1 Въ лёто nсмонадесsтое навуходон0соръ цaрь сотвори2 тёло злaто, высотA є3гw2 лaктій шести1десzти и3 широтA є3гw2 лaктій шести2, и3 постaви є5 на п0ли деи1рэ во странЁ вавmлHнстэй.
2 И# послA (навуходон0соръ цaрь) собрaти v3пaты и3 воевHды и3 мэстоначaлники, вожди6 же и3 мучи1тєли, и3 сyщыz на властeхъ и3 вс‰ кн‰зи стрaнъ, пріити2 на њбновлeніе кумjра, є3г0же постaви навуходон0соръ цaрь.
3 И# собрaшасz мэстонач†лницы, v3пaтове, воевHды, вождeве, мучи1теліе вели1цыи, и5же над8 властьми2, и3 вси2 нач†лницы стрaнъ на њбновлeніе тёла, є4же постaви навуходон0соръ цaрь: и3 стaша пред8 тёломъ, є4же постaви навуходон0соръ цaрь.
4 И# проповёдникъ вопіsше со крёпостію: вaмъ глаг0летсz, нар0ди, лю1діе, племенA, kзhцы:
5 въ џньже чaсъ ѓще ўслhшите глaсъ трубы2, свирBли же и3 гyсли, самвЂки же и3 pалти6ри и3 согл†сіz, и3 всsкагw р0да мусікjйска, пaдающе покланsйтесz тёлу злат0му, є4же постaви навуходонс0ръ цaрь:
6 и3 и4же ѓще не пaдъ покл0нитсz, въ т0й чaсъ ввeрженъ бyдетъ въ пeщь nгнeмъ горsщую.
7 И# бhсть є3гдA ўслhшаша лю1діе глaсъ трубы2, свирBли же и3 гyсли, самвЂки же и3 pалти6ри и3 согл†сіz, и3 всsкагw р0да мусікjйска, пaдающе вси2 лю1діе, племенA, kзhцы, покланsхусz тёлу злат0му, є4же постaви навуходон0соръ цaрь.
8 ТогдA приступи1ша мyжіе халдeйстіи и3 њболгaша їудeєвъ,
9 tвэщaвше рёша навуходон0сору царeви: царю2, во вёки живи2:
10 ты2, царю2, положи1лъ є3си2 повелёніе, да всsкъ человёкъ, и4же ѓще ўслhшитъ глaсъ трубы2, свирBли же и3 гyсли, самвЂки же и3 pалти6ри и3 согл†сіz, и3 всsкагw р0да мусікjйска,
11 и3 не пaдъ покл0нитсz тёлу злат0му, ввeрженъ бyдетъ въ пeщь nгнeмъ горsщую.
12 Сyть u5бо мyжіе їудeє, и5хже постaвилъ є3си2 над8 дёлы страны2 вавmліHнскіz, седрaхъ, місaхъ и3 ґвденагw2, и5же не послyшаша зaповэди твоеS, царю2, и3 богHмъ твои6мъ не слyжатъ и3 тёлу злат0му, є4же постaвилъ є3си2, не покланsютсz.
13 ТогдA навуходон0соръ въ ћрости и3 гнёвэ речE привести2 седрaха, місaха и3 ґвденагH. И# приведeни бы2ша пред8 царS.
