1 Храни2 мцcъ н0выхъ (плодHвъ), и3 да сотвори1ши пaсху гDеви бGу твоемY, ћкw въ мцcэ н0выхъ и3зшeлъ є3си2 и3з8 є3гЂпта н0щію.
2 И# да пожрeши пaсху гDеви бGу твоемY, џвцы и3 гwвsда на мёстэ, є4же и3зберeтъ гDь бGъ тв0й призывaти и4мz є3гw2 тaмw.
3 Да не снёси въ ню2 квaснагw: сeдмь днjй да ћси въ ню2 њпрэсн0ки, хлёбъ њѕлоблeніz, ћкw со тщaніемъ и3зыд0сте и3з8 є3гЂпта, да поминaете дeнь и3сх0да вaшегw t земли2 є3гЂпетскіz вс‰ дни6 житіS вaшегw:
4 да не kви1тсz тебЁ квaсно во всёхъ предёлэхъ твои1хъ сeдмь днjй, и3 да не преноществyетъ t мsсъ, ±же пожрeши въ вeчеръ въ пeрвый дeнь, до ќтріz.
5 Не возм0жеши жрeти пaсхи ни въ є3ди1нэмъ t градHвъ твои1хъ, ±же гDь бGъ тв0й даeтъ тебЁ:
6 но т0кмw на мёстэ, є4же и3зберeтъ гDь бGъ тв0й призывaти и4мz є3гw2 тY, тaмw пожрeши пaсху въ вeчеръ при захождeніи с0лнца, во врeмz въ нeже и3зшeлъ є3си2 и3з8 земли2 є3гЂпетскіz:
7 и3 свари1ши, и3 и3спечeши, и3 снёси на мёстэ, и3дёже и3зберeтъ гDь бGъ тв0й: и3 возврати1шисz заyтра, и3 п0йдеши въ д0мъ тв0й.
8 Шeсть днjй да ћси њпрэсн0ки, въ седмhй же дeнь и3сх0дный прaздникъ гDеви бGу твоемY: да не сотвори1ши въ нeмъ всsкагw дёла, кромЁ ±же сyть души2.
9 Сeдмь седми1цъ всецёлыхъ да сочтeши себЁ: въ начaло же твоегw2 серпA на жaтву начни2 и3счислsти сeдмь седми1цъ,
10 и3 да сотвори1ши прaздникъ седми1цъ гDеви бGу твоемY, ћкоже рукA твоS м0жетъ, є3ли6ка дaстъ тебЁ, ћкоже блгcви1 тz гDь бGъ тв0й.
11 И# возвесели1шисz пред8 гDемъ бGомъ твои1мъ ты2 и3 сhнъ тв0й и3 дщeрь твоS, и3 рaбъ тв0й и3 рабA твоS, и3 леvjтъ и4же во градёхъ твои1хъ, и3 пришлeцъ, и3 сиротA и3 вдовA, ±же въ вaсъ, на мёстэ, и3дёже и3зберeтъ гDь бGъ тв0й призывaти и4мz є3гw2 тaмw:
12 и3 помzнeши, ћкw рaбъ бhлъ є3си2 (ты2) въ земли2 є3гЂпетстэй, и3 сохрани1ши и3 сотвори1ши зaпwвэди сі‰.
13 Прaздникъ кyщей да сотвори1ши себЁ сeдмь днjй, є3гдA соберeши t ни1вы твоеS и3 t точи1ла твоегw2:
14 и3 да возвесели1шисz въ прaздницэ твоeмъ ты2 и3 сhнъ тв0й и3 дщи2 твоS, рaбъ тв0й и3 рабA твоS, и3 леvjтъ и3 пришлeцъ, и3 сиротA и3 вдовA, ±же во градёхъ твои1хъ:
15 сeдмь днjй да прaзднуеши гDеви бGу твоемY на мёстэ, є4же и3зберeтъ гDь бGъ тв0й призывaти и4мz є3гw2 тaмw: ѓще же блгcви1тъ тS гDь бGъ тв0й во всёхъ плодёхъ твои1хъ и3 во всsкомъ дёлэ рyкъ твои1хъ, и3 бyдеши веселsсz.
16 Въ три2 временA лёта да kви1тсz всsкъ мyжескъ п0лъ пред8 гDемъ бGомъ твои1мъ, на мёстэ, є4же и3зберeтъ гDь бGъ тв0й: въ прaздникъ њпрэсн0кwвъ, и3 въ прaздникъ седми1цъ, и3 въ прaздникъ кyщей: да не kви1шисz пред8 гDемъ бGомъ твои1мъ т0щь:
17 кjйждо по си1лэ рyкъ свои1хъ, по блгcвeнію гDа бGа твоегw2, є4же дадE тебЁ.
18 Судіи6 и3 книгHчіи постaвиши себЁ во всёхъ градёхъ твои1хъ, ±же гDь бGъ тв0й даeтъ тебЁ по племенaмъ, и3 да сyдzтъ лю1демъ сyдъ прaведный:
19 да не ўклонsтъ судA, нижE познaютъ лицE, нижE да в0змутъ дарHвъ: дaры бо њслэплsютъ џчи мyдрыхъ и3 tмeщутъ словесA прaведныхъ.
20 Прaведнэ прaведное гони1те, да поживетE, и3 вшeдше наслёдите зeмлю, ю4же гDь бGъ тв0й даeтъ вaмъ.
21 Да не насади1ши себЁ дубрaвы: всsкагw дрeва бли1з8 nлтарS гDа бGа твоегw2 да не сотвори1ши себЁ,
22 да не постaвиши себЁ кaпища, є4же возненави1дэ гDь бGъ тв0й.