1 И# скончA мwmсeй глаг0лz вс‰ словесA сі‰ ко всBмъ сынHмъ ї}лєвымъ
2 и3 речE къ ни6мъ: стA и3 двaдесzти лётъ ѓзъ є4смь днeсь: не возмогY ксемY входи1ти и3 и3сходи1ти: гDь же речE ко мнЁ: не прeйдеши їoрдaна сегw2:
3 гDь бGъ тв0й пред8идhй пред8 лицeмъ твои1мъ, т0й потреби1тъ kзhки сі‰ t лицA твоегw2, и3 наслёдиши и5хъ: и3 їисyсъ пред8идhй пред8 лицeмъ твои1мъ, ћкоже гlа гDь:
4 и3 сотвори1тъ и5мъ гDь, ћкоже сотвори2 сиHну и3 w4гу, двyмъ царє1мъ ґморрє1йскимъ, и5же бhша њб8 w4нъ п0лъ їoрдaна, и3 земли2 и4хъ, ћкоже потреби2 и5хъ
5 и3 предадE и5хъ гDь въ рyцэ вaши: и3 сотвори1те и5мъ, ћкоже заповёдахъ вaмъ:
6 мужaйсz и3 крэпи1сz, не б0йсz, ни ўжасaйсz, ни ўстрашaйсz t лицA и4хъ: ћкw гDь бGъ тв0й, сeй пред8идhй съ вaми, и3 не tстyпитъ t тебє2, нижE њстaвитъ тS.
7 И# призвA мwmсeй їисyса и3 речE є3мY пред8 всёмъ ї}лемъ: мужaйсz и3 крэпи1сz: тh бо вни1деши пред8 лицeмъ людjй си1хъ въ зeмлю, ю4же клsтсz гDь nтцє1мъ вaшымъ дaти и5мъ, и3 ты2 въ наслёдіе раздэли1ши ю5 и5мъ:
8 и3 гDь, и3дhй съ тоб0ю, не tстyпитъ t тебє2, нижE њстaвитъ тS: не б0йсz, ни ўжасaйсz.
9 И# вписA мwmсeй вс‰ словесA зак0на сегw2 въ кни1гу и3 дадE жерцє1мъ сынHмъ леv‡инымъ, воздви1жущымъ ковчeгъ завёта гDнz, и3 стaрцємъ сынHвъ ї}левыхъ.
10 И# заповёда и5мъ мwmсeй въ т0й дeнь, глаг0лz: по седми2 лётэхъ во врeмz лёта њставлeніz, въ прaздникъ кyщей;
11 є3гдA сх0дитсz вeсь ї}ль kви1тисz пред8 гDемъ бGомъ твои1мъ на мёстэ, є4же и3зберeтъ гDь, читaйте зак0нъ сeй пред8 всёмъ ї}лемъ во ќшы и4хъ:
12 собери1те лю1ди, мyжы и3 жєны2 и3 дёти, и3 пришeлца, и4же во градёхъ вaшихъ, да ўслhшатъ и3 научaтсz боsтисz гDа бGа вaшегw, и3 послyшаютъ твори1ти вс‰ словесA зак0на сегw2:
13 и3 сhнове и4хъ, и5же не вёдzтъ, ўслhшатъ и3 научaтсz боsтисz гDа бGа вaшегw во вс‰ дни6, є3ли6ки поживyтъ на земли2, на ню1же вы2 прех0дите їoрдaнъ тaмw наслёдити ю5.
14 И# речE гDь къ мwmсeю: сE, прибли1жишасz днjе смeрти твоеS: призови2 їисyса, и3 стaните пред8 двeрьми ски1ніи свидёніz, и3 заповёмъ є3мY. И# и4де мwmсeй и3 їисyсъ ко ски1ніи свидёніz, и3 стaста пред8 двeрьми ски1ніи свидёніz.
15 И# сни1де гDь въ столпЁ w4блачнэ, и3 стA ў двeрій ски1ніи свидёніz: и3 стA ст0лпъ w4блачный ў двeрій ски1ніи свидёніz.