14 И# tвэщA навуходон0соръ и3 речE и5мъ: ѓще вои1стинну, седрaхъ, місaхъ и3 ґвденагw2, богHмъ мои6мъ не слyжите и3 тёлу злат0му, є4же постaвихъ, не покланsетесz;
15 нн7э u5бо ѓще є3стE гот0ви, да є3гдA ўслhшите глaсъ трубы2, свирBли же и3 гyсли, самвЂки же и3 pалти6ри и3 согл†сіz, и3 всsкагw р0да мусікjйска, пaдше поклони1тесz тёлу злат0му, є4же сотвори1хъ: ѓще же не поклонитeсz, въ т0й чaсъ ввeржени бyдете въ пeщь nгнeмъ горsщую: и3 кто2 є4сть бGъ, и4же и4зметъ вы2 и3з8 руки2 моеS;
16 И# tвэщaша седрaхъ, місaхъ и3 ґвденагw2, глаг0люще царю2 навуходон0сору: не трeбэ нaмъ њ глаг0лэ сeмъ tвэщaти тебЁ:
17 є4сть бо бGъ нaшъ на нбcсёхъ, є3мyже мы2 слyжимъ, си1ленъ и3з8sти нaсъ t пeщи nгнeмъ горsщіz и3 t рукY твоє1ю и3збaвити нaсъ, царю2:
18 ѓще ли ни2, вёдомо да бyдетъ тебЁ, царю2, ћкw богHмъ твои6мъ не слyжимъ и3 тёлу злат0му, є4же постaвилъ є3си2, не клaнzемсz.
19 ТогдA навуходон0соръ и3сп0лнисz ћрости, и3 зрaкъ лицA є3гw2 и3змэни1сz на седрaха, місaха и3 ґвденагw2, и3 речE: разжжи1те пeщь седмери1цею, д0ндеже до концA разгори1тсz.
20 И# мужє1мъ си6льнымъ крёпостію речE: њковaвше седрaха, місaха и3 ґвденагw2, ввeрзите въ пeщь nгнeмъ горsщую.
21 ТогдA мyжіе џніи њк0вани бhша съ гaщами свои1ми и3 покрывaлы, и3 сапогми2 и3 со nдeждами свои1ми, и3 ввeржени бhша посредЁ пeщи nгнeмъ горsщіz.
22 Понeже глаг0лъ царeвъ превозм0же, и3 пeщь разжжeна бhсть преизли1шше: и3 мужeй џныхъ, и5же вверг0ша седрaха, місaха и3 ґвденагw2, ўби2 плaмень џгненный.
23 И# мyжіе тjи тріE, седрaхъ, місaхъ и3 ґвденагw2, пад0ша посредЁ пeщи nгнeмъ горsщіz њк0вани,
24 и3 хождaху посредЁ плaмене пою1ще бGа и3 благословsще гDа.
25 И# стaвъ съ ни1ми ґзaріа помоли1сz си1це и3 tвeрзъ ўстA сво‰ посредЁ nгнS речE:
26 блгcвeнъ є3си2, гDи, б9е nтє1цъ нaшихъ, хвaльно и3 прослaвлено и4мz твоE во вёки,
27 ћкw првdнъ є3си2 њ всёхъ, ±же сотвори1лъ є3си2 нaмъ, и3 вс‰ дэлA тво‰ и4стинна, и3 прaви путіE твои2, и3 вси2 суди2 твои2 и4стинни:
28 и3 судбы6 и4стинны сотвори1лъ є3си2 по всBмъ, ±же навeлъ є3си2 на ны2 и3 на грaдъ с™hй nтє1цъ нaшихъ їеrли1мъ: ћкw и4стиною и3 суд0мъ навeлъ є3си2 сі‰ вс‰ на ны2 грBхъ рaди нaшихъ.
29 Ћкw согрэши1хомъ и3 беззак0нновахомъ tступи1вше t тебє2, и3 прегрэши1хомъ во всёхъ,
30 и3 зaповэдій твои1хъ не послyшахомъ, нижE соблюд0хомъ, нижE сотвори1хомъ, ћкоже заповёдалъ є3си2 нaмъ, да блaго нaмъ бyдетъ.
31 И# вс‰, є3ли6ка сотвори1лъ є3си2 нaмъ, и3 вс‰, є3ли6ка навeлъ є3си2 на ны2, и4стиннымъ суд0мъ сотвори1лъ є3си2,
32 и3 прeдалъ є3си2 нaсъ въ рyки врагHвъ беззак0нныхъ, мeрзкихъ tстyпникwвъ, и3 царю2 непрaведну и3 лукaвнэйшу пaче всеS земли2.
