1 Ви1дэхъ гDа стоsща на жeртвенницэ, и3 речE: порази2 њчисти1лище, и3 поколeблютсz преддвє1ріz, и3 пресэцы2 въ главы6 всёхъ: и3 њстaвшыz и4хъ nрyжіемъ и3збію2, не ўбэжи1тъ t ни1хъ бэжaй, и3 не ўцэлёетъ t ни1хъ ўцэлэвazй:
2 ѓще сокрhютсz во ѓдэ, то2 и3 tтyду рукA моS и3ст0ргнетъ |, и3 ѓще взhдутъ на нeбо, то2 и3 tтyду свeргу |:
3 и3 ѓще скрhютсz на версЁ карми1ла, то2 и3 tтyду взыщY и3 возмY |, и3 ѓще погрузsтсz t џчію моє1ю во глубинaхъ морски1хъ, то2 и3 тaмw повелю2 ѕмjеви, и3 ўгрызeтъ |:
4 и3 ѓще п0йдутъ въ плёнъ пред8 лицeмъ вр†гъ свои1хъ, и3 тaмw повелю2 nрyжію, и3 и3збіeтъ и5хъ: и3 ўтвержY џчи мои2 на ни1хъ во ѕл†z, ґ не во благ†z.
5 И# гDь бGъ вседержи1тель прикасazйсz земли2 и3 колeблz є4ю, и3 возрыдaютъ вси2 живyщіи на нeй, и3 взhдетъ ћкw рэкA скончaніе є3S, и3 сни1детъ ћкw рэкA є3гЂпетскаz:
6 сотворszй на нeбо восх0дъ св0й и3 њбэщaніе своE на земли2 њсновazй, призывazй в0ду морскyю и3 проливazй ю5 на лицE земли2: гDь бGъ вседержи1тель и4мz є3мY.
7 Не ћкоже ли сhнове є3fі0пстіи вы2 є3стE мнЁ, сhнове ї}лєвы; гlетъ гDь. Не ї}лz ли и3звед0хъ и3з8 земли2 є3гЂпетскіz и3 и3ноплемeнники и3з8 каппадокjи и3 сЂрzны и3з8 р0ва;
8 СE, џчи гDа бGа на цaрство грёшныхъ, и3 tвeргу є5 t лицA земли2: nбaче не въ конeцъ tвeргу д0мъ ї}левъ, гlетъ гDь.
9 Понeже, сE, ѓзъ заповёдаю и3 развёю д0мъ ї}левъ во вс‰ kзhки, ћкоже вёетсz на вёzлэ, и3 не падeтъ сотрeніе на зeмлю.
10 Nрyжіемъ скончaютсz вси2 грёшніи людjй мои1хъ, глаг0лющіи: не прибли1жатсz, ни пріи1дутъ на нaсъ ѕл†z.
11 Въ т0й дeнь возстaвлю ски1нію давjдову пaдшую, и3 возграждY п†дшаz є3S, и3 раскHпанаz є3S возстaвлю, и3 возграждY ю5 ћкоже днjе вёка:
12 ћкw да взhщутъ менE њстaвшіисz человёцы и3 вси2 kзhцы, въ ни1хже призвaсz и4мz моE въ ни1хъ, гlетъ гDь творsй сі‰ вс‰.
13 СE, днjе грzдyтъ, гlетъ гDь, и3 пости1гнетъ жaтва њб8имaніе віногрaда, и3 созрёетъ гр0здіе въ сёzтву, и3 и3скaпаютъ г0ры слaдость, и3 вси2 х0лми насаждeни бyдутъ:
14 и3 возвращY плёнъ людjй мои1хъ ї}лz, и3 возградsтъ грaды разорє1ныz, и3 населsтсz, и3 насадsтъ віногрaды и3 и3спію1тъ віно2 и4хъ, и3 сотворsтъ вертогрaды и3 снэдsтъ пл0дъ и4хъ:
15 и3 насаждY | на земли2 и4хъ, и3 не и3ст0ргнутсz ктомY t земли2 своеS, ю4же дaхъ и5мъ, гlетъ гDь бGъ вседержи1тель.