16 И# речE гDь къ мwmсeю: сE, ты2 почjеши со nтцы6 твои1ми, и3 востaвше лю1діе сjи соблyдzтъ в8слёдъ богHвъ чужди1хъ земли2, въ ню1же вх0дzтъ сjи тaмw, и3 њстaвzтъ мS, и3 разорsтъ завётъ м0й, є3г0же завэщaхъ и5мъ:
17 и3 разгнёваюсz ћростію на нS въ т0й дeнь, и3 њстaвлю |, и3 tвращY лицE моE t ни1хъ, и3 бyдутъ въ снёдь: и3 њбрsщутъ | ѕл† мнHга и3 скHрби, и3 рекyтъ въ дeнь т0й: понeже нёсть гDа бGа въ нaсъ, пости1гнуша ны2 ѕл†z сі‰:
18 ѓзъ же tвращeніемъ tвращY лицE моE t ни1хъ въ т0й дeнь, ѕл0бъ рaди всёхъ ±же сотвори1ша, ћкw њбрати1шасz къ богHмъ чужди6мъ:
19 и3 нн7э напиши1те словесA пёсни сеS, и3 научи1те є4й сhны ї}лєвы, и3 вложи1те ю5 во ўстA и4хъ, да бyдетъ мнЁ пёснь сіS во свидётелство въ сынёхъ ї}левыхъ:
20 введy бо и5хъ въ зeмлю благyю, є4юже клsхсz nтцє1мъ и4хъ, дaти и5мъ зeмлю кипsщую мeдомъ и3 млек0мъ, и3 kдsтъ, и3 насhтившесz ўтолстёютъ, и3 њбратsтсz къ богHмъ чужди6мъ, и3 послyжатъ и5мъ, и3 разгнёваютъ мS, и3 разорsтъ завётъ м0й, є3г0же завэщaхъ и5мъ:
21 и3 бyдетъ є3гдA пости1гнутъ и5хъ мнHга ѕл† и3 скHрби, и3 противостaнетъ пёснь сіS пред8 лицE и4хъ свидётелствующи, ћкw не забвeна бyдетъ t ќстъ и4хъ и3 t ќстъ сёмене и4хъ: ѓзъ бо вёмъ ѕл0бу и4хъ, є3ли6ка творsтъ днeсь здЁ, прeжде введeніz и4хъ въ зeмлю благyю, є4юже клsхсz nтцє1мъ и4хъ.
22 И# написA мwmсeй пёснь сію2 въ т0й дeнь и3 научи2 є4й сhны ї}лєвы. И# заповёда мwmсeй їисyсу сhну наvи1ну и3 речE є3мY:
23 мужaйсz и3 крэпи1сz: тh бо введeши сhны ї}лєвы въ зeмлю, є4юже клsтсz и5мъ гDь, и3 т0й бyдетъ съ тоб0ю.
24 Е#гдa же скончA мwmсeй пишA вс‰ словесA зак0на сегw2 въ кни1гу дaже до концA,
25 и3 заповёда леvjтwмъ воздви1жущымъ ковчeгъ завёта гDнz, глаг0лz:
26 взeмше кни1гу зак0на сегw2, положи1те ю5 t страны2 ковчeга завёта гDа бGа вaшегw, и3 бyдетъ тaмw вaмъ во свидётелство:
27 ћкw ѓзъ вёмъ рвeніе твоE и3 вhю твою2 жест0кую: є3щe бо мнЁ жи1ву сyщу съ вaми днeсь, преwгорчaюще бhсте гDа, кольми2 пaче по смeрти моeй;
28 собери1те ко мнЁ племеноначaлники вaшz и3 стaрцы вaшz, и3 судіи6 вaшz и3 книговводи1тєли вaшz, да возглаг0лю во ќшы и4хъ вс‰ словесA сі‰ и3 засвидётелствую и5мъ нб7омъ и3 землeю:
29 вёмъ бо, ћкw по скончaніи моeмъ беззак0ніемъ собеззак0ннуете и3 ўклонитeсz t пути2, є3г0же (ѓзъ) заповёдахъ вaмъ, и3 срsщутъ вaсъ ѕл†z въ послBдніz дни6, ћкw сотворитE ѕл0е пред8 гDемъ бGомъ, прогнёвати є3го2 въ дёлэхъ рyкъ вaшихъ.
30 И# глаг0ла мwmсeй во ўшесA всегw2 с0нма ї}лева словесA пёсни сеS дaже до концA: