1 И# сі‰ зaпwвэди и3 суды2, ±же снабди1те твори1ти на земли2, ю4же гDь бGъ nтє1цъ вaшихъ даeтъ вaмъ въ жрeбій во вс‰ дни6, въ нsже вы2 жи1ти бyдете на земли2:
2 пaгубою погуби1те вс‰ мэстA, въ ни1хже служи1ша тaмw kзhцы богHмъ свои6мъ, ±же вы2 пріи1мете, на горaхъ выс0кихъ и3 холмёхъ и3 под8 дрeвомъ сэн0внымъ:
3 и3 да раскопaете трє1бища и4хъ и3 сокрушитE столпы2 и4хъ, и3 дубр†вы и4хъ ссэчeте, и3 ваsніе богHвъ и4хъ сожжeте nгнeмъ, и3 погубитE и4мz и4хъ t мёста тогw2.
4 Да не сотворитE тaкw гDу бGу вaшему,
5 т0кмw на мёстэ, и3дёже и3зберeтъ гDь бGъ вaшъ, во є3ди1нэмъ t племeнъ вaшихъ, нарещи2 и4мz є3гw2 тaмw и3 призвaти, и3 взhщете, и3 вни1дете тaмw:
6 и3 принесeте тaмw всесожжє1ніz в†ша, и3 жє1ртвы вaшz, и3 начaтки вaши, и3 њбёты вaши, и3 вHльнаz в†ша, и3 и3сповBданіz в†ша, пeрвенцы волHвъ вaшихъ и3 nвeцъ вaшихъ,
7 и3 ћсти бyдете тaмw пред8 гDемъ бGомъ вaшимъ и3 возвеселитeсz њ всёхъ, на нsже возложитE рyки вaшz вы2 и3 д0мове вaши, ћкоже тS блгcви1лъ є4сть гDь бGъ тв0й.
8 Да не сотвори1те тaмw всёхъ, є3ли6ка вы2 творитE здЁ днeсь, кjйждо ўг0дное пред8 соб0ю:
9 не пріид0сте бо до нн7э въ пок0й и3 въ наслёдіе, є4же гDь бGъ вaшъ даeтъ вaмъ.
10 И# є3гдA прeйдете їoрдaнъ и3 вселитeсz на земли2, ю4же гDь бGъ вaшъ дaстъ въ наслёдіе вaмъ, и3 ўпок0итъ вaсъ t всёхъ вр†гъ вaшихъ, и5же w4крестъ вaсъ, и3 вселитeсz со ўтверждeніемъ:
11 и3 бyдетъ мёсто, є4же и3зберeтъ гDь бGъ вaшъ призвaти и4мz є3гw2 тaмw, тY принесeте вс‰, є3ли6ка ѓзъ заповёдаю вaмъ днeсь: всесожжє1ніz в†ша и3 жє1ртвы вaшz, и3 десzти6ны вaшz и3 начaтки рyкъ вaшихъ, и3 всsкъ и3збрaнъ дaръ вaшъ, є3ли6ка њбэщaете гDеви бGу вaшему:
12 и3 возвеселитeсz пред8 гDемъ бGомъ вaшимъ вы2 и3 сhнове вaши и3 дщє1ри вaши, и3 рабы6 вaши и3 рабы6ни вaши, и3 леvjти, и5же ў врaтъ вaшихъ: ћкw нёсть и5мъ чaсти ни жрeбіz съ вaми.
13 Внемли2 себЁ, да не принесeши всесожжeній твои1хъ на всsкомъ мёстэ, є4же ѓще ќзриши,
14 т0кмw на мёстэ, є4же и3зберeтъ гDь бGъ тв0й, въ є3ди1нэмъ t племeнъ твои1хъ, тaмw да принесeши всесожжє1ніz тво‰ и3 тaмw сотвори1ши вс‰, є3ли6ка ѓзъ заповёдаю тебЁ днeсь.
15 Но т0кмw всёмъ желaніемъ души2 твоеS да пожрeши, и3 снёси мzсA по блгcвeнію гDа бGа твоегw2, є4же дадE тебЁ во всsкомъ грaдэ: нечи1стый при тебЁ и3 чи1стый вкyпэ да ћстъ |, ћкw сeрну, и3ли2 є3лє1нz.
16 Т0кмw кр0ве да не снёсте: на зeмлю проліeте ю5, ѓки в0ду.
