1 И# бyдетъ є3гдA прeйдете їoрдaнъ въ зeмлю, ю4же гDь бGъ вaшъ даeтъ вaмъ, ѓще слyхомъ послyшаете глaса гDа бGа вaшегw храни1ти и3 твори1ти вс‰ зaпwвэди є3гw2, ±же ѓзъ заповёдаю тебЁ днeсь, и3 дaстъ тS гDь бGъ тв0й вhшше всёхъ kзы6къ земли2:
2 и3 пріи1дутъ на тS вс‰ благословє1ніz сі‰ и3 њбрsщутъ тS. Ѓще слyхомъ послyшаеши глaса гDа бGа твоегw2,
3 благословeнъ ты2 во грaдэ и3 благословeнъ ты2 на селЁ,
4 благословє1на и3счaдіz чрeва твоегw2 и3 плоды2 земли2 твоеS, и3 стадA волHвъ твои1хъ и3 п†ствы nвeцъ твои1хъ,
5 благословє1ны жи6тницы твои2 и3 њстaнцы твои2,
6 благословeнъ ты2 внегдA входи1ти тебЁ и3 благословeнъ ты2 внегдA и3сходи1ти тебЁ.
7 Да предaстъ тебЁ гDь бGъ враги2 тво‰, сопроти1вzщыzсz тебЁ, сокрушє1ны пред8 лицeмъ твои1мъ: путeмъ є3ди1нэмъ и3зhдутъ на тS и3 седмію2 путьми2 побэжaтъ t лицA твоегw2.
8 Да п0слетъ гDь на тS блгcвeніе въ храни1лищахъ твои1хъ и3 на вс‰, на нsже возложи1ши рyку твою2 на земли2, ю4же гDь бGъ тв0й даeтъ тебЁ.
9 Да возстaвитъ тS гDь бGъ тв0й себЁ лю1дъ свsтъ, ћкоже клsтсz nтцє1мъ твои6мъ. Ѓще послyшаеши глaса гDа бGа твоегw2 и3 ходи1ти бyдеши въ путeхъ є3гw2,
10 и3 ќзрzтъ тS вси2 kзhцы земнjи, ћкw и4мz гDа (бGа твоегw2) призвaсz на тS, и3 ўбоsтсz тебє2,
11 и3 ўмн0житъ тS гDь бGъ тв0й во благ†z во и3счaдіехъ ўтр0бы твоеS и3 во и3счaдіехъ скотHвъ твои1хъ, и3 въ плодёхъ земли2 твоеS, на земли2 твоeй, ю4же клsтсz гDь nтцє1мъ твои6мъ дaти тебЁ.
12 Да tвeрзетъ тебЁ гDь сокр0вище своE благ0е, нeбо, є4же дaти д0ждь земли2 твоeй во врeмz своE, да блгcви1тъ вс‰ дэлA рyкъ твои1хъ: и3 дaси взаи1мъ kзhкwмъ мнHгимъ, тh же не њдолжи1шисz: и3 њбладaеши ты2 мн0гими kзы6ки, тоб0ю же не воз8wбладaютъ.
13 Да постaвитъ тS гDь бGъ тв0й во главY, ґ не въ хв0стъ: и3 бyдеши тогдA вhше, и3 не бyдеши ни1же, ѓще послyшаеши зaповэдій гDа бGа твоегw2, є3ли6ка ѓзъ заповёдаю тебЁ днeсь храни1ти и3 твори1ти:
14 да не престyпиши t всёхъ словeсъ, ±же ѓзъ заповёдаю тебЁ днeсь, на дeсно нижE на лёво, ходи1ти в8слёдъ богHвъ и3нhхъ служи1ти и5мъ.
15 И# бyдетъ ѓще не послyшаеши глaса гDа бGа твоегw2 храни1ти и3 твори1ти вс‰ зaпwвэди є3гw2, є3ли6ки ѓзъ заповёдаю тебЁ днeсь, и3 пріи1дутъ на тS вс‰ кл‰твы сі‰ и3 пости1гнутъ тS:
16 пр0клzтъ ты2 во грaдэ и3 пр0клzтъ ты2 на селЁ,
17 пр0клzты жи6тницы твои2 и3 њстaнки твои2,
18 проклzт† и3сч†діz ўтр0бы твоеS и3 плоды2 земли2 твоеS, стадA волHвъ твои1хъ и3 п†ствы nвeцъ твои1хъ,
19 пр0клzтъ ты2 внегдA входи1ти тебЁ и3 пр0клzтъ ты2 внегдA и3сходи1ти тебЁ.
