1 Да не пожрeши гDеви бGу твоемY телцA и3ли2 nвчaте, на нeмже є4сть пор0къ, всsкъ глаг0лъ ѕ0лъ: ћкw мeрзость гDеви бGу твоемY є4сть.
2 Ѓще же њбрsщетсz ў тебє2 во є3ди1нэмъ t градHвъ твои1хъ, ±же гDь бGъ тв0й даeтъ тебЁ, мyжъ и3ли2 женA, и4же сотвори1тъ лукaвое пред8 гDемъ бGомъ твои1мъ, преступи1ти завётъ є3гw2:
3 и3 шeдше послyжатъ богHмъ и3ны6мъ и3 покл0нzтсz и5мъ, с0лнцу, и3ли2 лунЁ, и3ли2 всsкому ±же t красоты2 небeсныz, и4хже не повелёхъ тебЁ:
4 и3 возвэсти1тсz тебЁ, и3 взhщеши ѕэлw2, и3 сE, и4стинно бhсть сл0во, мeрзость сотвори1сz сіS во ї}ли:
5 да и3зведeши человёка того2, и3ли2 женY тY, и5же сотвори1ша дёло ѕл0е сіE, пред8 двє1ри, и3 побіeте и5хъ кaменіемъ, и3 да ќмрутъ.
6 При двою2 свидётелехъ и3ли2 при трeхъ да ќмретъ: ўмирazй да не ќмретъ при є3ди1нэмъ свидётели:
7 и3 рукA свидётелей да бyдетъ на нeмъ въ пeрвыхъ, ўмертви1ти є3го2, и3 рукA всёхъ людjй п0слэжде: и3 и3зми1те ѕл0е t вaсъ самёхъ.
8 Ѓще же неудоборэши1мо сл0во ў тебє2 въ судЁ междY кр0вію и3 кр0вію, и3 междY суд0мъ и3 суд0мъ, и3 междY ћзвою и3 ћзвою, и3 междY прёніемъ и3 прёніемъ, словесA с{днаz въ градёхъ твои1хъ, и3 востaвъ взhдеши на мёсто, є4же и3зберeтъ гDь бGъ тв0й призвaти и4мz є3гw2 тaмw:
9 и3 пріи1деши къ жерцє1мъ леvjтwмъ, и3 къ судіи2, и4же бyдетъ въ ты6z дни6, и3 взыскaвше возвэстsтъ тебЁ сyдъ:
10 и3 сотвори1ши по словеси2, є4же возвэстsтъ тебЁ t мёста, є4же и3зберeтъ гDь бGъ тв0й призывaти и4мz є3гw2 тaмw, и3 да сохрани1ши ѕэлw2 твори1ти вс‰, є3ли6ка законоположaтсz тебЁ:
11 по зак0ну и3 по судY, є3г0же рекyтъ тебЁ, сотвори1ши, да не ўклони1шисz t словесE, є4же и3звэстsтъ тебЁ, ни на дeсно, ни на лёво.
12 И# человёкъ, и4же сотвори1тъ въ г0рдости, є4же не послyшати жерцA предстоsщагw служи1ти во и4мz гDа бGа твоегw2, и3ли2 судіи2, и4же въ ты6z дни6 бyдетъ, да ќмретъ человёкъ т0й, и3 да и4змеши ѕл0е t ї}лz:
13 и3 вси2 лю1діе ўслhшавше ўбоsтсz, и3 не бyдутъ нечeствовати ктомY.
14 Ѓще же вни1деши въ зeмлю, ю4же гDь бGъ тв0й даeтъ тебЁ въ жрeбій, и3 пріи1меши ю5, и3 всели1шисz на нeй, и3 речeши: постaвлю кнsзz над8 соб0ю, ћкоже и3 пр0чіи kзhцы, и5же w4крестъ менє2:
15 поставлsz да постaвиши над8 соб0ю кнsзz, є3г0же и3зберeтъ гDь бGъ тв0й, t брaтіи твоеS да постaвиши над8 соб0ю кнsзz, не возм0жеши постaвити над8 соб0ю кнsзz человёка чуждaго, ћкw не брaтъ тв0й є4сть.
16 Nбaче да не ўмн0житъ себЁ к0ней, нижE да возврати1тъ людjй во є3гЂпетъ, ћкw да не ўмн0житъ себЁ к0ней: гDь же речE вaмъ: не приложи1те возврати1тисz путeмъ си1мъ ктомY:
17 и3 да не ўмн0житъ себЁ жeнъ, да не преврати1тсz сeрдце є3гw2: и3 сребрA и3 злaта да не ўмн0житъ себЁ ѕэлw2.
18 И# бyдетъ є3гдA сsдетъ на прест0лэ влaсти своеS, да напи1шетъ себЁ второзак0ніе сіE въ кни1зэ t жерцє1въ леvjтwвъ,
19 и3 бyдетъ съ ни1мъ, и3 да чтeтъ ю5 во вс‰ дни6 житіS своегw2, да научи1тсz боsтисz гDа бGа своегw2 и3 храни1ти вс‰ зaпwвэди сі‰ и3 њправд†ніz сі‰, твори1ти |:
20 да не возвhситсz сeрдце є3гw2 t брaтіи є3гw2, да не престyпитъ t зaповэдій ни на дeсно, ни на лёво, ћкw да бyдетъ мнHга лBта во влaсти своeй, т0й и3 сhны є3гw2 съ ни1мъ, въ сынёхъ ї}левыхъ.