17 Не возм0жеши ћсти въ градёхъ твои1хъ десzти1ны пшени1цы твоеS и3 вінA твоегw2 и3 є3лeа твоегw2, пeрвенцwвъ волHвъ твои1хъ и3 nвeцъ твои1хъ, и3 всёхъ њбётwвъ, є3ли6ки њбэщaете, и3 и3сповёданій вaшихъ, и3 начaткwвъ рyкъ вaшихъ:
18 т0кмw пред8 гDемъ бGомъ твои1мъ да снёси | на мёстэ, є4же и3зберeтъ гDь бGъ тв0й себЁ, ты2 и3 сhнъ тв0й и3 дщeрь твоS, и3 рaбъ тв0й и3 рабA твоS, и3 леvjтъ, и3 пришлeцъ и4же во градёхъ твои1хъ, и3 возвесели1шисz пред8 гDемъ бGомъ твои1мъ во всёхъ, на нsже возложи1ши рyку твою2.
19 Внемли2 себЁ, да не њстaвиши леvjтина во всE врeмz, д0ндеже є3си2 жи1въ на земли2.
20 Ѓще же разшири1тъ гDь бGъ тв0й предёлы тво‰, ћкоже гlа тебЁ, и3 речeши: снёмъ мzсA, ѓще вожделёетъ душA твоS, ћкw ћсти мzсA, во всeмъ желaніи души2 твоеS да снёси мzсA.
21 Ѓще же далeче tстои1тъ мёсто t тебє2, є4же и3зберeтъ гDь бGъ тв0й призывaти и4мz є3гw2 тaмw, и3 зак0леши t волHвъ твои1хъ и3 t nвeцъ твои1хъ, ±же дaстъ тебЁ бGъ тв0й, ћкоже заповёдахъ тебЁ, и3 снёси во градёхъ твои1хъ по желaнію души2 твоеS.
22 Ћкоже ћстсz сeрна и3 є3лeнь, тaкw да снёси є5: нечи1стый при тебЁ, и3 чи1стый тaкожде да снёстъ.
23 Вонми2 крёпцэ, є4же не ћсти кр0ве: кр0вь бо є4сть душA є3гw2: да на снёстсz душA съ мsсы:
24 да не снёсте є3S, на зeмлю проліeте ю5 ѓки в0ду:
25 да не снёси ю5, да блaго тебЁ бyдетъ и3 сынHмъ твои6мъ по тебЁ во вёки, ѓще сотвори1ши сE, є4же добро2 и3 ўг0дно є4сть пред8 гDемъ бGомъ твои1мъ.
26 Рaзвэ с™†z тво‰, ±же ѓще бyдутъ тебЁ, и3 њбёты тво‰ взeмъ да пріи1деши на мёсто, є4же и3зберeтъ гDь бGъ тв0й џное себЁ призвaти и4мz є3гw2 тaмw:
27 и3 сотвори1ши всесожжє1ніz тво‰: мzсA да вознесeши на nлтaрь гDа бGа твоегw2, кр0вь же жeртвъ твои1хъ да проліeши пред8 степє1ни nлтарS гDа бGа твоегw2, мzсa же да снёси.
28 Снабди2 и3 послyшай, и3 да сотвори1ши вс‰ словесA, ±же ѓзъ заповёдаю тебЁ, да блaго тебЁ бyдетъ и3 сынHмъ твои6мъ во вёки, ѓще сотвори1ши добро2 и3 ўг0дно пред8 гDемъ бGомъ твои1мъ.
29 Ѓще же потреби1тъ гDь бGъ тв0й kзhки, въ нsже вх0диши ты2 тaмw, наслёдити зeмлю и4хъ, t лицA твоегw2, и3 пріи1меши ю5 въ наслёдіе, и3 всели1шисz въ земли2 и4хъ:
30 внемли2 себЁ, да не взhщеши послёдовати и5мъ, по потреблeніи и4хъ t лицA твоегw2, не взыщи2 богHвъ и4хъ, глаг0лz: ћкоже творsтъ kзhцы сjи богHмъ свои6мъ, сотворю2 и3 ѓзъ:
31 да не сотвори1ши гDу бGу твоемY тaкw: мeрзwстна бо гDеви, ±же возненави1дэ, сотвори1ша богHмъ свои6мъ, ћкw сhны сво‰ и3 дщє1ри сво‰ жгyтъ nгнeмъ богHмъ свои6мъ.
32 Всsко сл0во, є4же ѓзъ заповёдаю тебЁ днeсь, сіE снабди2 твори1ти: да не приложи1ши къ семY, ни tи1меши t негw2.