1 И# бyдетъ є3гдA пріи1дутъ на тS вс‰ словесA сі‰, блгcвeніе и3 клsтва, ю4же дaхъ пред8 лицeмъ твои1мъ, и3 пріи1меши въ сeрдце твоE во всёхъ kзhцэхъ, въ нsже расточи1тъ тS гDь бGъ тв0й тaмw,
2 и3 њбрати1шисz ко гDу бGу твоемY, и3 послyшаеши глaса є3гw2 по всBмъ, є3ли6ка ѓзъ заповёдаю тебЁ днeсь, ты2 и3 сhнъ тв0й, t всегw2 сeрдца твоегw2 и3 t всеS души2 твоеS,
3 и3 и3сцэли1тъ гDь грэхи2 тво‰ и3 поми1луетъ тS, и3 пaки соберeтъ тS t всёхъ kзhкwвъ, въ нsже разсhпа тS гDь бGъ тaмw.
4 Ѓще бyдетъ разсёzніе твоE t крaz небесE дaже до крaz небесE, tтyду соберeтъ тS гDь бGъ тв0й и3 tтyду в0зметъ тS,
5 и3 введeтъ тS гDь бGъ тв0й tтyду въ зeмлю, ю4же наслёдиша nтцы2 твои2, и3 наслёдиши ю5: и3 блaго тебЁ сотвори1тъ, и3 ўмн0житъ тS пaче nтє1цъ твои1хъ
6 и3 њчи1ститъ гDь сeрдце твоE и3 сeрдце сёмене твоегw2, люби1ти гDа бGа твоегw2 t всегw2 сeрдца твоегw2 и3 t всеS души2 твоеS, да живeши ты2:
7 и3 дaстъ гDь бGъ тв0й кл‰твы сі‰ на враги2 тво‰ и3 на ненави1дzщыz тS, и5же и3згнaша тS:
8 и3 ты2 њбрати1шисz и3 послyшаеши глaса гDа бGа твоегw2 и3 сотвори1ши зaпwвэди є3гw2, є3ли6ки ѓзъ заповёдаю тебЁ днeсь.
9 И# блгcви1тъ тS гDь бGъ тв0й во всsкомъ дёлэ рукY твоє1ю, въ плодёхъ ўтр0бы твоеS и3 въ плодёхъ скотHвъ твои1хъ и3 въ жи1тэхъ земли2 твоеS, ћкw њбрати1тсz гDь бGъ тв0й возвесели1тисz њ тебЁ во благи1хъ, ћкоже возвесели1сz t nтцёхъ твои1хъ:
10 ѓще послyшаеши глaса гDа бGа твоегw2 храни1ти и3 твори1ти вс‰ зaпwвэди є3гw2 и3 њправд†ніz є3гw2 и3 суды2 є3гw2, напи6санныz въ кни1зэ зак0на сегw2: ѓще њбрати1шисz ко гDу бGу твоемY t всегw2 сeрдца твоегw2 и3 t всеS души2 твоеS.
11 Ћкw зaповэдь сіS, ю4же ѓзъ заповёдаю тебЁ днeсь, не тzжкA є4сть, нижE далeче є4сть t тебє2:
12 не на нб7си2 є4сть, глаг0лz: кто2 взhдетъ t нaсъ на нб7о и3 в0зметъ ю5 нaмъ, и3 ўслhшавше ю5 сотвори1мъ;
13 нижE њб8 nнY странY м0рz є4сть, глаг0лzй: кто2 прeйдетъ нaмъ на џну странY м0рz и3 в0зметъ ю5 нaмъ, и3 ўслhшавше ю5 сотвори1мъ;
14 бли1з8 тебє2 є4сть глаг0лъ ѕэлw2, во ўстёхъ твои1хъ и3 въ сeрдцы твоeмъ и3 въ рукY твоє1ю, твори1ти є3го2.
15 СE, дaхъ пред8 лицeмъ твои1мъ днeсь жи1знь и3 смeрть, блaго и3 ѕло2.
16 Ѓще послyшаеши зaповэдій гDа бGа твоегw2, ±же ѓзъ заповёдаю тебЁ днeсь, люби1ти гDа бGа твоего2, ходи1ти во всёхъ путeхъ є3гw2 и3 храни1ти њправд†ніz є3гw2 и3 зaпwвэди є3гw2 и3 суды2 є3гw2, и3 поживeши, и3 ўмн0жишисz, и3 блгcви1тъ тS гDь бGъ тв0й на всeй земли2, въ ню1же вх0диши наслёдити ю5 тaмw.
17 И# ѓще преврати1тсz сeрдце твоE, и3 не послyшаеши, и3 заблуди1въ поклони1шисz богHмъ и3ны6мъ и3 послyжиши и5мъ,
18 возвэщaю вaмъ днeсь, ћкw поги1белію поги1бнете, и3 не многоднeвни бyдете на земли2, ю4же гDь бGъ даeтъ тебЁ, въ ню1же вы2 прех0дите їoрдaнъ тaмw наслёдити ю5.
19 Засвидётелствую вaмъ днeсь нб7омъ и3 землeю: жив0тъ и3 смeрть дaхъ пред8 лицeмъ вaшимъ, блгcвeніе и3 клsтву: и3 и3збери2 жив0тъ, да живeши ты2 и3 сёмz твоE,
20 люби1ти гDа бGа твоего2, послyшати глaса є3гw2 и3 прилэпи1тисz къ немY: ћкw сіE жив0тъ тв0й, и3 долготA днjй твои1хъ, жи1ти на земли2, є4юже клsтсz гDь бGъ nтцє1мъ твои6мъ, ґвраaму и3 їсаaку и3 їaкwву, дaти и5мъ.