1 Сі‰ словесA завёта, ±же завэщA гDь мwmсeю ўстaвити сынHмъ ї}лєвымъ въ земли2 мwaвли, кромЁ завёта, є3г0же завэщA и5мъ въ хwри1вэ.
2 И# призвA мwmсeй вс‰ сhны ї}лєвы и3 речE къ ни6мъ: вы2 ви1дэсте вс‰, є3ли6ка сотвори2 гDь въ земли2 є3гЂпетстэй пред8 вaми фараHну и3 всBмъ слугaмъ є3гw2 и3 всeй земли2 є3гw2,
3 и3скушє1ніz вели6каz, ±же ви1дэста џчи твои2, знaмєніz и3 чудесA вели6каz w4наz, рyку крёпкую и3 мhшцу выс0кую:
4 и3 не дадE гDь бGъ вaмъ сeрдца разумёти и3 nчeсъ ви1дэти и3 ўшeсъ слhшати, дaже до днE сегw2:
5 и3 води1лъ вaсъ четhредесzть лётъ по пустhни: не њбетшaша ри6зы вaшz, и3 сап0зи вaши не сотр0шасz на ногaхъ вaшихъ:
6 хлёба не kд0сте, вінA и3 сікeра не пи1сте, да познaете, ћкw сeй гDь бGъ вaшъ:
7 и3 пріид0сте до сегw2 мёста: и3 и3зhде сиHнъ цaрь є3севHнскій и3 w4гъ цaрь васaнскій во срётеніе нaмъ на брaнь,
8 и3 порази1хомъ и5хъ на брaни, и3 пріsхомъ зeмлю и4хъ: и3 дaхъ ю5 во жрeбій руви1му и3 гaду и3 полуплeмени манассjину.
9 И# сохрани1те твори1ти вс‰ словесA завёта сегw2 твори1ти |, да разумёете вс‰, є3ли6ка сотворитE.
10 Вы2 стaсте вси2 днeсь пред8 гDемъ бGомъ вaшимъ, племенонач†лницы вaши и3 старBйшины вaши, и3 судіи6 вaши и3 писмовводи1тєли вaши, всsкъ мyжъ ї}лтескъ,
11 и3 жєны2 вaшz и3 ч†да в†ша, и3 пришлeцъ и4же посредЁ полкA вaшегw, t древосёчца вaшегw дaже до водон0сца вaшегw,
12 є4же прейти2 въ завётъ гDа бGа вaшегw и3 въ кл‰твы є3гw2, є3ли6ка завэщaетъ гDь бGъ тв0й къ тебЁ днeсь:
13 да постaвитъ тS себЁ въ лю1ди, и3 т0й бyдетъ тебЁ бGъ, ћкоже тебЁ речE и3 ћкоже клsтсz nтцє1мъ твои6мъ, ґвраaму и3 їсаaку и3 їaкwву.
14 И# не вaмъ є3ди6нэмъ ѓзъ завётъ сeй и3 клsтву сію2 завэщавaю,
15 но и3 здЁ сyщымъ съ вaми днeсь, пред8 гDемъ бGомъ вaшимъ, и3 не сyщымъ съ вaми здЁ днeсь.
16 Ћкw вы2 вёсте, кaкw жи1хомъ въ земли2 є3гЂпетстэй и3 кaкw проид0хомъ посредЁ kзhкwвъ, и5хже преид0сте,
17 и3 ви1дэсте мeрзwсти и4хъ и3 кумjры и4хъ, дрeво и3 кaменіе, сребро2 и3 злaто, ±же сyть ў ни1хъ.
18 Е#дA кто2 є4сть въ вaсъ мyжъ и3ли2 женA, и3ли2 nтeчество и3ли2 плeмz, є3гHже сeрдце ўклони1сz t гDа бGа вaшегw, и3ти2 є4же служи1ти богHмъ kзhкwвъ џныхъ; є3дA кjй є4сть въ вaсъ к0рень горЁ прорастaющь въ жeлчи и3 г0рести;
19 И# бyдетъ ѓще ўслhшитъ словесA клsтвы сеS и3 похвaлитсz въ сeрдцы своeмъ, глаг0лz: препод0бно мнЁ да бyдетъ, ћкw въ прельщeніи сeрдца моегw2 пойдY, да не погуби1тъ грёшникъ безгрёшнаго (съ соб0ю):
20 не восх0щетъ бGъ млcтивъ бhти є3мY, но тогдA разгори1тсz гнёвъ гDень и3 рeвность є3гw2 на человёка того2: и3 прилэпsтсz є3мY вс‰ кл‰твы завёта сегw2, пи6санныz въ кни1зэ зак0на сегw2: и3 потреби1тъ гDь и4мz є3гw2 t поднебeсныz,
21 и3 tлучи1тъ є3го2 гDь на ѕл†z t всёхъ сынHвъ ї}левыхъ, по всBмъ клsтвамъ завёта напи1саннагw въ кни1зэ зак0на сегw2.
22 И# речeтъ р0дъ и4нъ, сhнове вaши, и5же востaнутъ по вaсъ, и3 чуждhй и4же пріи1детъ t земли2 далeкіz, и3 ќзрzтъ ћзвы земли2 џныz и3 недyги є3S, ±же послA гDь на ню2,
23 жyпелъ и3 с0ль сожжeнную: всS землS є3S не насёетсz, ни прозsбнетъ, нижE возни1кнетъ на нeй всsкъ ѕлaкъ: ћкоже њпровeржесz сод0мъ и3 гом0рръ, ґдамA и3 севwjмъ, ±же њпровeрже гDь въ ћрости и3 гнёвэ своeмъ.
24 И# рекyтъ вси2 kзhцы: почто2 сотвори2 гDь си1це земли2 сeй; кaz ћрость гнёва вели1каz сіS;
25 И# рекyтъ: ћкw њстaвиша завётъ гDа бGа nтє1цъ свои1хъ, є3г0же завэщA nтцє1мъ и4хъ, є3гдA и3зведE и5хъ t земли2 є3гЂпетскіz,
26 и3 шeдше послужи1ша богHмъ и3ны6мъ, и3 поклони1шасz и5мъ, и4хже не вёдzху, и3 не дадE и5мъ ничт0же ни є3ди1нъ:
27 и3 разгнёвасz ћростію гDь на зeмлю тY, є4же навести2 на ню2 по всBмъ клsтвамъ завёта, пи6саннымъ въ кни1гахъ зак0на сегw2:
28 и3 и3з8sтъ и5хъ гDь t земли2 и4хъ ћростію и3 гнёвомъ, и3 прогнёваніемъ вели1кимъ ѕэлw2, и3 и3звeрже и5хъ въ зeмлю и4ну ћкоже нн7э.
29 Т†йнаz гDеви бGу нaшему, нaмъ же kвлє1ннаz и3 чaдwмъ нaшымъ во вёки, твори1ти вс‰ словесA зак0на сегw2.