1 Да не вх0дитъ кaженикъ и3 скопeцъ въ с0нмъ гDень.
2 НижE да вни1детъ блудор0дный во хрaмъ гDень до десsтагw р0да.
3 Да не вни1детъ ґмманjтинъ и3 мwавjтинъ въ хрaмъ гDень: и3 дaже до десsтагw р0да да не вх0дитъ въ хрaмъ гDень, и3 дaже до вёка,
4 понeже не срэт0ша nни2 вaсъ съ хлBбы и3 вод0ю на пути2, и3сходsщымъ вaмъ и3з8 земли2 є3гЂпетскіz, и3 ћкw наsша на тS валаaма сhна веHрова t месопотaміи, да тS прокленeтъ:
5 и3 не восхотЁ гDь бGъ тв0й послyшати валаaма, и3 њбрати2 гDь бGъ тв0й кл‰твы въ блгcвeніе, занE возлюби1 тz гDь бGъ тв0й:
6 да не совэщaеши ми6рнаz и5мъ и3 полє1знаz и5мъ во вс‰ дни6 тво‰ во вёки.
7 Да не возгнушaешисz їдумeаниномъ, ћкw брaтъ тв0й є4сть: да не возгнушaешисz є3гЂптzниномъ, ћкw пришлeцъ бhлъ є3си2 въ земли2 є3гw2:
8 сhнове ѓще родsтсz и5мъ, въ р0дэ трeтіемъ да вни1дутъ въ хрaмъ гDень.
9 Ѓще же и3зhдеши њполчи1тисz на враги2 тво‰, и3 да сохрани1шисz t всsкагw сл0ва ѕлA.
10 Ѓще бyдетъ ў тебє2 человёкъ, и4же не бyдетъ чи1стъ t и3зліsніz є3гw2 н0щію, и3 да и3зhдетъ внЁ полкA, и3 да не вни1детъ въ п0лкъ:
11 и3 є3гдA бyдетъ къ вeчеру, да њмhетъ тёло своE вод0ю, и3 зашeдшу с0лнцу да вни1детъ въ п0лкъ.
12 И# мёсто тебЁ да бyдетъ внЁ полкA, и3 и3зhдеши тaмw в0нъ:
13 и3 рhлецъ да бyдетъ тебЁ за п0zсомъ твои1мъ, и3 бyдетъ є3гдA сsдеши внЁ, и3 да и3скопaеши и4мъ (ћму), и3 наврати1въ покрhеши стыдёніе твоE въ нeй:
14 ћкw гDь бGъ тв0й х0дитъ въ полцЁ твоeмъ и3збавлsти тS и3 предaти враги2 тво‰ въ рyцэ твои2 пред8 лицeмъ твои1мъ: и3 да бyдетъ п0лкъ тв0й свsтъ, и3 да не kви1тсz ў тебє2 стыдёніе вeщи, и3 tврати1тсz t тебє2.
15 Да не предaси рабA господи1ну є3гw2, и4же пріи1де къ тебЁ t господи1на своегw2:
16 съ тоб0ю да њбитaетъ, съ вaми да живeтъ во всsкомъ мёстэ, и3дёже ўг0дно бyдетъ є3мY: да не њскорби1ши є3гw2.
17 Да не бyдетъ блудни1ца t дщeрей ї}левыхъ, и3 да не бyдетъ блудни1къ t сынHвъ ї}левымъ.
18 Да не принесeши мзды2 блудни1чи, нижE цэны2 пeсіи въ д0мъ гDа бGа твоегw2 на всsкъ њбётъ, ћкw мeрзость сyть гDеви бGу твоемY и3 nбоS.
19 Да не дaси брaту твоемY въ ли1хву сребрA и3 въ ли1хву пи1щей и3 въ ли1хву всsкіz вeщи, є3мyже ѓще взаи1мъ дaси:
20 чуждeму да дaси въ ли1хву, брaту же твоемY да не дaси въ ли1хву, да блгcви1тъ тS гDь бGъ тв0й во всёхъ дёлэхъ твои1хъ на земли2, въ ню1же вх0диши тaмw наслёдити ю5.
21 Ѓще же њбэщaеши њбётъ гDеви бGу твоемY, да не ўмeдлиши воздaти є3го2, ћкw взыскaz взhщетъ гDь бGъ тв0й t тебє2, и3 бyдетъ на тебЁ грёхъ:
22 ѓще же не восх0щеши њбэщaти, нёсть ти2 грэхA.
23 И#сход‰щаz на ќстъ твои1хъ сохрани2 и3 сотвори2, и4мже w4бразомъ њбэщaлъ є3си2 гDеви бGу твоемY дaръ, є3г0же глаг0лалъ є3си2 ўстaми твои1ми.
24 Ѓще же вни1деши на ни1ву бли1жнzгw своегw2, и3 соберeши въ рyцэ свои2 клaсы, ґ серпA да не возложи1ши на ни1ву бли1жнzгw.
25 Ѓще же вни1деши въ віногрaдъ бли1жнzгw своегw2, да ћси гр0здіе, є3ли1кw души2 твоeй насhтитисz, въ сосyдъ же да не вложи1ши.