1 Ѓще же кто2 п0йметъ женY и3 поживeтъ съ нeю, и3 бyдетъ ѓще не њбрsщетъ благодaти пред8 ни1мъ, ћкw њбрёте въ нeй срaмное дёло, да напи1шетъ є4й кни1гу tпущeніz и3 вдaстъ въ рyцэ є3S, и3 да tпyститъ ю5 и3з8 д0му своегw2,
2 и3 tшeдши бyдетъ (женA) мyжу и3н0му:
3 и3 ѓще возненави1дитъ ю5 мyжъ вторhй, и3 напи1шетъ є4й кни1гу tпущeніz и3 дaстъ є4й въ рyцэ є3S, и3 tпyститъ ю5 и3з8 д0му своегw2, и3ли2 ќмретъ мyжъ є3S вторhй, и4же бЁ ю5 поsлъ себЁ въ женY:
4 не возм0жетъ мyжъ пeрвый, tпусти1вый ю5, возврати1въ поsти ю5 себЁ въ женY, по њсквернeніи є3S, ћкw гнyсно є4сть пред8 гDемъ бGомъ твои1мъ: и3 да не њсквернaвите земли2, ю4же гDь бGъ вaшъ даeтъ вaмъ въ наслёдіе.
5 Ѓще же кто2 п0йметъ женY вн0вэ, да не и4детъ на брaнь, и3 да не наложи1тсz є3мY ни кazже вeщь: непови1ненъ бyдетъ въ домY своeмъ лёто є3ди1но, да весели1тъ женY свою2, ю4же поsлъ є4сть.
6 Да не в0змеши въ зал0гъ жерн0вныхъ кaменей, ћкw дyшу сeй даeтъ въ зал0гъ.
7 Ѓще же ћтъ бyдетъ человёкъ крадhй дyшу t брaтіи своеS сынHвъ ї}левыхъ, и3 наси1ліемъ продаeтъ ю5, да ќмретъ тaть т0й, и3 и3зми1те ѕл0е t вaсъ сами1хъ.
8 Внемли2 себЁ въ ћзвэ прокaзы, и3 храни2 ѕэлw2 твори1ти по всемY зак0ну, є3г0же возвэстsтъ вaмъ жерцы2 леvjти: ћкоже заповёдахъ вaмъ, да храни1те твори1ти:
9 помzни2, є3ли6ка сотвори2 гDь бGъ тв0й маріaмэ на пути2, и3сходsщымъ вaмъ и3з8 є3гЂпта.
10 Ѓще же д0лгъ є4сть на бли1жнемъ твоeмъ, д0лгъ каковhй ли1бо, да не вни1деши въ д0мъ є3гw2 взsти зал0гъ є3гw2:
11 внЁ стaнеши, и3 человёкъ т0й, на нeмже є4сть д0лгъ тв0й, и3знесeтъ зал0гъ в0нъ.
12 Ѓще же человёкъ ўб0гъ є4сть, да не преноществyетъ зал0гъ є3гw2 ў тебє2:
13 tдaніемъ да tдaси ри1зу є3гw2 до захождeніz с0лнца, и3 да почjетъ въ ри1зэ своeй, и3 благослови1тъ тS, и3 бyдетъ тебЁ млcть пред8 гDемъ бGомъ твои1мъ.
14 Да не лиши1ши мзды2 ўб0гаго и3 трeбующаго t брaтіи твоеS, и3ли2 t пришлє1цъ и5же во градёхъ твои1хъ:
15 въ т0й же дeнь да tдaси мздY є3мY, да не зaйдетъ с0лнце є3мY, ћкw ўб0гъ є4сть, и3 въ т0мъ и4мать надeжду, и3 да не возопіeтъ на тS къ гDеви, и3 бyдетъ тебЁ грёхъ.
16 Да не ќмрутъ nтцы2 за сhны, и3 сhнове да не ќмрутъ за nтцы2: кjйждо за св0й грёхъ да ќмретъ.
17 Не ўклони1ши судA пришeлцу и3 си1ру и3 вдовЁ, и3 да не взeмлеши въ зал0гъ ри1зы вдови1чи,
18 и3 помzнeши, ћкw рaбъ (и3 ты2) бhлъ є3си2 въ земли2 є3гЂпетстэй, и3 свободи1 тz гDь бGъ тв0й tтyду: сегw2 рaди ѓзъ тебЁ заповёдаю твори1ти сіE сл0во.
19 Ѓще же п0жнеши ни1ву твою2 на селЁ твоeмъ, и3 забyдеши сн0пъ на ни1вэ твоeй, да не возврати1шисz взsти є3го2: пришeлцу и3 ўб0гу, и3 си1ру и3 вдовЁ да бyдетъ, да блгcви1тъ тS гDь бGъ тв0й во всёхъ дёлэхъ рукY твоє1ю.
20 Ѓще же мaсличіе собирaеши, да не возврати1шисz њстaнкwвъ собрaти ±же за тоб0ю: пришeлцу и3 си1ру и3 вдовЁ да бyдутъ: и3 воспомzнeши, ћкw рaбъ бhлъ є3си2 въ земли2 є3гЂпетстэй: сегw2 рaди ѓзъ тебЁ заповёдаю твори1ти сл0во сіE.
21 Ѓще же њбирaеши віногрaдъ тв0й, да не собирaеши њстaнкwвъ ±же за тоб0ю: пришeлцу и3 си1ру и3 вдовЁ да бyдутъ:
22 и3 помzнeши, ћкw рaбъ бhлъ є3си2 въ земли2 є3гЂпетстэй: сегw2 рaди ѓзъ тебЁ заповёдаю твори1ти сіE сл0во.