1 (За? G‹.) Мyжъ же нёкій, ґнaніа и4менемъ, съ сапфjрою жен0ю своeю, продадE село2
2 и3 ўтаи2 t цэны2, свёдущей и3 женЁ є3гw2: и3 принeсъ чaсть нёкую, пред8 ногaми ґпcлъ положи2.
3 Речe же пeтръ: ґнaніе, почто2 и3сп0лни сатанA сeрдце твоE солгaти д¦у с™0му и3 ўтаи1ти t цэны2 селA;
4 сyщее тебЁ не твоe ли бЁ, и3 продaное не въ твоeй ли влaсти бsше; что2 ћкw положи1лъ є3си2 въ сeрдцы твоeмъ вeщь сію2; не человёкwмъ солгaлъ є3си2, но бGу.
5 Слhшавъ же ґнaніа словесA сі‰, пaдъ и4здше: и3 бhсть стрaхъ вели1къ на всёхъ слhшащихъ сі‰.
6 Встaвше же ю4нwши взsша є3го2 и3 и3знeсше погреб0ша.
7 Бhсть же ћкw тріeмъ часHмъ минyвшымъ, и3 женA є3гw2 не вёдущи бhвшагw вни1де.
8 Tвэщa же є4й пeтръ: рцh ми, ѓще на толи1цэ село2 tдaста; Nнa же речE: є4й, на толи1цэ.
9 Пeтръ же речE къ нeй: что2 ћкw согласи1стасz и3скуси1ти д¦а гDнz; сE, н0ги погрeбшихъ мyжа твоего2 при двeрехъ, и3 и3знесyтъ тS.
10 Падe же ѓбіе пред8 ногaма є3гw2 и3 и4здше: вшeдше же ю4нwши њбрэт0ша ю5 мeртву и3 и3знeсше погреб0ша бли1з8 мyжа є3S.
11 И# бhсть стрaхъ вели1къ на всeй цRкви и3 на всёхъ слhшашихъ сі‰.
12 (За? д7‹.) Рукaми же ґпcлскими бhша знaмєніz и3 чудесA въ лю1дехъ мнHга: и3 бsху є3динодyшнw вси2 въ притв0рэ соломHни:
13 t пр0чихъ же никт0же смёzше прилэплsтисz и5мъ, но величaху и5хъ лю1діе.
14 Пaче же прилагaхусz вёрующіи гDви, мн0жество мужeй же и3 жeнъ,
15 ћкw и3 на стHгны и3зноси1ти нед{жныz и3 полагaти на постeлехъ и3 на nдрёхъ, да грzдyщу петрY понE сёнь є3гw2 њсэни1тъ нёкоего t ни1хъ.
16 Схождaшесz же и3 мн0жество t њкрeстныхъ градHвъ во їеrли1мъ, приносsще нед{жныz и3 стрaждущыz t д{хъ нечи1стыхъ, и5же и3сцэлэвaхусz вси2.
17 Востaвъ же ґрхіерeй и3 вси2 и5же съ ни1мъ, сyщаz є4ресь саддукeйскаz, и3сп0лнишасz зaвисти,
18 и3 возложи1ша рyки сво‰ на ґпcлы и3 послaша и5хъ въ соблюдeніе џбщее.
19 ЃгGлъ же гDень н0щію tвeрзе двє1ри темни1цы, и3звeдъ же и5хъ, речE:
20 и3ди1те и3 стaвше глаг0лите въ цeркви лю1демъ вс‰ глаг0лы жи1зни сеS.
21 (За? е7‹.) Слhшавше же внид0ша по ќтреницэ [ќтрw] въ цeрковь и3 ўчaху. Пришeдъ же ґрхіерeй и3 и5же съ ни1мъ, созвaша соб0ръ и3 вс‰ стaрцы t сынHвъ ї}левыхъ и3 послaша во ўзи1лище, привести2 и5хъ.