20 Да п0слетъ тебЁ гDь скyдость и3 глaдъ и3 и3стреблeніе на вс‰, на нsже возложи1ши рyку твою2, є3ли6ка ѓще сотвори1ши, д0ндеже потреби1тъ тS и3 д0ндеже погуби1тъ тS вск0рэ, ѕлhхъ рaди начинaній твои1хъ, занE њстaвилъ є3си2 мS.
21 Да прилэпи1тъ гDь къ тебЁ смeрть, д0ндеже потреби1тъ тS t земли2, въ ню1же ты2 вх0диши тaмw наслёдити ю5.
22 Да порази1тъ тS гDь неимёніемъ и3 nгнeвицею, и3 стyжею и3 жжeніемъ, и3 ўбjйствомъ и3 вётромъ тлетв0рнымъ и3 блёдостію, и3 поженyтъ тS, д0ндеже погубsтъ тS.
23 И# бyдетъ нeбо над8 глав0ю твоeю мёдzно и3 землS под8 тоб0ю желёзна.
24 Да дaстъ гDь д0ждь земли2 твоeй прaхъ, и3 пeрсть съ небесE сни1детъ на тS, д0ндеже сокруши1тъ тS и3 д0ндеже погуби1тъ тS.
25 Да дaстъ тS гDь на и3зсэчeніе пред8 враги6 твои1ми: путeмъ є3ди1нэмъ и3зhдеши къ ни6мъ и3 седмію2 пути6 побэжи1ши t лицA и4хъ, и3 бyдеши въ разсёzніе во всёхъ цaрствахъ земнhхъ,
26 и3 бyдутъ мертвецы2 вaши снёдь пти1цамъ небє1снымъ и3 ѕвэрє1мъ земны6мъ, и3 не бyдетъ tгонszй.
27 Да порази1тъ тS гDь врeдомъ є3гЂпетскимъ въ сэдaлищахъ и3 крaстою ди1віею и3 свeрбомъ, ћкw не мощи2 тебЁ и3сцэли1тисz.
28 Порази1тъ тS гDь неи1стовствомъ и3 слэпот0ю и3 и3зступлeніемъ ўмA,
29 и3 бyдеши њсzзazй въ полyдни, ћкоже њсzзaетъ слэпhй во тмЁ, и3 не и3спрaвитъ путjй твои1хъ: и3 бyдеши тогдA њби1димь и3 расхищaемь во вс‰ дни6, и3 не бyдетъ помогazй тебЁ.
30 ЖенY п0ймеши, и3 и4нъ мyжъ воз8имёетъ ю5: д0мъ сози1ждеши, и3 не поживeши въ нeмъ: віногрaдъ насади1ши, и3 не њберeши є3гw2:
31 телeцъ тв0й заклaнъ пред8 тоб0ю, и3 не снёси t негw2: nслS твоE tsто t тебє2, и3 не tдaстсz тебЁ: џвцы тво‰ tданы2 (бyдутъ) врагHмъ твои6мъ, и3 не бyдетъ тебЁ помогazй:
32 сhнове твои2 и3 дщє1ри тво‰ tданы2 (бyдутъ) kзhку и3н0му, и3 џчи твои2 ќзрzтъ и3стаевaюще на сі‰, и3 не возм0жетъ рукA твоS:
33 плоды2 земли2 твоеS и3 вс‰ труды2 тво‰ поsстъ kзhкъ, є3гHже не вёси, и3 бyдеши њби1димь и3 сокрушaемь во вс‰ дни6,
34 и3 бyдеши и3зумлeнъ, видёній рaди nчeсъ твои1хъ, ±же ќзриши.
35 Да порази1тъ тS гDь врeдомъ ѕлhмъ на колёнахъ и3 на г0ленехъ, ћкw не мощи2 и3сцэли1тисz тебЁ t ст0пъ н0гъ твои1хъ дaже до верхA (главы2) твоеS.