33 И# нн7э нёсть нaмъ tвeрзти ќстъ: стyдъ и3 поношeніе бhхомъ рабHмъ твои6мъ и3 чтyщымъ тS.
34 Не предaждь u5бо нaсъ до концA и4мене твоегw2 рaди, и3 не разори2 завёта твоегw2,
35 и3 не tстaви млcти твоеS t, нaсъ, ґвраaма рaди возлю1бленнагw t тебє2, и3 за їсаaка рабA твоего2 и3 ї}лz с™aго твоего2,
36 и5мже гlалъ є3си2 ўмн0жити сёмz и4хъ, ћкw ѕвёзды небє1сныz и3 ћкw пес0къ вскрaй м0рz.
37 Ћкw, вLко, ўмaлихомсz пaче всёхъ kзы6къ, и3 є3смы2 смирeни по всeй земли2 днeсь грBхъ рaди нaшихъ,
38 и3 нёсть во врeмz сіE кнsзz и3 прbр0ка и3 вождA, нижE всесожжeніz, нижE жeртвы, нижE приношeніz, нижE кади1ла ни мёста, є4же пожрeти пред8 тоб0ю
39 и3 њбрэсти2 млcть: но душeю сокрушeнною и3 дyхомъ смирeннымъ да пріsти бyдемъ.
40 Ћкw во всесожжeніихъ џвнихъ и3 ю4нчихъ и3 ћкw во тмaхъ ѓгнєцъ тyчныхъ, тaкw да бyдетъ жeртва нaша пред8 тоб0ю днeсь, и3 да соверши1тсz по тебЁ, ћкw нёсть студA ўповaющымъ на тS.
41 И# н}э возслёдуемъ всёмъ сeрдцемъ и3 бои1мсz тебє2 и3 и4щемъ лицA твоегw2:
42 не посрами2 нaсъ, но сотвори2 съ нaми по кр0тости твоeй и3 по мн0жеству млcти твоеS,
43 и3 и3зми2 нaсъ по чудесє1мъ твои6мъ, и3 дaждь слaву и4мени твоемY, гDи.
44 И# да посрaмzтсz вси2 kвлsющіи рабHмъ твои6мъ ѕл†z, и3 да постыдsтсz t всsкіz си1лы, и3 крёпость и4хъ да сокруши1тсz,
45 и3 да разумёютъ, ћкw ты2 є3си2 гDь бGъ є3ди1нъ и3 слaвенъ по всeй вселeннэй.
46 И# не престaша ввeргшіи и5хъ слуги6 царє1вы, жгyще пeщь нaфfою и3 смол0ю, и3 и3згрeбьими и3 хврaстіемъ:
47 и3 разливaщесz плaмень над8 пeщію на лaктій четhредесzть дeвzть,
48 и3 њбhде и3 пожжE, и5хже њбрёте w4крестъ пeщи халдeйскіz.
49 ЃгGлъ же гDень сни1де кyпнw съ сyщими со ґзaріею въ пeщь
50 и3 tтрzсE плaмень џгненный t пeщи и3 сотвори2 срeднее пeщи ћкw дyхъ росы2 шумsщь: и3 не прикоснyсz и4хъ tню1дъ џгнь и3 не њскорби2, нижE стyжи и5мъ.
51 ТогдA тjи тріE ћкw є3ди1ными ўсты6 поsху и3 благословлsху и3 слaвлzху бGа въ пещи2, глаг0люще:
52 блгcвeнъ є3си2, гDи, б9е nтє1цъ нaшихъ, и3 препётый и3 превозноси1мый во вёки, и3 блгcвeно и4мz слaвы твоеS с™0е, и3 препётое и3 превозноси1мое во вёки.
53 Блгcвeнъ є3си2 во хрaмэ с™hz слaвы твоеS, и3 препётый и3 превозноси1мый во вёки.
54 Блгcвeнъ є3си2, ви1дzй бє1здны, сэдsй на херувjмэхъ, и3 препётый и3 првозноси1мый во вёки.
