1 Въ лёто трeтіе цaрства валтасaра царS видёніе kви1сz мнЁ, ѓзъ даніи1лъ, по ћвльшемсz мнЁ прeжде.
2 И# бёхъ въ сyсэхъ грaдэ, и4же є4сть во странЁ є3лaмстэй, и3 ви1дэхъ въ видёніи, и3 бёхъ на ўвaлэ,
3 и3 воздвиг0хъ џчи мои2 и3 ви1дэхъ: и3 сE, nвeнъ є3ди1нъ стоS пред8 ўвaломъ є3мyже р0зи, р0зи же выс0цы, є3ди1нъ же вhшше другaгw, и3 вhшшій восхождaше послэди2.
4 И# ви1дэхъ nвнA бодyща на зaпадъ и3 на сёверъ, и3 на ю4гъ и3 на вост0къ: и3 вси2 ѕвёріе не стaнутъ пред8 ни1мъ, и3 не бЁ и3збавлsюща и3з8 руки2 є3гw2, и3 сотвори2 по в0ли своeй, и3 возвели1чисz.
5 Ѓзъ же бёхъ размышлsz, и3 сE козeлъ t к0зъ и3дsше t лjва на лицE всеS земли2 и3 не бЁ прикасazсz земли2, и3 козлY томY р0гъ ви1димь междY nчи1ма є3гw2:
6 и3 пріи1де до nвнA и3мyщагw рогA є3г0же ви1дэхъ стоsща пред8 ўвaломъ, и3 течE къ немY въ си1лэ крёпости своеS.
7 И# ви1дэхъ є3го2 доходsща до nвнA, и3 разсвирёпэ на него2, и3 порази2 nвнA, и3 сокруши2 џба рHга є3гw2: и3 не бЁ си1лы nвнY, є4же стaти проти1ву є3мY: и3 повeрже є3го2 на зeмлю и3 попрA є3го2, и3 не бЁ и3збавлszй nвнA t руки2 є3гw2.
8 И# козeлъ к0зій возвели1чисz до ѕэлA: и3 внегдA ўкрэпи1сz, сокруши1сz р0гъ є3гw2 вели1кій, и3 взыд0ша друзjи четhри р0зи под8 ни1мъ, по четhремъ вётрwмъ небє1снымъ:
9 и3 t є3ди1нагw и4хъ взhде р0гъ є3ди1нъ крёпокъ, и3 возвели1чисz вельми2 къ ю4гу и3 къ вост0ку и3 къ си1лэ,
10 и3 возвели1чисz дaже до си1лы нбcныz: и3 сотвори2 пaсти на зeмлю t си1лы нбcныz и3 t ѕвёздъ, и3 попрA |:
11 и3 д0ндеже ґрхістрати1гъ и3збaвитъ плённики, и3 є3гw2 рaди жeртва смzтeсz, и3 благопоспэши1сz є3мY, и3 с™0е њпустёетъ:
12 и3 дадeсz на жeртву грёхъ, и3 повeржесz прaвда на зeмлю: и3 сотвори2, и3 благопоспэши1сz.
13 И# слhшахъ є3ди1нагw с™aгw глаг0люща. И# речE є3ди1нъ с™hй друг0му нёкоему глаг0лющему: док0лэ видёніе стaнетъ, жeртва tsтаz, и3 грёхъ њпустёніz дaнный, и3 с™0е и3 си1ла поперeтсz;
14 И# речE є3мY: дaже до вeчера и3 ќтра днjй двЁ тhсzщы и3 три1ста, и3 њчи1ститсz с™0е.
15 И# бhсть, є3гдA ви1дэхъ ѓзъ даніи1лъ видёніе и3 взыскaхъ вёдэніz, и3 сE, стA предо мн0ю ѓки w4бразъ мyжескъ,
16 и3 слhшахъ глaсъ мyжескъ средЁ ўвaла, и3 призвA и3 речE: гавріи1ле, скажи2 видёніе џному.
17 И# пріи1де и3 стA бли1з8 стоsніz моегw2: и3 є3гдA пріи1де ўжас0хсz и3 пад0хъ на лицE моE. И# речE ко мнЁ: разумёй, сhне человёчь, є3щe бо до скончaніz врeмене видёніе.
18 И# є3гдA глаг0лаше со мн0ю, пад0хъ ни1цъ на земли2, и3 прикоснyсz мнЁ, и3 постaви мS на н0ги мо‰, и3 речE:
19 сE, ѓзъ возвэщaю тебЁ б{дущаz на послёдокъ гнёва (сынHмъ людjй твои1хъ): є3щe бо до концA врeмене видёніе.
20 Nвeнъ, є3г0же ви1дэлъ є3си2 и3мyща рогA, цaрь ми1дскій и3 пeрсскій:
21 ґ козeлъ к0зій цaрь є4ллинскій є4сть: р0гъ же вели1кій, и4же междY nчи1ма є3гw2, т0й є4сть цaрь пeрвый:
22 семy же сокруши1вшусz востaша четhри р0зи под8 ни1мъ: четhри цaріе востaнутъ t kзhка є3гw2, но не въ крёпости є3гw2,
23 и3 на послёдокъ цaрства и4хъ, и3сполнsющымсz грэхHмъ и4хъ, востaнетъ цaрь безсрaменъ лицeмъ и3 разумёz гад†ніz,
24 и3 держaвна крёпость є3гw2, не въ крёпости же своeй, и3 чудeснw растли1тъ и3 ўпрaвитъ и3 сотвори1тъ, и3 разсhплетъ крBпкіz и3 лю1ди с™ы,
25 и3 kрeмъ вери1гъ свои1хъ и3спрaвитъ: лeсть въ руцЁ є3гw2, и3 въ сeрдцы своeмъ возвели1читсz, и3 лeстію разсhплетъ мн0гихъ, и3 на пaгубу мнHгимъ возстaнетъ, и3 ћкw ћица рук0ю сокруши1тъ.
26 И# видёніе вeчера и3 ќтра рэчeннагw и4стинно є4сть: тh же назнaменай видёніе, ћкw на дни6 мнHги.
27 Ѓзъ же даніи1лъ ўсп0хъ и3 и3знемогaхъ на дни6 (мнHги), и3 востaхъ и3 творsхъ дэлA царє1ва, и3 почуди1хсz видёнію, и3 не бsше разумэвaющагw.