36 Да tведeтъ тS гDь и3 кн‰зи тво‰, ±же постaвиши себЁ, въ kзhкъ, є3гHже не вёси ты2 и3 nтцы2 твои2, и3 послyжиши тaмw богHмъ и3ны6мъ, дрeву и3 кaменію,
37 и3 бyдеши тaмw въ гадaніе и3 въ при1тчу и3 п0вэсть во всёхъ kзhцэхъ, въ нsже введeтъ тS гDь (бGъ) тaмw.
38 Сёмz мн0го и3знесeши на п0ле, и3 мaло внесeши, ћкw поzдsтъ | прyзи:
39 віногрaдъ насади1ши и3 воздёлаеши, и3 вінA не и3спіeши, нижE возвесели1шисz t негw2, ћкw поsстъ | чeрвь:
40 м†слины бyдутъ тебЁ во всёхъ предёлэхъ твои1хъ, и3 є3лeемъ не помaжешисz, ћкw и3стечeтъ мaслина твоS:
41 сhны и3 дщє1ри роди1ши, и3 не бyдутъ тебЁ, tи1дутъ бо въ плёнъ:
42 вс‰ древє1снаz тво‰ и3 вс‰ жи6та земли2 твоеS потреби1тъ ржA:
43 пришлeцъ, и4же є4сть ў тебє2, взhдетъ над8 тS вhше вhше, тh же низ8и1деши ни1зу ни1зу:
44 сeй взаи1мъ дaстъ тебЁ, тh же є3мY взаи1мъ не дaси: сeй бyдетъ главA, тh же бyдеши хв0стъ.
45 И# пріи1дутъ на тS вс‰ кл‰твы сі‰, и3 поженyтъ тS и3 пости1гнутъ тS, д0ндеже потребsтъ тS и3 д0ндеже погубsтъ тS: ћкw не послyшалъ є3си2 глaса гDа бGа твоегw2, є4же храни1ти зaпwвэди є3гw2 и3 њправд†ніz є3гw2, є3ли6ка заповёда тебЁ.
46 И# бyдутъ на тебЁ знaмєніz и3 чудесA, и3 въ сёмени твоeмъ до вёка,
47 понeже не послужи1лъ є3си2 гDеви бGу твоемY съ весeліемъ и3 благи1мъ сeрдцемъ, мн0жества рaди всёхъ (благи1хъ),
48 и3 послyжиши врагHмъ твои6мъ, ±же п0слетъ гDь бGъ тв0й на тS съ глaдомъ и3 жaждею, и3 нагот0ю и3 њскудёніемъ всёхъ: и3 возложи1тъ kрeмъ желёзенъ на вhю твою2, д0ндеже сокруши1тъ тS.
49 И# наведeтъ гDь на тS kзhкъ и3здалeча t крaz земли2 ѓки ўстремлeніе џрле, kзhкъ, є3гHже не ўразумёеши глаг0ла,
50 kзhкъ безстyденъ лицeмъ, и4же не ўдиви1тсz лицY стaрчу и3 ю4на не поми1луетъ:
51 и3 поsстъ плоды2 скотHвъ твои1хъ и3 плоды2 земли2 твоеS, ћкw не њстaвитъ тебЁ пшени1цы, ни вінA, ни є3лeа, стaдъ волHвъ твои1хъ и3 пaствъ nвeцъ твои1хъ, д0ндеже погуби1тъ тS:
52 и3 сокруши1тъ тS во всёхъ градёхъ твои1хъ, д0ндеже разорsтсz стёны тво‰ высHкіz и3 крBпкіz, на ни1хже ты2 ўповaеши, во всeй земли2 твоeй: и3 њѕл0битъ тS во всёхъ градёхъ твои1хъ, ±же дадE тебЁ гDь бGъ тв0й.
53 И# снёси ч†да ўтр0бы твоеS, пл0ть сынHвъ и3 дщeрей твои1хъ, и5хже дадE тебЁ гDь бGъ тв0й, въ тэснотЁ твоeй и3 въ ск0рби твоeй, є4юже њскорби1тъ тS врaгъ тв0й.
