1 Въ седм0е лёто да сотвори1ши tпущeніе.
2 И# си1це зaповэдь tпущeніz: да њстaвиши вeсь д0лгъ тв0й, и4мже д0лженъ бли1жній тебЁ, и3 t брaта своегw2 не и3стsжеши, ћкw наречeсz tпущeніе гDу бGу твоемY.
3 T чуждaгw да и3стsжеши, є3ли6ка сyть тво‰ ў негw2: брaту же твоемY tпущeніе да сотвори1ши д0лга твоегw2.
4 Ћкw не бyдетъ ў тебє2 недостaточенъ: сегw2 рaди словесE блгcвeніемъ блгcви1тъ тS гDь бGъ тв0й въ земли2, ю4же тебЁ гDь бGъ даeтъ во жрeбій пріsти ю5.
5 Ѓще же слyхомъ послyшаете глaса гDа бGа вaшегw храни1ти и3 твори1ти вс‰ зaпwвэди сі‰, ±же ѓзъ заповёдаю тебЁ днeсь, ћкw гDь бGъ тв0й блгcви1лъ тS є4сть, ћкоже гlа тебЁ,
6 и3 взаи1мъ дaси kзhкwмъ мнHгимъ, тh же не зaймеши, и3 њбладaти бyдеши ты2 kзы6ки мн0гими, тоб0ю же не воз8wбладaютъ.
7 Ѓще же брaтъ t брaтіи твоеS бyдетъ тебЁ недостaточенъ во є3ди1нэмъ t градHвъ твои1хъ въ земли2, ю4же гDь бGъ тв0й даeтъ тебЁ, да не tврати1ши сeрдца твоегw2, нижE сожмeши руки2 твоеS пред8 брaтомъ твои1мъ трeбующимъ:
8 tверзaz да tвeрзеши рyку твою2 є3мY, и3 взаи1мъ да дaси є3мY, є3ли1кw пр0ситъ, и3 є3ли1кw є3мY не достaнетъ.
9 Внемли2 себЁ: да не бyдетъ сл0во тaйно въ сeрдцы твоeмъ беззак0ніz, глаг0лz: бли1з8 є4сть седм0е лёто, лёто tпущeніz, и3 возлукaвнуетъ џко твоE брaту твоемY трeбующему, и3 не дaси є3мY, и3 возопіeтъ на тS ко гDу, и3 бyдетъ тебЁ грёхъ вели1къ:
10 даsніемъ да дaси є3мY, и3 взаи1мъ да дaси є3мY, є3ли1кw воспр0ситъ, ћкоже трeбуетъ: и3 не њпечaлисz въ сeрдцы своeмъ, даю1щу ти2 є3мY, ћкw сегw2 рaди сл0ва блгcви1тъ тS гDь бGъ тв0й во всёхъ дёлэхъ твои1хъ, и3 во всeмъ, на нeже возложи1ши рyку твою2:
11 и4бо не њскудёетъ недостaточный t земли2 твоеS, сегw2 рaди ѓзъ заповёдаю тебЁ твори1ти сл0во сіE, глаг0лz: tверзaz tвeрзи рyцэ твои2 брaту твоемY ни1щему и3 просsщему на земли2 твоeй.
12 Ѓще же продaстсz тебЁ брaтъ тв0й є3врeанинъ, и3ли2 є3врeанынz, да пораб0таетъ тебЁ шeсть лётъ, и3 въ седм0е да tпyстиши є3го2 своб0дна t себє2:
13 є3гдa же пyстиши є3го2 своб0дна t себє2, да не tпyстиши є3го2 тщA:
14 напyтное є3мY да ўгот0виши t nвeцъ твои1хъ и3 t пшени1цы твоеS и3 t вінA твоегw2: ћкоже блгcви1 тz гDь бGъ тв0й, да дaси є3мY,
15 и3 помzни2, ћкw рaбъ и3 ты2 бhлъ є3си2 въ земли2 є3гЂпетстэй, и3 свободи1 тz гDь бGъ тв0й tтyду: сегw2 рaди ѓзъ заповёдаю тебЁ твори1ти сл0во сіE.
16 Ѓще же речeтъ къ тебЁ: не tидY t тебє2, ћкw возлюби1хъ тS и3 д0мъ тв0й, ћкw добро2 є3мY є4сть ў тебє2:
17 да в0змеши ши1ло, и3 проверти1ши є3мY ќхо пред8 двeрьми ў степeни, и3 бyдетъ ти2 рaбъ во вёки: и3 рабЁ твоeй сотвори1ши тaкожде.
18 Да не бyдетъ жeстоко пред8 тоб0ю, tпущaємымъ и5мъ t тебє2 свобHднымъ, понeже годовyю мздY наeмничу раб0та тебЁ шeсть лётъ: и3 блгcви1тъ тS гDь бGъ тв0й во всeмъ, є4же твори1ши.
19 Всsко первор0дное, є4же роди1тсz t волHвъ твои1хъ и3 t nвeцъ твои1хъ, мyжескъ п0лъ да њсвzти1ши гDеви бGу твоемY: да не дёлаеши первор0днымъ телцeмъ твои1мъ и3 да не стрижeши пeрвенца во nвцaхъ твои1хъ.
20 Пред8 гDемъ бGомъ твои1мъ да ћси | t лёта до лёта, на мёстэ, и3дёже и3зберeтъ гDь бGъ тв0й, ты2 и3 д0мъ тв0й.
21 Ѓще же бyдетъ на нeмъ пор0къ, хром0та, и3ли2 слэпотA, и3 всsкій пор0къ ѕ0лъ, да не пожрeши є3гw2 гDу бGу твоемY.
22 Во градёхъ твои1хъ да снёси |: нечи1стый и3 чи1стый ў тебє2 тaкожде да ћстъ, ћкw сeрну и3ли2 є3лeнz.
23 Т0кмw кр0ве да не снёсте: на зeмлю проливaй ю5 ѓки в0ду.