1 Слhшите сл0во сіE, є4же гlа гDь на вы2, д0ме ї}левъ, и3 на всE плeмz, є4же и3звед0хъ и3з8 земли2 є3гЂпетскіz, рекjй:
2 вaсъ т0чію познaхъ t всёхъ племeнъ на земли2, сегw2 рaди tмщY на вaсъ вс‰ грэхи2 вaшz.
3 Е#дA п0йдутъ двA вкyпэ всsкw, ѓще не познaютъ себE;
4 и3ли2 возревeтъ лeвъ и3з8 дубрaвы своеS, лови1твы не и3мhй; и3ли2 и3спyститъ глaсъ св0й льви1чищь и3з8 л0жа своегw2 всsкw, ѓще не похи1титъ чесогw2;
5 и3ли2 падeтъ пти1ца на зeмлю без8 ловцA; и3ли2 спадeтъ пругло2 на зeмлю, ѓще не и4метъ ничесHже;
6 и3ли2 возгласи1тъ трубA во грaдэ, и3 не ўбоsтсz лю1діе; и3ли2 бyдетъ ѕло2 во грaдэ, є4же гDь не сотвори2;
7 Понeже не сотвори1тъ гDь бGъ дёла, ѓще не tкрhетъ наказaніz своегw2 къ рабHмъ свои6мъ прbр0кwмъ.
8 Лeвъ возревeтъ, и3 кто2 не ўбои1тсz; гDь бGъ гlа, и3 кто2 не проречeтъ;
9 Повёдите странaмъ во ґссmрjанэхъ и3 во странaхъ є3гЂпетскихъ и3 рцhте: собери1тесz на г0ру самарjйскую и3 ви1дите чудє1снаz мнHга средЁ є3S и3 наси1льство є4же въ нeй.
10 И# не ўразумЁ, ±же бyдутъ проти1ву є4й, гlетъ гDь, сокр0вищствующіи непрaвду и3 стрaсть въ сeлэхъ свои1хъ.
11 Сегw2 рaди сі‰ гlетъ гDь бGъ: тЂре, w4крестъ землS твоS њпустёетъ, и3 tи1метъ t тебє2 крёпость твою2, и3 разгрaбzтсz страны6 тво‰.
12 Сі‰ гlетъ гDь: ћкоже пастyхъ, є3гдA и3ст0ргнетъ t ќстъ льв0выхъ двЁ г0лєни, и3ли2 њбyшіе ќха, тaкw и3ст0ргнутсz сhнове ї}лєвы живyщіи въ самарjи прsмw плeмене и3 въ дамaсцэ.
13 Жерцы2, послyшайте и3 засвидётелствуйте д0му їaкwвлю, гlетъ гDь бGъ вседержи1тель:
14 понeже въ дeнь, є3гдA tмщY нечє1стіz ї}лєва на нeмъ, и3 tмщY на трeбищихъ веfи1лихъ, и3 раскопaю р0ги трeбища, и3 падyтсz на зeмлю:
15 сокрушY и3 поражY д0мъ съ преклBты съ д0момъ лётнимъ, и3 поги1бнутъ д0мове к0сти слон0выz, и3 потребsтсz и3 друзjи д0мове мн0зи, гlетъ гDь.