1 Ѓще же њбрsщетсz ўбіeный на земли2, ю4же гDь бGъ даeтъ тебЁ наслёдити, лежaщь на п0ли, и3 не вёдzтъ ўби1вшагw и5:
2 да и3зhдутъ стaрцы и3 судіи6 твои2 и3 да и3змёрzтъ до градHвъ, и5же w4крестъ ўбіeнагw:
3 и3 бyдетъ грaдъ приближazйсz ўбіeному, и3 да в0змутъ старBйшины грaда тогw2 ю4ницу t говsдъ, є4юже не дёлано, и3 ћже kрмA не понесE:
4 и3 да и3зведyтъ старBйшины грaда тогw2 ю4ницу въ дeбрь сyху, ћже не њрaнна, нижE насёzна, и3 да пресэкyтъ жи6лы ю4ницы въ дeбри:
5 и3 да пристyпzтъ жерцы2 леvjти: ћкw си1хъ и3збрA гDь бGъ тв0й предстоsти є3мY и3 благословлsти во и4мz є3гw2: и3 во ўстёхъ и4хъ да бyдетъ всsкое прекосл0віе и3 всsкаz ћзва:
6 и3 вси2 старBйшины грaда тогw2, приближaющіисz ўбіeному, да њмhютъ рyцэ над8 глав0ю ю4ницы, є4йже пресёчєны сyть жи6лы въ дeбри,
7 и3 tвэщaвше да рекyтъ: рyцэ нaши не проліsша кр0ве сеS, и3 џчи нaши не ви1дэша:
8 млcтивъ бyди лю1демъ твои6мъ ї}лю, и5хже и3звeлъ є3си2, гDи, и3з8 земли2 є3гЂпетскіz, да не бyдетъ кр0вь непови1нна на лю1дехъ твои1хъ ї}ли: и3 њчи1ститсz и5мъ кр0вь:
9 тh же tи1меши кр0вь непови1нну t среды2 себє2, ѓще сотвори1ши д0брое и3 ўг0дное пред8 гDемъ бGомъ твои1мъ.
10 Ѓще же и3зhдеши на брaнь проти1ву врагHмъ твои6мъ, и3 предaстъ | гDь бGъ тв0й въ рyцэ твои2, и3 плэни1ши плёнъ t ни1хъ,
11 и3 ќзриши въ плёнэ женY добрY њбли1чіемъ, и3 возлю1биши ю5, и3 п0ймеши ю5 себЁ въ женY,
12 и3 введeши ю5 внyтрь въ д0мъ тв0й, и3 да њбрjеши главY є3S, и3 да њбрёжеши н0гти є3S,
13 и3 да совлечeши ри6зы плBнныz є3S съ неS: и3 да сsдетъ въ домY твоeмъ, и3 да плaчетсz nтцA своегw2 и3 мaтере своеS мцcъ днjй: и3 по сeмъ вни1деши къ нeй, и3 совокупи1шисz съ нeю, и3 бyдетъ тебЁ женA.
14 И# бyдетъ ѓще не восх0щеши є3S, да tпyстиши ю5 своб0дну, продaжею же да не продaси є3S на цэнЁ: да не tри1неши є3S, понeже смири1лъ є3си2 ю5.
15 Ѓще же бyдутъ мyжу двЁ жєны2, є3ди1на t ни1хъ любA, и3 другaz не любA, и3 породsтъ є3мY любaz и3 нелюбaz, и3 бyдетъ сhнъ перворождeнный t нелюби1мыz:
16 и3 бyдетъ въ џньже дeнь раздэли1тъ сынHмъ свои6мъ и3мёніе своE, не возм0жетъ пeрвенцемъ бhти сhнъ люби1мыz, презрёвъ сhна нелюби1мыz пeрвенца:
17 но сhна нелюби1мыz за пeрвенца да признaетъ, и3 дaстъ є3мY сугyбw t всегw2, є4же њбрsщетсz є3мY, ћкw сeй є4сть начaло ч†дъ є3гw2, и3 семY дост0итъ пeрвенство.
18 Ѓще же комY бyдетъ сhнъ непокори1въ и3 груби1тель, не послyшаzй глaса nтцA своегw2 и3 глaса мaтере своеS, и3 накaжутъ є3го2, и3 не послyшаетъ и4хъ,
19 да в0змутъ є3го2 nтeцъ є3гw2 и3 мaти є3гw2, и3 да и3зведyтъ є3го2 пред8 старBйшины грaда своегw2 и3 пред8 вратA мёста своегw2,
20 и3 да рекyтъ къ мужє1мъ грaда своегw2: сhнъ нaшъ сeй непокори1въ є4сть и3 груби1тель и3 не слyшаетъ рёчи нaшеz, сластолю1бствуz піsнствуетъ:
21 и3 да побію1тъ є3го2 мyжіе грaда тогw2 кaменіемъ, и3 да ќмретъ: и3 и3зми1те ѕл0е t себє2 сами1хъ, да и3 пр0чіи слhшавше ўбоsтсz.
22 Ѓще же бyдетъ на к0мъ грёхъ, сyдъ смeртный, и3 да ќмретъ, и3 повёсите є3го2 на дрeвэ,
23 да не пренощyетъ тёло є3гw2 на дрeвэ, но во гр0бэ погреби1те є3го2 въ т0йже дeнь: ћкw пр0клzтъ є4сть t бGа всsкъ ви1сzй на дрeвэ: и3 да не њсквернитE земли2, ю4же гDь бGъ тв0й даeтъ тебЁ во жрeбій.