1 И# да возлю1биши гDа бGа твоего2, и3 сохрани1ши стражбы6 є3гw2 и3 њправд†ніz є3гw2 и3 зaпwвэди є3гw2 и3 суды2 є3гw2 во вс‰ дни6.
2 И# ўвёсте днeсь, ћкw не ч†да в†ша, є3ли1цы не свёдэша, нижE ви1дэша наказaніz гDа бGа твоегw2 и3 вели1чества є3гw2, и3 руки2 си1льныz и3 мhшцы выс0кіz,
3 и3 знaменій є3гw2 и3 чудeсъ є3гw2, є3ли6ка сотвори2 посредЁ є3гЂпта фараHну царю2 є3гЂпетску и3 всeй земли2 є3гw2,
4 и3 є3ли6ка сотвори2 си1лэ є3гЂпетстэй: колєсни1цы и4хъ и3 к0ни и4хъ кaкw потопи2 водA м0рz чермнaгw, пред8 лицeмъ и4хъ, гонsщымъ и5мъ в8слёдъ вaсъ, и3 погуби2 и5хъ гDь бGъ до днeшнzгw днE:
5 и3 є3ли6ка сотвори2 вaмъ въ пустhни, д0ндеже пріид0сте на мёсто сіE:
6 и3 є3ли6ка сотвори2 даfaну и3 ґвірHну сынHмъ є3ліaва сhна руви1млz, ±же tвeрзши землS ўстA сво‰ пожрE и5хъ, и3 д0мы и4хъ, и3 кyщы и4хъ, и3 всE и4хъ и3мёніе съ ни1ми, среди2 всегw2 ї}лz:
7 ћкw џчи вaши ви1дэста вс‰ дэлA гDнz вели6каz, є3ли6ка сотвори2 въ вaсъ днeсь.
8 И# сохрани1те вс‰ зaпwвэди є3гw2, є3ли6ки ѓзъ заповёдаю вaмъ днeсь, да живетE и3 ўмн0житесz, и3 вни1дете и3 наслёдите зeмлю, на ню1же вы2 прех0дите чрез8 їoрдaнъ тaмw наслёдити ю5:
9 да мнHги дни6 бyдете на земли2, є4юже клsтсz гDь nтцє1мъ вaшымъ дaти и5мъ и3 сёмени и4хъ по ни1хъ зeмлю кипsщую млек0мъ и3 мeдомъ.
10 Е$сть бо землS, на ню1же вы2 и4дете тaмw наслёдити ю5, не ћкw землS є3гЂпетска є4сть, tню1дуже и3зыд0сте, є3гдA сёютъ сёмz и3 напаsютъ ю5 ногaми свои1ми, ѓки вертогрaдъ зелeйный:
11 землs же, въ ню1же ты2 вх0диши тaмw наслёдити ю5, землS наг0рнаz и3 рaвнаz, t дождS небeснагw напаsетсz вод0ю:
12 землS, на ню1же гDь бGъ тв0й присэщaетъ всегдA, џчи гDа бGа твоегw2 на нeй t начaла лёта и3 до концA лёта.
13 Ѓще же слyхомъ послyшаете всёхъ зaповэдій є3гw2, ±же ѓзъ заповёдаю тебЁ днeсь, люби1ти гDа бGа твоего2 и3 служи1ти є3мY t всегw2 сeрдца твоегw2 и3 t всеS души2 твоеS,
14 и3 дaстъ д0ждь земли2 твоeй во врeмz рaнный и3 п0здный, и3 соберeши жи6та тво‰ и3 віно2 твоE и3 є3лeй тв0й:
15 и3 дaстъ пи1щу на сeлэхъ скотHмъ твои6мъ.
