1 Ѓще же бyдетъ прS междY челwвёки, и3 пріи1дутъ на сyдъ, и3 да сyдzтъ, и3 њправдsтъ прaваго, и3 њсyдzтъ нечести1ваго:
2 и3 бyдетъ, ѓще дост0инъ є4сть р†нъ нечести1вый, да постaвиши є3го2 пред8 судіsми, и3 да бію1тъ є3го2 пред8 ни1ми по нечeстію є3гw2:
3 и3 числ0мъ четhредесzть р†нъ да наложaтъ є3мY, и3 да не приложaтъ къ семY: ѓще же приложaтъ пaче р†нъ си1хъ би1ти є3го2 мн0жае, срaмъ бyдетъ брaту твоемY пред8 тоб0ю.
4 Да не њброти1ши волA молотsща.
5 Ѓще же живyтъ брaтіz вкyпэ, и3 ќмретъ є3ди1нъ t ни1хъ, сёмене же не бyдетъ є3мY, да не бyдетъ женA ўмeршагw и3н0му мyжу неср0дну: брaтъ мyжа є3S да вни1детъ къ нeй и3 п0йметъ ю5 себЁ въ женY, и3 да поживeтъ съ нeю:
6 и3 бyдетъ nтрочA, є4же ѓще роди1тсz, да постaвитсz во и4мz ўмeршагw, и3 не поги1бнетъ и4мz є3гw2 t ї}лz.
7 Ѓще же не восх0щетъ человёкъ поsти жены2 брaта своегw2, да пріи1детъ женA ко вратHмъ пред8 старBйшины и3 речeтъ: не х0щетъ брaтъ мyжа моегw2 возстaвити и4мz брaта своегw2 во ї}ли, не восхотЁ брaтъ мyжа моегw2:
8 и3 да призовyтъ є3го2 старBйшины грaда тогw2 и3 рекyтъ є3мY, и3 стaвъ речeтъ: не хощY поsти ю5:
9 и3 приступи1вши женA брaта є3гw2 къ немY пред8 старBйшины, и3 и3зyетъ сап0гъ є3гw2 є3ди1нъ t ноги2 є3гw2, и3 да плю1нетъ на лицE є3гw2, и3 tвэщaвши речeтъ: си1це да сотворsтъ человёку, и4же не сози1ждетъ д0му брaта своегw2 во ї}ли:
10 и3 прозовeтсz и4мz є3гw2 во ї}ли д0мъ и3зyтагw и3з8 сапогA.
11 Ѓще же бію1тсz челwвёка двA вкyпэ, человёкъ съ брaтомъ свои1мъ, и3 пристyпитъ женA є3ди1нагw t ни1хъ tsти мyжа своего2 t руки2 бію1щагw и5, и3 простeрши рyку свою2, и4метъ за ћтра є3гw2,
12 да tсэчeши рyку є3S: да не пощади1тъ џко твоE є3S.
13 Да не бyдетъ во влагaлищи твоeмъ мёрило и3 мёрило, вели1кое и3 мaлое,
14 да не бyдетъ въ домY твоeмъ мёра и3 мёра, вели1ка и3 мaла:
15 мёрило и4стинно и3 прaведно да бyдетъ тебЁ, и3 мёра и4стинна и3 прaведна да бyдетъ тебЁ, да мнHги дни6 бyдеши на земли2, ю4же гDь бGъ тв0й даeтъ тебЁ въ жрeбій,
16 ћкw мeрзость гDеви бGу твоемY всsкъ творsй сі‰, всsкъ творsй непрaвду.
17 Помzни2, є3ли6ка тебЁ сотвори2 ґмали1къ на пути2, и3сходsщу тебЁ и3з8 є3гЂпта:
18 кaкw сопротивостA тебЁ на пути2 и3 посэчE зaдній п0лкъ тв0й ўтруждeнъ за тоб0ю: тh же ѓлченъ бhлъ є3си2 и3 ўтруждeнъ: и3 не ўбоsсz бGа:
19 и3 бyдетъ є3гдA ўпок0итъ тS гDь бGъ тв0й t всёхъ вр†гъ твои1хъ, и5же w4крестъ тебє2 на земли2, ю4же гDь бGъ тв0й даeтъ тебЁ въ жрeбій, є4же наслёдити ю5, да погуби1ши и4мz ґмали1ково t земли2, ћже под8 небесeмъ, и3 да не забyдеши.