мeнши в0зрастомъ;
53 И# речeтъ тебЁ и3 тA: и3нjи сyть, и5же въ ю4ности си1лы рождeни сyть, и3 и3нjи и5же под8 врeмz стaрости њскудэвaющымъ ложеснaмъ роди1шасz.
54 Разумёй ќбw и3 ты2, ћкw мeнши в0зрастомъ є3стE t тёхъ, и5же прeжде вaсъ,
55 и3 и5же послэди2 вaсъ, мeнши нeже вы2, ѓки ўжE старBющаzсz творє1ніz, и3 крёпость ю4ности преминyющаz.
56 И# рек0хъ: молю2, гDи, ѓще њбрэт0хъ благодaть пред8 nчи1ма твои1ма, покажи2 рабY твоемY, и4мже посэти1ши творeніе твоE.