1 (За? м7f7.) Ґгрjппа же къ пavлу речE: повелэвaетсz ти2 њ себЁ самомY глаг0лати. ТогдA пavелъ простeръ рyку tвэщавaше:
2 њ всёхъ, њ ни1хже њклеветaемь є4смь t їудє1й, царю2 ґгрjппо, непщyю себE блажeнна бhти, ћкw пред8 тоб0ю tвэщaти днeсь и4мамъ,
3 пaче же вёдца тS сyща свёдый всёхъ їудeйскихъ њбhчаєвъ и3 взыскaній. Тёмже молю1сz ти2 долготерпэли1внw послyшати менє2.
4 ЖитіE ќбw моE є4же t ю4ности, и3спeрва бhвшее во kзhцэ моeмъ во їеrли1мэ, вёдzтъ вси2 їудeє,
5 вёдzще мS и3спeрва, ѓще хотsтъ свидётелствовати, ћкw по и3звёстнэй є4реси нaшеz вёры жи1хъ фарісeй.
6 И# нн7э њ ўповaніи њбэтовaніz, бhвшагw t бGа ко nтцє1мъ нaшымъ, стою2 суди1мь,
7 въ нeже nбанaдесzте колBна н†ша безпрестaни дeнь и3 н0щь служaще надёютсz доити2: њ нeмже ўповaніи њклеветaемь є4смь, царю2 ґгрjппо, t їудє1й.
8 Что2; Невёрно ли сyдитсz вaми, ћкw бGъ мє1ртвыz возставлsетъ;
9 Ѓзъ ќбw мнёхъ, ћкw подобaетъ ми2 мнHга сопроти6вна проти1ву и4мене ї}са назwрeа сотвори1ти:
10 є4же и3 сотвори1хъ во їеrли1мэ, и3 мнHги t с™hхъ ѓзъ въ темни1цахъ затворsхъ, влaсть t ґрхіерє1й пріeмь: ўбивaємымъ же и5мъ прилагaхъ совётъ:
11 и3 на всёхъ с0нмищихъ мн0жицею мyчz и5хъ, принуждaхъ хyлити: преизли1ха же враждyz на ни1хъ, гонsхъ дaже и3 до внёшнихъ градHвъ.
12 Въ ни1хже и3дhй въ дамaскъ со влaстію и3 повелёніемъ, є4же t ґрхіерє1й,
13 въ полyдни на пути2 ви1дэхъ, царю2, съ небесE пaче сіsніz с0лнечнагw њсіsвшій мS свётъ и3 со мн0ю и3дyщихъ.
14 ВсBмъ же пaдшымъ нaмъ на зeмлю, слhшахъ глaсъ гlющь ко мнЁ и3 вэщaющь є3врeйскимъ љзhкомъ: сavле, сavле, чт0 мz г0ниши; жeстоко ти2 є4сть проти1ву рожнA прaти.
15 Ѓзъ же рёхъ: кто2 є3си2, гDи; Џнъ же речE: ѓзъ є4смь ї}съ, є3г0же ты2 г0ниши:
16 но востaни и3 стaни на ногY твоє1ю: на сe бо kви1хсz ти2, сотвори1ти тS слугY и3 свидётелz, ±же ви1дэлъ є3си2 и3 ±же kвлю2 тебЁ,
17 и3з8имaz тS t людjй їудeйскихъ и3 t kзы6къ, къ ни6мже ѓзъ тS послю2,
18 tвeрсти џчи и4хъ, да њбратsтсz t тмы2 въ свётъ и3 t w4бласти сатанины2 къ бGу, є4же пріsти и5мъ њставлeніе грэхHвъ и3 достоsніе во с™hхъ вёрою, ћже въ мS.
19 Тёмже, царю2 ґгрjппо, не бhхъ проти1венъ небeсному видёнію,
20 но сyщымъ въ дамaсцэ прeжде и3 во їеrли1мэ, и3 во всsцэй странЁ їудeйстей и3 kзhкwмъ проповёдую покazтисz и3 њбрати1тисz къ бGу, достHйна покаsнію дэлA творsще.
21 Си1хъ рaди мS їудeє є4мше во свzти1лищи хотsху растерзaти.
22 П0мощь u5бо ўлучи1въ ћже t бGа, дaже до днE сегw2 стою2, свидётелствуz мaлу же и3 вели1ку, ничт0же вэщaz, рaзвэ ±же прbр0цы рек0ша хот‰щаz бhти и3 мwmсeй,
23 ћкw хrт0съ и3мёzше пострадaти, ћкw пeрвый t воскrніz мeртвыхъ свётъ хотsше проповёдати лю1демъ (їудє1йскимъ) и3 kзhкwмъ.
24 Сі‰ же є3мY tвэщавaющу, фи1стъ вeліимъ глaсомъ речE: бэснyешисz ли, пavле; мнHгіz тS кни6ги въ неи1стовство прелагaютъ.
25 Џнъ же: не бэснyюсz, речE, держaвный фи1сте, но и4стины и3 цэломdріz глаг0лы вэщaю:
26 вёсть бо њ си1хъ цaрь, къ немyже и3 съ дерзновeніемъ глаг0лю: ўтаи1тисz бо є3мY t си1хъ не вёрую ничесомyже, нёсть бо во ќглэ сотворeно сіE:
27 вёруеши ли, царю2 ґгрjппо, прbр0кwмъ; вёмъ, ћкw вёруеши.
28 Ґгрjппа же къ пavлу речE: вмaлэ мS препирaеши хrтіaнина бhти.
29 Пavелъ же речE: моли1лъ ќбw бhхъ бGа, и3 вмaлэ и3 во мн0зэ, не т0кмw тебE, но и3 всёхъ слhшащихъ мS днeсь, бhти и5мъ т†цэмъ, kк0въ и3 ѓзъ є4смь, кромЁ ќзъ си1хъ.
30 И# сі‰ рeкшу є3мY, востA цaрь и3 и3гeмwнъ, и3 вернікjа и3 сэдsщіи съ ни1ми,
31 и3 tшeдше бесёдоваху дрyгъ ко дрyгу, глаг0люще, ћкw ничт0же смeрти дост0йно и3ли2 ќзъ твори1тъ человёкъ сeй.
32 Ґгрjппа же фи1сту речE: tпущeнъ бhти можaше человёкъ сeй, ѓще не бы2 кeсарz нарицaлъ. И# тaкw суди2 и3гeмwнъ послaти є3го2 къ кeсарю.