22 Слуги6 же шeдше не њбрэт0ша и5хъ въ темни1цэ, возврaщшежесz возвэсти1ша,
23 глаг0люще, ћкw темни1цу ќбw њбрэт0хомъ заключeну со всsкимъ ўтверждeніемъ и3 блюсти1тєли стоsщыz пред8 двeрьми: tвeрзше же, внyтрь ни є3ди1нагw њбрэт0хомъ.
24 Ћкоже слhшаша словесA сі‰ ґрхіерeй же и3 воев0да церк0вный и3 первосвzщeнницы, недоумэвaхусz њ ни1хъ, что2 ќбw бyдетъ сіE.
25 Пришeдъ же нёкто возвэсти2 и5мъ, глаг0лz, ћкw сE, мyжіе, и5хже всади1сте въ темни1цу, сyть въ цeркви стоsще и3 ўчaще лю1ди.
26 ТогдA шeдъ воев0да со слугaми, приведE и5хъ не съ нyждею, боsхусz бо людjй, да не кaменіемъ побію1тъ и5хъ:
27 привeдше же и5хъ, постaвиша на с0нмищи, и3 вопроси2 и5хъ ґрхіерeй, глаг0лz:
28 не запрещeніемъ ли запрети1хомъ вaмъ не ўчи1ти њ и4мени сeмъ; и3 сE, и3сп0лнисте їеrли1мъ ўчeніемъ вaшимъ и3 х0щете навести2 на ны2 кр0вь чlвёка сегw2.
29 Tвэщaвъ же пeтръ и3 ґпcли рёша: повиновaтисz подобaетъ бGови пaче, нeжели человёкwмъ:
30 бGъ nтє1цъ нaшихъ воздви1же ї}са, є3г0же вы2 ўби1сте, повёсивше на дрeвэ:
31 сего2 бGъ начaлника и3 сп7са возвhси десни1цею своeю, дaти покаsніе ї}леви и3 њставлeніе грэхHвъ:
32 и3 мы2 є3смы2 тогw2 свидётеліе глагHлъ си1хъ, и3 д¦ъ с™hй, є3г0же дадE бGъ повинyющымсz є3мY.
33 Nни1 же слhшавше распыхaхусz и3 совэщaша ўби1ти и5хъ.
34 Востaвъ же нёкій на с0нмищи фарісeй, и4менемъ гамаліи1лъ, законоучи1тель чeстенъ всBмъ лю1демъ, повелЁ внЁ мaлw что2 ґпcлwмъ ўступи1ти,
35 речe же къ ни6мъ: мyжіе ї}лтzне, внимaйте себЁ њ человёцэхъ си1хъ, что2 х0щете сотвори1ти:
36 пред8 си1ми бо дeнми востA fevда, глаг0лz бhти вели1ка нёкоего себE, є3мyже прилэпи1шасz числ0мъ мужeй ћкw четhреста: и4же ўбіeнъ бhсть, и3 вси2, є3ли1цы повинyшасz є3мY, разыд0шасz и3 бhша ни во чт0же:
37 по сeмъ востA їyда галілeанинъ во дни6 написaніz и3 tвлечE лю1ди довHлны в8слёдъ себє2: и3 т0й поги1бе, и3 вси2, є3ли1цы послyшаша є3гw2, разсhпашасz:
38 и3 нн7э, глаг0лю вaмъ, tступи1те t человBкъ си1хъ и3 њстaвите и5хъ: ћкw ѓще бyдетъ t человBкъ совBтъ сeй и3ли2 дёло сіE, разори1тсz,
39 ѓще ли же t бGа є4сть, не м0жете разори1ти то2, да не кaкw и3 бGоб0рцы њбрsщетесz.
40 Послyшаша же є3гw2, и3 призвaвше ґпcлы, би1вше запрети1ша и5мъ не глаг0лати њ и4мени ї}совэ и3 tпусти1ша и5хъ.
41 Nни1 же u5бо и3дsху рaдующесz t лицA соб0ра, ћкw за и4мz гDа ї}са спод0бишасz безчeстіе пріsти:
42 по вс‰ же дни6 въ цeркви и3 въ домёхъ не престаsху ўчaще и3 благовэствyюще ї}са хrтA.