1 Ѓще же и3зhдеши на брaнь на враги2 тво‰, и3 ќзриши к0ни и3 всaдники и3 лю1ди мн0жайшыz тебє2, да не ўбои1шисz и4хъ: ћкw гDь бGъ тв0й съ тоб0ю, и3зведhй тS и3з8 земли2 є3гЂпетскіz.
2 И# бyдетъ є3гдA прибли1жишисz къ рaти, и3 приступи1въ жрeцъ да возглаг0летъ къ лю1демъ и3 речeтъ къ ни6мъ:
3 послyшай, ї}лю, вы2 и3сх0дите днeсь на рaть ко врагHмъ вaшымъ: да не њслабёетъ сeрдце вaше, ни ўб0йтесz, нижE ўстраши1тесz и3 не ўклони1тесz t лицA и4хъ:
4 ћкw гDь бGъ вaшъ и3дhй пред8 вaми споб0рствуетъ вaмъ на враги2 вaшz и3 спасeтъ вaсъ.
5 И# да рекyтъ книгHчіz къ лю1демъ, глаг0люще: кjй человёкъ создaвый хрaмину н0ву, и3 не њбнови2 є3S; да и4детъ, и3 да возврати1тсz въ д0мъ св0й, да не ќмретъ на рaти, и3 человёкъ и4нъ њбнови1тъ ю5:
6 и3 кjи человёкъ, и4же насади2 віногрaдъ, и3 не весели1сz t негw2; да и4детъ, и3 возврати1тсz въ д0мъ св0й, да не ќмретъ на рaти, и3 человёкъ и4нъ возвесели1тсz t негw2:
7 и3 кjй человёкъ, и4же њбручи2 себЁ женY, и3 не понsлъ ю5; да и4детъ, и3 возврати1тсz въ д0мъ св0й, да не ќмретъ на рaти, и3 и4нъ человёкъ п0йметъ ю5.
8 И# да приложaтъ книгHчіz глаг0лати къ лю1демъ, и3 да рекyтъ: кjй человёкъ страшли1въ и3 слaбъ сeрдцемъ; да и4детъ, и3 возврати1тсz въ д0мъ св0й, да не ўстраши1тъ сeрдца брaта своегw2, ѓки сeрдце своE.
9 И# бyдетъ є3гдA ўм0лкнутъ книгHчіz глаг0люще къ лю1демъ, и3 постaвzтъ воевHды в0инства вожды2 людjй.
10 Ѓще же пріи1деши ко грaду воевaти нaнь, и3 воззовeши | съ ми1ромъ:
11 ѓще ќбw ми1рное tвэщaютъ ти2, и3 tвeрзутъ тебЁ (грaдъ), вси2 лю1діе њбрётшіисz во грaдэ да бyдутъ тебЁ дaнь даю1ще и3 послyшающіи тебE:
12 ѓще же не покорsтсz тебЁ, и3 сотворsтъ съ тоб0ю рaть, да њбсsдеши є3го2,
13 д0ндеже предaстъ | гDь бGъ тв0й въ рyцэ твои2: да и3збіeши всsкъ мyжескъ п0лъ въ нeмъ ўбjйствомъ мечA,
14 кромЁ жeнъ и3 и3мёніz, и3 вс‰ скоты2, и3 вс‰ є3ли6ка сyть во грaдэ, и3 всE стzжaніе да плэни1ши себЁ, и3 да снёси вeсь плёнъ врагHвъ твои1хъ, ±же гDь бGъ тв0й даeтъ тебЁ.
15 Тaкw да сотвори1ши всBмъ градHмъ, и5же сyть далeче t тебє2 ѕэлw2, и5же не сyть t градHвъ kзhкwвъ си1хъ, и4хже гDь бGъ даeтъ тебЁ наслёдити зeмлю и4хъ:
16 t ни1хъ да не њстaвите жи1ва всsкагw дыхaніz:
17 но и3 проклsтіемъ проклени1те и5хъ, хеттeа и3 ґморрeа, и3 хананeа и3 ферезeа, и3 є3veа и3 їевусeа и3 гергесeа, ћкоже заповёда тебЁ гDь бGъ тв0й:
18 да не научaтъ вaсъ твори1ти вс‰кіz мeрзwсти сво‰, є3ли6ки твори1ша богHмъ свои6мъ, и3 согрэшитE пред8 гDемъ бGомъ вaшимъ.
19 Ѓще же њбсsдеши грaдъ є3ди1нъ дни6 мнHги воевaти є3го2 въ пріsтіе себЁ, да не и3стреби1ши сад0віz є3гw2, возложи1въ желёзо нaнь, но т0кмw да ћси пл0дъ t ни1хъ, самогH же да не посэчeши: є3дA дрeво, є4же въ дубрaвэ, человёкъ є4сть, є4же вни1ти t лицA твоегw2 въ забр†ла;
20 но дрeво, є4же вёси, ћкw не ћстсz пл0дъ є3гw2, сіE потреби1ши и3 посэчeши, и3 сотвори1ши лBствицы на грaдъ, и4же твори1тъ на тS рaть, д0ндеже предaстсz.