1 Сhнове є3стE гDа бGа вaшегw: да не нарёзуетесz и3 не возложи1те плёши междY nчи1ма вaшима над8 мeртвымъ:
2 ћкw лю1діе свsти є3стE гDеви бGу вaшему, и3 вaсъ и3збрA гDь бGъ вaшъ бhти вaмъ лю1демъ и3збр†ннымъ є3мY t всёхъ kзhкwвъ и5же на лицы2 земли2.
3 Да не снёсте всsкіz мeрзости.
4 Сі‰ скоты2 kди1те: телцA t говsдъ и3 ѓгнца t nвeцъ и3 козлA t к0зъ:
5 є3лeнz и3 сeрну, и3 бyйвола и3 лaнz, и3 зyбрz и3 nнaгра и3 сайгaка.
6 Всsкъ ск0тъ на дв0е дэлS пaзнwкти, и3 копhто на дв0е копhтz, и3 tрыгaz жвaніе въ скотёхъ, да ћсте.
7 И# си1хъ да не снёсте t tрыгaющихъ жвaніе и3 t дэлsщихъ пaзнwкти на дв0е, но копhтъ не раздвоsющихъ: велблю1да и3 зazца и3 хірогрЂллz: ћкw tрыгaютъ жвaніе сjи, но копhтъ не раздвоsютъ, нечи6ста сі‰ вaмъ сyть.
8 И# свиніи2, ћкw на дв0е дэли1тъ пaзнwкти и3 кwпhта раздвоsетъ, и3 сіS жвaніz не tрыгaетъ, нечистA сіS вaмъ є4сть: t мsсъ и4хъ да не ћсте, и3 мертвечи1намъ и4хъ да не прикоснeтесz.
9 И# сі‰ да ћсте t всёхъ ±же въ водЁ: вс‰, и5мже сyть пeріе и3 чешуS, kди1те.
10 И# всёхъ, и5мже нёсть пeріz, ни чешуи2, да не ћсте: нечи6ста сyть вaмъ.
11 Всsку пти1цу чи1сту да ћсте.
12 И# си1хъ да не ћсте t ни1хъ:
13 nрлA и3 грЂфа и3 nрлA морскaгw,
14 и3 неsсыти и3 їктjна и3 под0бныхъ си6мъ:
15 и3 врaна и3 врабіS, и3 вhпелицы и3 сухолaплz, и3 ћстреба и3 под0бныхъ си6мъ:
16 и3 врaна нощнaгw и3 лили1ка и3 под0бныхъ си6мъ:
17 и3 є3рwдjа и3 лeбедz, и3 јвіна и3 катарaкта, и3 вд0да
18 и3 нощнaгw нетопырS, и3 сычA и3 теслон0са, и3 харадрі0на и3 под0бныхъ си6мъ, и3 порфmріHна.
19 Вс‰ гaды пти6чіz нечи6ста сyть вaмъ: да не ћсте t ни1хъ.
20 Всsку пти1цу чи1сту да ћсте.
21 Всsкіz мертвечи1ны да не ћсте: присeлнику, и4же во градёхъ твои1хъ, да дaсте, и3 да ћстъ, и3ли2 да продaсте стрaннику: ћкw лю1діе свsти є3стE гDеви бGу вaшему. Да не свари1ши kгнsте во млецЁ мaтере є3гw2.
22 Десzти6ны да дaси t всегw2 плодA сёмене своегw2, пл0дъ ни1въ твои1хъ t г0да до г0да,
23 и3 да снёси | пред8 гDемъ бGомъ твои1мъ на мёстэ, и3дёже и3зберeтъ гDь бGъ тв0й призывaти и4мz є3гw2 тaмw: да принесeши десzти1ну пшени1цы твоеS и3 вінA твоегw2 и3 є3лeа твоегw2, и3 пeрвенцы волHвъ твои1хъ и3 nвeцъ твои1хъ, да научи1шисz боsтисz гDа бGа твоегw2 вс‰ дни6.
24 Ѓще же далeче бyдетъ пyть t тебє2 и3 не возм0жеши донести2 и5хъ, ћкw далeче мёсто t тебє2, є4же и3зберeтъ гDь бGъ тв0й призывaти и4мz є3гw2 тaмw, ћкw да блгcви1тъ тS гDь бGъ тв0й:
25 и3 продaси сіE на цэнЁ, и3 в0змеши сребро2 въ рyку твою2, и3 п0йдеши на мёсто, є4же и3зберeтъ гDь бGъ тв0й,
26 и3 дaси сребро2 за всE, на нeже пожелaетъ душA твоS, на волы2 и3 џвцы, и3ли2 на віно2, и3ли2 на сікeру, и3ли2 на всE, є3гHже желaетъ душA твоS, и3 да снёси тaмw пред8 гDемъ бGомъ твои1мъ, и3 возвесели1шисz ты2 и3 д0мъ тв0й.
27 И# леvjтъ и4же во градёхъ твои1хъ, не њстaвиши є3гw2, ћкw нёсть є3мY чaсти ни жрeбіz съ тоб0ю:
28 по трeхъ лётэхъ да и3знесeши всю2 десzти1ну жи6тъ твои1хъ въ лёто џно, да положи1ши ю5 во градёхъ твои1хъ:
29 и3 пріи1детъ леvjтъ, ћкw нёсть є3мY чaсти ни жрeбіz съ тоб0ю, и3 пришлeцъ, и3 сиротA и3 вдовA, ±же во градёхъ твои1хъ, да kдsтъ и3 насhтzтсz: да блгcви1тъ тS гDь бGъ тв0й во всёхъ дёлэхъ твои1хъ, ±же ѓще сотвори1ши.