1 И# бyдетъ ѓще вни1деши въ зeмлю, ю4же гDь бGъ тв0й даeтъ тебЁ въ жрeбій є4же наслёдити ю5, и3 всели1шисz на нeй,
2 и3 да в0змеши t начaтка плодHвъ земли2 твоеS, ю4же гDь бGъ тв0й даeтъ тебЁ въ жрeбій, и3 вложи1ши въ к0шницу, и3 п0йдеши на мёсто, є4же и3зберeтъ гDь бGъ тв0й призывaти и4мz є3гw2 тaмw:
3 и3 пріи1деши къ жерцY, и4же бyдетъ въ ты6z дни6, и3 речeши къ немY: возвэщaю днeсь гDеви бGу твоемY, ћкw внид0хъ въ зeмлю, є4юже клsтсz гDь nтцє1мъ нaшымъ дaти нaмъ:
4 и3 да в0зметъ жрeцъ t рукY твоє1ю к0шницу и3 да положи1тъ ю5 пред8 nлтарeмъ гDа бGа твоегw2:
5 и3 tвэщaвъ речeши пред8 гDемъ бGомъ твои1мъ: сmрjю њстaви nтeцъ м0й и3 сни1де во є3гЂпетъ и3 њбитA тaмw въ числЁ мaлэмъ, и3 бhсть тaмw въ kзhкъ вели1къ и3 во мн0жество мн0го и3 вели1ко:
6 и3 њѕл0биша нaсъ є3гЂптzне, и3 смири1ша ны2, и3 возложи1ша на ны2 дэлA жестHкаz:
7 и3 возопи1хомъ ко гDу бGу nтє1цъ нaшихъ, и3 ўслhша гDь в0пль нaшъ и3 ви1дэ смирeніе нaше и3 трyдъ нaшъ и3 ск0рбь нaшу,
8 и3 и3зведE ны2 гDь и3з8 є3гЂпта сaмъ крёпостію своeю вели1кою и3 рук0ю си1льною и3 мhшцею выс0кою, и3 въ видёніихъ вели1кихъ и3 въ знaменіихъ и3 въ чудесёхъ,
9 и3 введE ны2 въ мёсто сіE, и3 дадE нaмъ зeмлю сію2, зeмлю кипsщую мeдомъ и3 млек0мъ:
10 и3 нн7э сE, принес0хъ начaтки t плодHвъ земли2, ю4же дaлъ ми2 є3си2, гDи, зeмлю кипsщую мeдомъ и3 млек0мъ. И# њстaвиши є5 пред8 гDемъ бGомъ твои1мъ, и3 поклони1шисz тaмw пред8 гDемъ бGомъ твои1мъ,
11 и3 возвесели1шисz њ всёхъ благи1хъ, ±же дадE тебЁ гDь бGъ тв0й, и3 д0мъ тв0й, и3 леvjтъ, и3 пришлeцъ и4же ў тебє2.
12 Е#гдa же соверши1ши њдесzти1ти всю2 десzти1ну плодHвъ земли2 твоеS въ лёто трeтіе, вторyю десzти1ну да дaси леvjту и3 пришeлцу и3 сиротЁ и3 вдовЁ, и3 kдsтъ во градёхъ твои1хъ и3 насhтzтсz:
13 и3 речeши пред8 гDемъ бGомъ твои1мъ: њчи1стихъ свzт†z и3з8 д0му моегw2, и3 дaхъ | леvjту и3 пришeлцу и3 сиротЁ и3 вдовЁ, по всBмъ зaповэдемъ твои6мъ, ±же заповёдалъ є3си2 мнЁ: не преступи1хъ зaповэди твоеS и3 не забhхъ,
14 и3 не kд0хъ въ болёзни моeй t ни1хъ, не принес0хъ t ни1хъ въ нечи1стое, нижE дaхъ t ни1хъ ўмeршему: послyшахъ глaса гDа бGа моегw2, сотвори1хъ, ћкоже заповёдалъ є3си2 мнЁ:
15 при1зри съ нб7сE t хрaма с™aгw твоегw2, и3 блгcви2 лю1ди тво‰ ї}лz и3 зeмлю, ю4же дaлъ є3си2 и5мъ ћкоже клsлсz є3си2 nтцє1мъ нaшымъ, дaти нaмъ зeмлю кипsщую мeдомъ и3 млек0мъ.
16 Въ сeй дeнь заповёда тебЁ гDь бGъ тв0й сотвори1ти вс‰ њправд†ніz сі‰ и3 судбы6: и3 сохрани1те и3 сотвори1те | t всегw2 сeрдца вaшегw и3 t всеS души2 вaшеz.
17 ГDа и3збрaлъ є3си2 днeсь бhти тебЁ въ бGа, и3 ходи1ти во всёхъ путeхъ є3гw2 и3 храни1ти њправд†ніz и3 зaпwвэди и3 судбы6 є3гw2, и3 послyшати глaса є3гw2.
18 И# гDь и3збрA вaсъ днeсь, да бyдете є3мY лю1ди и3збрaнніи, ћкоже речE тебЁ, храни1ти вс‰ зaпwвэди є3гw2,
19 и3 бhти тебЁ вhшше всёхъ kзы6къ, и4же сотвори1 тz и3мени1та и3 хвaльна и3 слaвна, бhти вaмъ лю1демъ с™ы6мъ гDу бGу вaшему, ћкоже гlа.