16 И# kдhй и3 насhтивсz, внемли2 себЁ, да не разшири1тсz сeрдце твоE, и3 престyпите, и3 послyжите богHмъ и3ны6мъ, и3 поклонитeсz и5мъ:
17 и3 ћростію разгнёваетсz гDь на вы2 и3 затвори1тъ нeбо, и3 не бyдетъ дождS, и3 землS не дaстъ плодA своегw2, и3 поги1бнете вск0рэ t земли2 благjz, ю4же гDь дадE вaмъ.
18 И# вложи1те словесA сі‰ въ сердцA в†ша и3 въ дyшу вaшу, и3 наважи1те | въ знaменіе на рyку вaшу, и3 бyдутъ непоколєби1ма междY nчи1ма вaшима,
19 и3 научи1те си6мъ ч†да сво‰ глаг0лати сі‰, сэдsщу тебЁ въ домY и3 и3дyщу тебЁ въ пути2, и3 возлежaщу ти2 и3 востаю1щу ти2:
20 и3 напиши1те | на прaзэхъ домHвъ вaшихъ и3 врaтъ вaшихъ,
21 да ўмн0жатсz днjе вaши и3 дни6 сынHвъ вaшихъ на земли2, є4юже клsтсz гDь nтцє1мъ вaшымъ дaти и5мъ, ћкоже днjе нeба на земли2.
22 И# бyдетъ ѓще слyхомъ послyшаете всёхъ зaповэдій си1хъ, ±же ѓзъ заповёдаю вaмъ днeсь твори1ти, люби1ти гDа бGа вaшего и3 ходи1ти во всёхъ путeхъ є3гw2 и3 прилэплsтисz къ немY,
23 тогдA и3зженeтъ гDь вс‰ kзhки сі‰ t лицA вaшегw, и3 њдержитE kзhки вели6кіz и3 крBпкіz пaче вaсъ.
24 Всsкое мёсто, на нeмже стaнетъ стопA н0гъ вaшихъ, вaмъ бyдетъ: t пустhни и3 ґнтілівaна, и3 t рэки2 вели1кіz є3vфрaта, и3 дaже до м0рz, є4же на зaпадэ, бyдутъ предёлы вaши:
25 никт0же противостaнетъ пред8 лицeмъ вaшимъ: и3 трeпетъ вaшъ и3 стрaхъ вaшъ возложи1тъ гDь бGъ вaшъ на лицE всеS земли2, на ню1же ѓще взhдете, ћкоже гlа гDь къ вaмъ.
26 СE, ѓзъ даю2 пред8 вaми днeсь блгcвeніе и3 клsтву:
27 блгcвeніе, ѓще послyшаете зaповэдій гDа бGа вaшегw, є3ли6ки ѓзъ заповёдаю вaмъ днeсь:
28 и3 клsтву, ѓще не послyшаете зaповэдій гDа бGа вaшегw, є3ли6ки ѓзъ заповёдаю вaмъ днeсь, и3 совратитeсz съ пути2, є3г0же заповёдахъ вaмъ, и3дyще послужи1ти богHмъ и3ны6мъ, и4хже не вёсте.
29 И# бyдетъ є3гдA введeтъ тебE гDь бGъ тв0й въ зeмлю, въ ню1же прех0диши тaмw наслёдити ю5, да дaси благословeніе на горЁ гарізjнъ и3 клsтву на горЁ гевaлъ:
30 не сe ли сі‰ сyть њб8 nнY странY їoрдaна, за путeмъ и4же на зaпадэ с0лнца, въ земли2 ханаaна њбитaющагw на зaпадэ с0лнца бли1з8 галгaла ў дyба выс0кагw;
31 Вh бо прех0дите їoрдaнъ, вшeдше наслёдити зeмлю, ю4же гDь бGъ вaшъ даeтъ вaмъ въ жрeбій вс‰ дни6, и3 пріи1мете ю5, и3 вселитeсz въ ню2:
32 и3 да сохранитE твори1ти вс‰ зaпwвэди є3гw2 и3 суды2 є3гw2, ±же ѓзъ даю2 пред8 вaми днeсь.