55 Блгcвeнъ є3си2 на пrт0лэ слaвы цrтвіz твоегw2, и3 препётый и3 превозноси1мый во вёки.
56 Блгcвeнъ є3си2 на твeрди небeснэй, и3 препётый и3 превозноси1мый во вёки.
57 Благослови1те, вс‰ дэлA гDнz, гDа, п0йте и3 превозноси1те є3го2 во вёки.
58 Бlгослови1те, ѓгGли гDни, гDа, п0йте и3 превозноси1те є3го2 во вёки.
59 Благослови1те, небесA, гDа, п0йте и3 превозноси1те є3го2 во вёки.
60 Благослови1те, в0ды вс‰, ±же превhше иебeсъ, гDа, п0йте и3 превозноси1те є3го2 во вёки.
61 Бlгослови1те, вс‰ си6лы гDни, гDа, п0йте и3 превозноси1те є3го2 во вёки.
62 Благослови1те, с0лнце и3 лунA, гDа, п0йте и3 превозноси1те є3го2 во вёки.
63 Благослови1те, ѕвёзды небє1сныz, гDа, п0йте и3 превозноси1те є3го2 во вёки.
64 Благослови1те, всsкъ д0ждь и3 росA, гDа, п0йте и3 превозноси1те є3го2 во вёки.
65 Благослови1те, вси2 дyси, гDа, п0йте и3 превозноси1те є3го2 во вёки.
66 Благослови1те, џгнь и3 вaръ, гDа, п0йте и3 превозноси1те є3го2 во вёки.
67 Благослови1те, стyдь и3 зн0й, гDа, п0йте и3 превозносите є3го2 во вёки.
68 Благослови1те, р0сы и3 и4ней, гDа, п0йте и3 превозноси1те є3го2 во вёки.
69 Благослови1те, нHщи и3 днjе, гDа, п0йте и3 превозноси1те є3го2 во вёки.
70 Благослови1те, свётъ и3 тмA, гDа, п0йте и3 превозноси1те є3го2 во вёки.
71 Благослови1те, лeдъ и3 мрaзъ, гDа, п0йте и3 превозноси1те є3го2 во вёки.
72 Благослови1те, сл†ны и3 снёзи, гDа, п0йте и3 превозноси1те є3го2 во вёки.
73 Благослови1те, мHлніz и3 w4блацы, гDа, п0йте и3 превозноси1те є3го2 во вёки.
74 Да благослови1тъ землS гDа, да поeтъ и3 превозн0ситъ є3го2 во вёки.
75 Благослови1те, г0ры и3 х0лми, гDа, п0йте и3 превозноси1те є3го2 во вёки.
76 Благослови1те, вс‰ прозzб†ющаz на земли2, гDа, п0йте и3 превозноси1те є3го2 во вёки.
77 Благослови1те, и3ст0чницы, гDа, п0йте и3 превозноси1те є3го2 во вёки.
78 Благослови1те, морS и3 рёки, гDа, п0йте и3 превозноси1те є3го2 во вёки.
79 Благослови1те, ки1ти и3 вс‰ дви6жущаzсz въ водaхъ, гDа, п0йте и3 превозноси1те є3го2 во вёки.
80 Благослови1те, вс‰ пти6цы небє1сныz, гDа, п0йте и3 превозноси1те є3го2 во вёки.
81 Благослови1те, ѕвёріе и3 вси2 ск0ти, гDа, п0йте и3 превозноси1те є3го2 во вёки.
82 Благослови1те, сhнове человёчестіи, гDа, п0йте и3 превозиоси1те є3го2 во вёки.
83 Да благослови1тъ ї}ль гDа, п0йте и3 превозноси1те є3го2 во вёки.
84 Благослови1те, їерeє гDни, гDа, п0йте и3 превозноси1те є3го2 во вёки.
85 Благослови1те, раби2 гDни, гDа, п0йте и3 превозноси1те є3го2 во вёки.
86 Благослови1те, дyси и3 дyши првdныхъ, гDа, п0йте и3 превозноси1те є3го2 во вёки.
