1 Во џно врeмz речE гDь ко мнЁ: и3стеши2 себЁ двЁ скриж†ли кaмєнны ћкоже пє1рвыz, и3 взhди ко мнЁ на г0ру, и3 да сотвори1ши себЁ ковчeгъ древsнъ:
2 и3 напишY на скрижaлехъ словесA, ±же бsху на скрижaлехъ пeрвыхъ, и5хже сокруши1лъ є3си2, и3 да вложи1ши | въ ковчeгъ.
3 И# сотвори1хъ ковчeгъ t дрeвъ негнію1шихъ, и3 и3стесaхъ двЁ скриж†ли кaмєнны ћкоже и3 пє1рвыz, и3 взыд0хъ на г0ру: и3 џбэ скриж†ли во nбою2 рукY моє1ю:
4 и3 написA на скрижaлехъ по писaнію пeрвому дeсzть словeсъ, ±же гlа гDь къ вaмъ на горЁ t среды2 nгнS, и3 дадE | гDь мнЁ.
5 И# њбрати1всz снид0хъ съ горы2, и3 вложи1хъ скриж†ли въ ковчeгъ, є3г0же сотвори1хъ: и3 бёста тY, ћкоже повелё ми гDь.
6 И# сhнове ї}лєвы воздвиг0шасz t вирHfа сынHвъ їакjмлихъ въ місадaй: тaмw ќмре ґарHнъ, и3 погребeнъ бhсть тY, и3 бhсть жрeцъ є3леазaръ сhнъ є3гw2 вмёстw є3гw2.
7 Tтyду же воздвиг0шасz въ гадгaдъ, и3 t гадгaда до є3тавafа, земли2 водотeчи в0дъ.
8 Во џно врeмz tдэли2 гDь плeмz леvjино носи1ти ковчeгъ завёта гDнz, предстоsти пред8 гDемъ, служи1ти и3 моли1тисz и3 благословлsти њ и4мени є3гw2 до днeшнzгw днE:
9 сегw2 рaди нёсть леvjтwмъ чaсти и3 жрeбіz въ брaтіи и4хъ: гDь сaмъ жрeбій и4хъ, ћкоже речE и5мъ.
10 И# ѓзъ стоsхъ на горЁ четhредесzть днjй и3 четhредесzть нощeй, и3 послyша гDь менE и3 во врeмz сіE, и3 не восхотЁ гDь погуби1ти вaсъ.
11 И# речE гDь ко мнЁ: грzди2, воздви1гнисz пред8 людьми2 си1ми, и3 да вни1дутъ и3 наслёдzтъ зeмлю, є4юже клsхсz nтцє1мъ и4хъ, дaти ю5 и5мъ.
12 И# нн7э, ї}лю, что2 проси1тъ гDь бGъ тв0й ў тебє2, т0чію є4же боsтисz гDа бGа твоегw2 и3 ходи1ти во всёхъ путeхъ є3гw2, и3 люби1ти є3го2 и3 служи1ти гDу бGу твоемY t всегw2 сeрдца твоегw2 и3 t всеS души2 твоеS,
13 храни1ти зaпwвэди гDа бGа твоегw2 и3 њправд†ніz є3гw2, є3ли6ка ѓзъ заповёдаю тебЁ днeсь, да блaго тебЁ бyдетъ;
14 СE, гDа бGа твоегw2 нeбо и3 нeбо небесE, землS и3 вс‰ є3ли6ка сyть на нeй:
15 nбaче nтцы2 вaшы произв0ли гDь люби1ти и5хъ, и3 и3збрA сёмz и4хъ по ни1хъ, вaсъ, пaче всёхъ kзы6къ, въ дeнь сeй.
16 И# њбрёжите жестокосeрдіе вaше, и3 вhи вaшеz не њжесточи1те ктомY:
17 и4бо гDь бGъ вaшъ сeй бGъ богHвъ и3 гDь господeй, бGъ вели1кій и3 крёпкій и3 стрaшный, и4же не диви1тсz лицY, нижE взeмлетъ дaра:
18 творsй сyдъ пришeлцу и3 си1ру и3 вдови1цэ, и3 лю1битъ пришeлца дaти є3мY хлёбъ и3 ри1зу.
19 И# возлюби1те пришeлца: пришeлцы бо бёсте въ земли2 є3гЂпетстэй.
20 ГDа бGа твоегw2 да ўбои1шисz, и3 томY (*є3ди1ному) послyжиши, и3 къ немY прилэпи1шисz, и3 и4менемъ є3гw2 кленeшисz:
21 т0й хвалA твоS и3 т0й бGъ тв0й, и4же сотвори2 тебЁ вели6каz и3 сл†внаz сі‰, ±же ви1дэсте џчи твои2:
22 въ седми1десzтихъ и3 пzти2 душaхъ снид0ша nтцы2 твои2 во є3гЂпетъ: нн7э же сотвори1 тz гDь бGъ тв0й ћкw ѕвёзды небє1сныz мн0жествомъ.