1 Ѓще же востaнетъ въ тебЁ прор0къ, и3ли2 ви1дzй с0ніе, и3 дaстъ тебЁ знaменіе и3ли2 чyдо,
2 и3 пріи1детъ знaменіе и3ли2 чyдо, є4же речE къ тебЁ, глаг0лz: и4демъ да послyжимъ богHмъ и3ны6мъ, и4хже не вёсте:
3 да не послyшаете глагHлъ прор0ка тогw2, и3ли2 ви1дzщагw с0нъ т0й: ћкw и3скушaетъ гDь бGъ тв0й вaсъ, є4же ўвёдэти, ѓще лю1бите гDа бGа вaшего всёмъ сeрдцемъ вaшимъ и3 всeю душeю вaшею:
4 в8слёдъ гDа бGа вaшегw ходи1те, и3 тогw2 б0йтесz, и3 зaпwвэди є3гw2 сохрани1те, и3 глaса є3гw2 послyшайте, и3 томY служи1те, и3 къ немY прилэпи1тесz:
5 и3 прор0къ т0й и3ли2 ви1дzй с0нъ да ќмретъ: глаг0ла бо, є4же прельсти1ти тS t гDа бGа твоегw2 и3звeдшагw тS и3з8 земли2 є3гЂпетскіz, и3збaвльшагw тS и3з8 раб0ты, є4же соврати1ти тS съ пути2, є3г0же заповёда тебЁ гDь бGъ тв0й ходи1ти по немY: и3 погуби1те сaми ѕл0е t вaсъ сами1хъ.
6 Ѓще же пом0литъ тS брaтъ тв0й t nтцA твоегw2 и3ли2 t мaтере твоеS, и3ли2 сhнъ тв0й, и3ли2 дщeрь твоS, и3ли2 женA твоS ћже на л0нэ твоeмъ, и3ли2 дрyгъ тв0й, рaвенъ души2 твоeй, w4тай глаг0лz: и4демъ и3 послyжимъ богHмъ и3ны6мъ, и4хже не ви1дэлъ є3си2 ты2 и3 nтцы2 твои2,
7 t богHвъ kзhкwвъ, и5же w4крестъ вaсъ, бли1з8 сyщихъ тебЁ, и3ли2 дaльнихъ t тебє2, t концA земли2 до концA земли2,
8 да не соизв0лиши є3мY и3 не послyшаеши є3гw2, и3 да не пощади1тъ є3гw2 џко твоE, и3 не возлю1биши є3гw2, нижE прикрhеши є3го2:
9 возвэщaz да возвэсти1ши њ нeмъ, и3 рукA твоS да бyдетъ на нeмъ въ пeрвыхъ ўби1ти є3го2, и3 рyки всёхъ людjй п0слэжде:
10 и3 побію1тъ є3го2 кaменіемъ, и3 ќмретъ, ћкw взыскaлъ є4сть tврати1ти тебE t гDа бGа твоегw2, и3звeдшагw тS и3з8 земли2 є3гЂпетскіz, t д0му раб0ты:
11 и3 вeсь ї}ль ўслhшавъ ўбои1тсz, и3 не приложи1тъ ктомY сотвори1ти по словеси2 семY ѕл0му є4же въ вaсъ.
12 Ѓще же ўслhшиши въ є3ди1нэмъ t градHвъ твои1хъ, ±же гDь бGъ даeтъ тебЁ, всели1тисz тaмw, глаг0лющихъ:
13 и3зыд0ша м{жи беззак0нніи t вaсъ и3 tврати1ша вс‰ живyщыz во грaдэ и4хъ, глаг0люще: и4демъ, да послyжимъ богHмъ и3ны6мъ, и4хже не вёсте,
14 и3 да взhщеши и3 вопроси1ши и3 њбhщеши ѕэлw2, и3 сE, и4стинно сл0во ћвэ, сотвори1сz мeрзость сіS въ вaсъ:
15 ўбивaz да ўбіeши вс‰ живyщыz во грaдэ џнэмъ ўбjйствомъ мечA, проклsтіемъ проклени1те є3го2, и3 вс‰ ±же въ нeмъ,
16 и3 вс‰ кwрhсти є3гw2 соберeши на расп{тіz є3гw2, и3 зажжeши грaдъ nгнeмъ, и3 вс‰ кwрhсти є3гw2 всенар0днw пред8 гDемъ бGомъ твои1мъ, и3 бyдетъ пyстъ во вёки, не возгради1тсz по сeмъ:
17 и3 да ничт0же прилэпи1тсz t проклsтіz руцЁ твоeй, да tврати1тсz бGъ t ћрости гнёва своегw2: и3 дaстъ тебЁ млcть и3 поми1луетъ тS, и3 ўмн0житъ тS, ћкоже гlа тебЁ, ћкоже клsтсz гDь nтцє1мъ твои6мъ,
18 ѓще послyшаеши глaса гDа бGа твоегw2, є4же храни1ти вс‰ зaпwвэди є3гw2, ±же ѓзъ заповёдаю тебЁ днeсь, твори1ти д0брое и3 ўг0дное пред8 гDемъ бGомъ твои1мъ.