1 Сі‰ словесA, ±же глаг0ла мwmсeй всемY ї}лю њб8 nнY странY їoрдaна, въ пустhни на зaпады, бли1з8 чермнaгw м0рz, междY фарaномъ и3 тоф0ломъ, и3 лов0номъ и3 ґvлHномъ и3 златhми рудaми:
2 є3динонaдесzти днjй t хwри1ва пyть чрез8 г0ру сиjръ дaже до кaдисъ-варни2.
3 И# бhсть въ четыредесsтое лёто, въ первыйнaдесzть мцcъ, въ пeрвый дeнь мцcа глаг0ла мwmсeй ко всBмъ сынHмъ ї}лєвымъ, по всемY є3ли1кw заповёда є3мY гDь къ ни6мъ,
4 по ўбіeніи сиHна царS ґморрeйска, жи1вшагw во є3севHнэ, и3 w4га царS васaнска, жи1вшагw во ґстарHfэ и3 во є3драjнэ,
5 њб8 nнY странY їoрдaна въ земли2 мwaвли, начA мwmсeй и3з8zснsти зак0нъ сeй, глаг0лz:
6 гDь бGъ нaшъ гlа нaмъ въ хwри1вэ, гlz: да довлёетъ вaмъ жи1ти въ горЁ сeй:
7 њбрати1тесz и3 воздви1гнитесz вы2, и3 вни1дите въ г0ру ґморрeйску, и3 ко всBмъ насeлникwмъ ѓравы, въ г0ру и3 п0ле, и3 къ ю4гу и3 въ прим0рскую зeмлю ханаaню, и3 во ґнтілівaнъ, дaже до рэки2 вели1кіz, рэки2 є3vфрaта:
8 ви1дите, предaхъ пред8 вaми зeмлю, вшeдше наслёдите зeмлю, є4юже клsтсz гDь nтцє1мъ вaшымъ, ґвраaму и3 їсаaку и3 їaкwву, дaти ю5 и5мъ и3 сёмени и4хъ по ни1хъ.
9 И# рек0хъ къ вaмъ во врeмz џно глаг0лz: не возмогY є3ди1нъ води1ти вaсъ:
10 гDь бGъ вaшъ ўмн0жилъ вы2 є4сть, и3 сE, є3стE днeсь ћкw ѕвёзды небє1сныz мн0жествомъ:
11 гDь бGъ nтє1цъ вaшихъ да приложи1тъ вaмъ, ћкw да бyдете тhсzщами сугyбw, и3 да блгcви1тъ вaсъ, ћкоже гlа вaмъ:
12 кaкw возмогY є3ди1нъ носи1ти труды2 вaшz и3 тsжєсти вaшz и3 прерэк†ніz в†ша;
13 и3збери1те себЁ мyжы м{дры и3 ўмётєлны и3 смhслєнны въ племенeхъ вaшихъ, и3 постaвлю и5хъ над8 вaми старBйшины вaмъ.
14 И# tвэщaсте ми2 и3 рек0сте: добро2 сл0во, є4же глаг0лалъ є3си2 сотвори1ти.
15 И# взsхъ t вaсъ мyжы м{дры и3 ўмётєлны и3 смhслєнны, и3 постaвихъ и5хъ владёти над8 вaми тысzщеначaлники и3 стоначaлники, и3 пzтьдесzтоначaлники и3 десzтоначaлники, и3 писмовводи6тели судіsмъ вaшымъ.
16 И# заповёдахъ судіsмъ вaшымъ во врeмz џно, глаг0лz: разслyшайте посредЁ брaтій вaшихъ, и3 суди1те прaведнw посредЁ мyжа и3 посредЁ брaта є3гw2 и3 посредЁ пришeлца є3гw2:
17 да не познaете лицA въ судЁ, мaлому и3 вели1кому сyдиши, и3 не ўстыди1шисz лицA человёча, ћкw сyдъ б9ій є4сть: и3 рёчь, ћже ѓще жeстока бyдетъ ў вaсъ, донесетE ю5 ко мнЁ, и3 ўслhшу ю5.
18 И# заповёдахъ вaмъ во врeмz џно вс‰ словесA, ±же сотворитE.
19 И# воздви1гшесz t хwри1ва, проид0хомъ всю2 пустhню вели1кую и3 стрaшную џну, ю4же ви1дэсте, пyть горы2 ґморрeйски, ћкоже заповёда нaмъ гDь бGъ нaшъ: и3 пріид0хомъ до кaдисъ-варни2.
20 И# рек0хъ вaмъ: пріид0сте до горы2 ґморрeйски, ю4же гDь бGъ нaшъ даeтъ вaмъ:
21 ви1дите, предадE гDь бGъ вaшъ пред8 лицeмъ вaшимъ зeмлю: вшeдше наслёдите, ћкоже гlа гDь бGъ nтє1цъ вaшихъ вaмъ: не б0йтесz, ни ўжасaйтесz.
22 И# пріид0сте ко мнЁ вси2 и3 рек0сте: да п0слемъ мyжы пред8 нaми, и3 да соглsдаютъ нaмъ зeмлю, и3 да повёдzтъ нaмъ tвётъ, пyть, и4мже д0йдемъ є3S, и3 грaды, въ нsже вни1демъ.