87 Благослови1те, прпdбніи и3 смирeнніи сeрдцемъ, гDа, п0йте и3 превозноси1те є3го2 во вёки.
88 Благослови1те, ґнaніа, ґзaріа и3 місаи1лъ, гDа, п0йте и3 превозноси1те є3го2 во вёки: ћкw и3з8sтъ ны2 t ѓда и3 сп7сE ны2 t руки2 смeрти, и3 и3збaви ны2 t среды2 пeщи и3 горsща плaмене, и3 t среды2 nгнS и3збaви ны2.
89 И#сповёдайтесz гDеви, ћкw вlгъ, ћкw въ вёкъ млcть є3гw2.
90 Благослови1те, вси2 чтyщіи гDа, бGа богHвъ, п0йте и3 и3сповёдайтесz, ћкw во вёкъ млcть є3гw2.
91 Навуходон0соръ же слhша пою1щихъ и5хъ, и3 почуди1сz, и3 востA со тщaніемъ, и3 речE вельм0жамъ свои6мъ: не тріeхъ ли мужeй вверг0хомъ средЁ nгнS свsзаныхъ; И# рёша царeви: вои1стинну, царю2.
92 И# речE цaрь: сE, ѓзъ ви1жду мyжы четhри разрэшє1ны и3 ходsщz средЁ nгнS, и3 и3стлёніz нёсть въ ни1хъ, и3 зрaкъ четвeртагw под0бенъ сн7у б9ію.
93 ТогдA пріи1де навуходон0соръ ко ќстію пeщи nгнeмъ разжжeнныz и3 речE: седрaхъ, місaхъ, ґвденагw2, раби2 бGа вhшнzгw, и3зыди1те и3 пріиди1те. И# и3зыд0ша седрaхъ, місaхъ, ґвденагw2 t среды2 nгнS.
94 И# собрaшасz кн‰зи и3 воевHды, и3 мэстонач†лницы и3 вельмHжи царє1вы, и3 ви1дzху мужeй, ћкw не њдолЁ џгнь тэлесє1мъ и4хъ и3 влaса главы2 и4хъ не њпали2, и3 ри6зы и4хъ не и3змэни1шасz, и3 вони2 џгненны не бsше въ ни1хъ.
95 И# поклони1сz пред8 ни1ми цaрь бGу, и3 tвэщA навуходон0соръ цaрь и3 речE: блгcвeнъ бGъ седрaховъ, місaховъ и3 ґвденагw2, и4же послA ѓгGла своего2 и3 и3з8S џтроки сво‰, ћкw ўповaша на него2: и3 сл0во царeво премэни1ша, и3 предaша тэлесA сво‰ во џгнь, ћкw да не послyжатъ, ни покл0нzтсz всsкому б0гу и3н0му, но т0чію бGу своемY:
96 и3 ѓзъ заповёдаю зaповэдь: вси2 лю1діе, плeмz, kзhкъ, ѓще речeтъ хулY на бGа седрaхова и3 місaхова и3 ґвденагw2, въ пaгубу бyдутъ, и3 д0мове и4хъ въ разграблeніе: понeже нёсть бGа другaгw, и4же возм0жетъ и3збaвити си1це.
97 ТогдA цaрь постaви седрaха, місaха и3 ґвденагw2 во странЁ вавmлHнстэй, и3 возвели1чи и5хъ, и3 спод0би и5хъ старёйшинства їудeєвъ всёхъ сyщихъ во цaрствэ є3гw2.
98 Навуходон0соръ цaрь всBмъ лю1демъ, племенHмъ и3 kзhкwмъ сyщымъ во всeй земли2, ми1ръ вaмъ да ўмн0житсz.
99 Знaмєніz и3 чудесA, ±же сотвори2 со мн0ю бGъ вhшній, ўг0дно бhсть предо мн0ю возвэсти1ти вaмъ,
100 к0ль вєли1каz и3 крBпкаz: цrтво є3гw2 цrтво вёчное, и3 влaсть є3гw2 въ р0ды и3 р0ды.