54 Ю$ный въ вaсъ и3 младhй ѕэлw2 позави1дитъ џкомъ свои1мъ брaту своемY и3 женЁ ћже на л0нэ є3гw2, и3 њстaвшымсz чaдwмъ, ±же ѓще њстaнутсz є3мY:
55 ћкw дaти є3ди1ному и4хъ t пл0тей ч†дъ свои1хъ, и5хже ћлъ є3си2, понeже ничто2 њстaсz є3мY въ тэснотЁ и3 ск0рби твоeй, є4юже њскорбsтъ тS врази2 твои2 во всёхъ градёхъ твои1хъ.
56 И# ю4наz въ вaсъ (женA) и3 младA ѕэлw2, є3sже не њбhче ногA є3S ходи1ти по земли2 ю4ности рaди и3 млaдости, позави1дитъ џкомъ свои1мъ мyжу своемY и4же на л0нэ є3S, и3 сhну и3 дщeри своeй,
57 и3 бл0нэ своeй и3зшeдшей и3з8 чрeслъ є3S, и3 чaду своемY є4же ѓще роди1тъ: снёстъ бо | тaйнw, скyдости рaди всёхъ въ тэснотЁ и3 ск0рби своeй, є4юже њскорби1тъ тS врaгъ тв0й во всёхъ градёхъ твои1хъ.
58 Ѓще не послyшаете твори1ти вс‰ словесA зак0на сегw2, напи6саннаz въ кни1зэ сeй, є4же боsтисz и4мене чтcнaгw и3 чyднагw сегw2, гDа бGа твоегw2,
59 и3 ўдиви1тъ гDь ћзвы тво‰ и3 ћзвы сёмене твоегw2, ћзвы вели6кіz и3 ди6вныz, и3 болBзни ѕлы6z и3 и3звBстныz,
60 и3 њбрати1тъ на тS всю2 болёзнь є3гЂпетскую ѕлyю, є3sже ты2 боsлсz є3си2 t лицA и4хъ, и3 прилэпsтсz къ тебЁ:
61 и3 всE разслаблeніе, и3 всю2 ћзву ненапи1санную и3 всю2 пи1саную въ кни1зэ зак0на сегw2 наведeтъ гDь на тS, д0ндеже потреби1тъ тS:
62 и3 њстaнетесz въ числЁ мaлэмъ, вмёстw тогw2 є3гдA бhсте ћкw ѕвёзды небє1сныz мн0жествомъ, ћкw не послyшасте глaса гDа бGа вaшегw.
63 И# бyдетъ, ћкоже возвесели1сz гDь њ вaсъ благотвори1ти вaмъ и3 ўмн0жити вaсъ, тaкw возвесели1тсz гDь њ вaсъ потреби1ти вaсъ: и3 в0зметесz t земли2, въ ню1же вы2 вх0дите тaмw наслёдити ю5,
64 и3 разсёетъ тS гDь бGъ тв0й во вс‰ kзhки, t крaz земли2 дaже до крaz є3S, и3 послyжиши тaмw богHмъ и3ны6мъ, дрeву и3 кaменію, и4хже не знaлъ є3си2 ты2 и3 nтцы2 твои2:
65 но и3 во kзhцэхъ џнэхъ не ўпок0итъ тS, нижE бyдетъ стоsніz стопЁ ноги2 твоеS: и3 дaстъ тебЁ гDь тaмw сeрдце печaльное и3 њскудэв†ющаz nчесA и3 и3стаzвaющую дyшу:
66 и3 бyдетъ жив0тъ тв0й ви1сzщь пред8 nчи1ма твои1ма, и3 ўбои1шисz во дни2 и3 въ н0щи, и3 не бyдеши вёры ћти житію2 твоемY:
67 заyтра речeши: кaкw бyдетъ вeчеръ; и3 въ вeчеръ речeши: кaкw бyдетъ ќтро; t стрaха сeрдца твоегw2, и4мже ўбои1шисz, и3 t видёній nчeсъ твои1хъ, и4миже ќзриши:
68 и3 возврати1тъ тS гDь бGъ во є3гЂпетъ въ кораблeхъ, и3 на пути2 є3г0же рек0хъ, не приложитE ксемY ви1дэти є3го2: и3 пр0дани бyдете тaмw врагHмъ вaшымъ въ рабы6 и3 въ рабы6ни, и3 не бyдетъ купyющагw.