1 Въ лёто трeтіе цaрства їwакjма царS їyдина, пріи1де навуходон0соръ цaрь вавmлHнскъ на їеrли1мъ и3 воевaше нaнь.
2 И# дадE гDь въ рyцэ є3гw2 їwакjма царS їyдина и3 t чaсти сосyдwвъ хрaма б9іz. И# принесE | въ зeмлю сеннаaръ въ д0мъ б0га своегw2 и3 сосyды внесE въ д0мъ сокр0вищный б0га своегw2.
3 И# речE цaрь ко ґсфанeзу, старёйшинэ є3vнyхwвъ свои1хъ, ввести2 t сынHвъ плёна ї}лева и3 t плeмене цaрска и3 t кнzзeй
4 ю4ношы, на ни1хже нёсть пор0ка, и3 дwбры2 зрaкомъ и3 смhслєны во всsцэй премyдрости, и3 вёдущыz ўмёніе и3 размышлsющыz рaзумъ, и3 и5мже є4сть крёпость въ ни1хъ, є4же предстоsти въ домY пред8 царeмъ и3 научи1ти | кни1гамъ и3 љзhку халдeйску.
5 И# повелЁ и5мъ (даsти) цaрь по вс‰ дни6 t трапeзы царeвы и3 t вінA питіS своегw2 и3 корми1ти и5хъ лBта три2, и3 пот0мъ стaти пред8 царeмъ.
6 И# бhсть въ ни1хъ t сынHвъ їyдиныхъ даніи1лъ и3 ґнaніа, и3 ґзaріа и3 місаи1лъ.
7 И# возложи2 и5мъ и3менA старёйшина є3vнyхwвъ: даніи1лу валтасaръ, и3 ґнaніи седрaхъ, и3 місаи1лу місaхъ, ґзaріи же ґвденагw2.
8 И# положи2 даніи1лъ на сeрдцы своeмъ, є4же не њскверни1тисz t трапeзы царeвы и3 t вінA питіS є3гw2, и3 моли2 старёйшину є3vнyхwвъ, ћкw да не њскверни1тсz.
9 И# вдадE бGъ даніи1ла въ ми1лость и3 въ щедрHты пред8 старёйшиною є3vнyхwвъ.
10 И# речE старёйшина є3vнyхwвъ даніи1лу: бою1сz ѓзъ господи1на моегw2 царS, заповёдавшагw њ пи1щи вaшей и3 питіи2 вaшемъ, да не когдA ўви1дитъ лицA в†ша ўны6ла пaче nтрокHвъ свeрстникwвъ вaшихъ, и3 њсyдите главY мою2 царю2.
11 И# речE даніи1лъ ко ґмелсaру, є3г0же пристaви старёйшина є3vнyхwвъ къ даніи1лу и3 ґнaніи, и3 ґзaріи и3 місаи1лу:
12 и3скуси2 џтроки тво‰ до десzти2 днjй, и3 да дадsтъ нaмъ t сёменъ земнhхъ, да kди1мъ, и3 в0ду да піeмъ:
13 и3 да kвsтсz пред8 тоб0ю ли1ца н†ша и3 ли1ца nтрокHвъ kдyщихъ t трапeзы царeвы, и3 ћкоже ќзриши, сотвори2 со џтрwки твои1ми.
14 И# послyша и5хъ и3 и3скуси2 | до десzти2 днjй.
15 По скончaніи же десzти1хъ днjй, kви1шасz ли1ца и4хъ бл†га и3 крBпка пл0тію пaче nтрокHвъ kдyщихъ t трапeзы царeвы.
16 И# бhсть ґмелсaръ teмлz ћди и4хъ и3 віно2 питіS и4хъ и3 даsше и5мъ сёмена.
17 И# четhремъ nтрокHмъ си6мъ и5мъ дадE и5мъ бGъ смhслъ и3 мyдрость во всsцэй кни1жнэй премyдрости: даніи1лъ же разyменъ бhсть во всsцэмъ видёніи и3 с0ніихъ.
18 И# по скончaніи тёхъ днjй, въ нsже речE цaрь привести2 |, введE | старёйшина є3vнyхwвъ пред8 навуходон0сора.
19 И# бесёдова съ ни1ми цaрь, и3 не њбрэт0шасz t всёхъ и4хъ под0бни даніи1лу и3 ґнaніи, и3 ґзaріи и3 місаи1лу: и3 стaша пред8 царeмъ.
20 И# во всsцэмъ глаг0лэ премyдрости и3 ўмёніz, њ ни1хже вопрошaше t ни1хъ цaрь, њбрёте | десzтери1цею пaче всёхъ њбаsтелей и3 волхвHвъ сyщихъ во всeмъ цaрствэ є3гw2.
21 И# бhсть даніи1лъ дaже до пeрвагw лёта кЂра царS.