23 И# ўг0дно бhсть сл0во предо мн0ю, и3 поsхъ t вaсъ дванaдесzть мужeй, мyжа є3ди1наго t коегHждо плeмене.
24 И# њбрати1вшесz взыд0ша на г0ру, и3 пріид0ша до дeбри грезн0вныz, и3 соглsдаша ю5:
25 и3 взsша въ рyцэ свои2 t плодA земли2 и3 принес0ша къ нaмъ, и3 глаг0лаху: благA землS, ю4же гDь бGъ нaшъ даeтъ нaмъ.
26 И# не восхотёсте взhти, но преслyшасте гlг0лъ гDа бGа вaшегw:
27 и3 возроптaсте въ кyщахъ свои1хъ и3 рек0сте: нeнависти рaди и3зведE ны2 гDь и3з8 земли2 є3гЂпетскіz предaти нaсъ въ рyки ґморрє1йскіz, потреби1ти нaсъ:
28 кaмw мы2 взhдемъ; Брaтіz же вaшz tврати1ша сердцA в†ша, глаг0люще: kзhкъ вели1къ и3 мн0гъ и3 крэпчaе нaсъ, и3 грaды вели1цы и3 њграждeни дaже до небесE, но и3 сhны и3споли1нwвъ ви1дэхомъ тaмw.
29 И# глаг0лахъ къ вaмъ: не ўжасaйтесz, нижE ўб0йтесz t ни1хъ:
30 гDь бGъ вaшъ предходsй пред8 лицeмъ вaшимъ, т0й повою1етъ и5хъ съ вaми, по всемY є3ли1кw сотвори2 вaмъ въ земли2 є3гЂпетстэй пред8 nчи1ма вaшима,
31 и3 въ пустhни сeй, ю4же ви1дэсте: ћкw воспитA тебE гDь бGъ тв0й, ћкоже нёкій человёкъ питaетъ сhна своего2, по всемY пути2 въ џньже ходи1сте, д0ндеже пріид0сте на мёсто сіE.
32 И# въ словеси2 сeмъ не вёровасте гDеви бGу вaшему,
33 и4же предх0дитъ пред8 вaми въ пyть и3збрaти вaмъ мёсто, путеводS вaсъ nгнeмъ н0щію, показyz вaмъ пyть, и4мже и3ти2 по нeмъ, и3 w4блакомъ во дни2.
34 И# ўслhша гDь (бGъ) глaсъ словeсъ вaшихъ, и3 разгнёвавсz клsтсz, гlz:
35 ѓще ќзритъ кто2 t мужeй си1хъ зeмлю благyю сію2, є4юже ѓзъ клsхсz nтцє1мъ и4хъ,
36 рaзвэ халeвъ сhнъ їефоннjинъ, сeй ќзритъ ю5, и3 семY дaмъ зeмлю, на ню1же взhде, и3 сынHмъ є3гw2, понeже прилэжи1тъ гDеви.
37 И# на мS разгнёвасz гDь вaсъ рaди, гlz: нижE ты2 вни1деши тaмw:
38 їисyсъ сhнъ наvи1нъ, и4же стои1тъ пред8 тоб0ю, сeй вни1детъ тaмw: сего2 ўкрэпи2, ћкw сeй дaстъ ю5 въ наслёдіе ї}лю:
39 и3 nтрочaта в†ша, њ ни1хже глаг0ласте, ћкw въ плэнeніи и4мутъ бhти, и3 всsко nтрочA млaдо, є4же не вёсть днeсь добрA и3ли2 ѕлA, сjи вни1дутъ тaмw, и3 си6мъ дaмъ ю5, и3 сjи наслёдzтъ ю5:
40 и3 вы2 њбрати1вшесz њполчи1стесz въ пустhню, путeмъ къ чермн0му м0рю.
41 И# tвэщaсте и3 рек0сте мнЁ: согрэши1хомъ пред8 гDемъ бGомъ нaшимъ: мы2 шeдше повою1емъ, по всемY є3ли1кw заповёда гDь бGъ нaшъ нaмъ. И# взeмше кjйждо nр{діz р†тнаz сво‰ и3 собрaвшесz взыд0сте на г0ру.
42 И# речE гDь ко мнЁ: рцы2 и5мъ: не восходи1те, нижE рaтуйте, нёсмь бо съ вaми, и3 да не бyдете сотрeни пред8 враги6 вaшими.
43 И# глаг0лахъ къ вaмъ, и3 не послyшасте менE: и3 преступи1сте сл0во гDне, и3 понyдившесz взыд0сте на г0ру.
44 И# и3зhде ґморрeй живyщій на горЁ т0й проти1ву вaмъ, и3 прогнA вaсъ, ѓки бы пчeлы твори1ли, и3 ўzзвлsху вaсъ t сиjра дaже до є3рмы2.
45 (И# возврати1стесz,) и3 сёдше плaкасте пред8 гDемъ, и3 не послyша гDь глaса вaшегw, нижE внsтъ вaмъ:
46 и3 сэдёсте въ кaдисэ дни6 мнHги, є3ли6ки дни6 тогдA сэдёсте.