1 И# нн7э, ї}лю, послyшай њправдaній и3 судHвъ, є3ли6ка ѓзъ ўчY вaсъ днeсь дёлати, да поживетE и3 ўмн0житесz, и3 вшeдше наслёдите зeмлю, ю4же гDь бGъ nтє1цъ вaшихъ даeтъ вaмъ въ наслёдіе:
2 да не приложитE къ словеси2, є4же ѓзъ заповёдаю вaмъ, нижE да tи1мете t негw2: сохрани1те зaпwвэди гDа бGа нaшего, є3ли6ка ѓзъ заповёдаю вaмъ днeсь.
3 Џчи вaши ви1дэша вс‰, є3ли6ка сотвори2 гDь бGъ нaшъ веельфегHру: ћкw всsкъ человёкъ и4же и4де в8слёдъ веельфегHра, потреби2 є3го2 гDь бGъ нaшъ t вaсъ:
4 вh же, прилэжaщіи гDеви бGу вaшему, живетE вси2 до днeсь:
5 ви1дите, показaхъ вaмъ њправд†ніz и3 суды2, ћкоже заповёда мнЁ гDь бGъ м0й сотвори1ти си1це на земли2, въ ню1же вы2 и4дете тaмw, наслёдити ю5:
6 и3 сохрани1те, и3 сотвори1те, ћкw сіS премyдрость вaша и3 смышлeніе пред8 всёми kзы6ки, є3ли1цы ѓще ўслhшатъ вс‰ њправд†ніz сі‰ и3 рекyтъ: сE, лю1діе премyдріи и3 ўмётєлны: kзhкъ вели1кій сeй.
7 Кjй бо kзhкъ тaкw вeлій, є3мyже є4сть б0гъ, приближazйсz є3мY, ћкw гDь бGъ нaшъ во всёхъ, въ ни1хже ѓще призовeмъ є3го2;
8 и3 кjй kзhкъ вели1къ, є3мyже сyть њправд†ніz и3 суды2 пр†вы по всемY зак0ну семY, є3г0же ѓзъ даю2 пред8 вaми днeсь;
9 Вонми2 себЁ и3 снабди2 дyшу твою2 ѕэлw2, и3 не забyди всёхъ словeсъ, ±же ви1дэста џчи твои2, и3 да не tстyпzтъ t сeрдца твоегw2 вс‰ дни6 животA твоегw2: и3 да настaвиши сhны тво‰ и3 сhны сынHвъ твои1хъ,
10 въ дeнь въ џньже стоsсте пред8 гDемъ бGомъ вaшимъ въ хwри1вэ въ дeнь собрaніz, є3гдA речE гDь ко мнЁ: собери2 ко мнЁ лю1ди, и3 да слhшатъ словесA мо‰, да научaтсz боsтисz менє2 вс‰ дни6, въ нsже сjи живyтъ на земли2, и3 сhны сво‰ да научaтъ.
11 И# пріид0сте, и3 стaсте под8 гор0ю: и3 горA горsше nгнeмъ дaже до небесE, тмA, мрaкъ, и3 ви1хръ.
12 И# гlа гDь къ вaмъ на горЁ и3з8 среды2 nгнS: глaсъ словeсъ є3гw2 вы2 слhшасте, и3 w4браза не ви1дэсте, т0кмw глaсъ:
13 и3 возвэсти2 вaмъ завётъ св0й, є3г0же заповёда вaмъ твори1ти, дeсzть словeсъ, и3 написA | на двои1хъ скрижaлехъ кaменныхъ:
14 и3 мнЁ заповёда гDь во врeмz џно, научи1ти вaсъ њправдaніємъ и3 судaмъ, твори1ти вaмъ | на земли2, въ ню1же вы2 вх0дите тaмw наслёдити ю5.
15 И# снабди1те дyшы сво‰ ѕэлw2, ћкw не ви1дэсте всsкагw под0біz въ дeнь, въ џньже гlа гDь къ вaмъ въ горЁ хwри1вэ и3з8 среды2 nгнS:
16 не беззак0ннуйте, и3 не сотвори1те себЁ сами6мъ под0біz вazнна, всsкагw w4браза под0біz мyжеска п0ла и3ли2 жeнска:
17 и3 под0біz всsкагw скотA, и4же є4сть на земли2, под0біz всsкіz пти1цы пернaтыz, под8 небесeмъ парsщіz:
18 под0біz всsкагw гaда, и4же плёжетъ по земли2: под0біz всsкіz рhбы, є3ли6ки сyть въ водaхъ под8 землeю:
19 да не когдA воззрёвъ на нeбо и3 ви1дэвъ с0лнце и3 лунY и3 ѕвёзды, и3 всю2 красотY небeсную, прельсти1всz поклони1шисz и5мъ и3 послyжиши и5мъ, ±же раздэли2 гDь бGъ тв0й всBмъ kзhкwмъ, и5же под8 небесeмъ.
20 Вaсъ же взS гDь бGъ и3 и3зведE вaсъ t пeщи желёзны и3з8 є3гЂпта, да бyдете є3мY лю1діе въ жрeбій, ћкоже въ днeшній дeнь.
21 И# гDь бGъ разгнёвасz на мS њ словесёхъ вaшихъ, и3 клsтсz, да не прейдY їoрдaна сегw2 и3 да не вни1ду въ зeмлю, ю4же гDь бGъ тв0й даeтъ тебЁ въ наслёдіе:
22 ѓзъ бо ўмрY въ сeй земли2, и3 не прейдY їoрдaна сегw2, вh же прeйдете и3 наслёдите зeмлю благyю сію2.
23 Вонми1те вы2, да не когдA забyдете завёта гDа бGа вaшегw, є3г0же завэщA къ вaмъ, и3 да не сотворитE сaми себЁ и3звazнна под0біz всёхъ, ±же заповёда тебЁ гDь бGъ тв0й,
24 ћкw гDь бGъ тв0й џгнь потреблszй є4сть, бGъ ревни1тель.
25 Ѓще же роди1ши сhны и3 сhны сынHвъ твои1хъ, и3 ўмeдлите на земли2, и3 возбеззак0ннуете, и3 сотворитE и3звazнно под0біе всsкагw, и3 сотворитE ѕл0е пред8 гDемъ бGомъ вaшимъ, є4же раздражи1ти є3го2,
26 засвидётелствую вaмъ днeсь небесeмъ и3 землeю, ћкw пaгубою поги1бнете t земли2, на ню1же вы2 прех0дите чрез8 їoрдaнъ тaмw наслёдити ю5: не пребyдете мн0гw днjй на нeй, но потреблeніемъ потребитeсz:
27 и3 разсhплетъ вы2 гDь во всёхъ kзhцэхъ, и3 њстaнетесz мaли числ0мъ во kзhцэхъ, въ нsже введeтъ вы2 гDь тaмw,
28 и3 послyжите тaмw богHмъ и3ны6мъ, дэлHмъ рyкъ человёческихъ, дрeву и3 кaменію, и5же не ќзрzтъ и3 не ўслhшатъ, ни kдsтъ, ни њбонsютъ:
29 и3 взhщете тaмw гDа бGа вaшего, и3 њбрsщете є3го2, є3гдA взhщете є3го2 t всегw2 вaшегw сeрдца и3 t всеS души2 вaшеz въ ск0рби вaшей.
30 И# пости1гнутъ тS вс‰ сі‰ словесA въ послBднzz дни6, и3 њбрати1шисz къ гDеви бGу твоемY, и3 ўслhшиши глaсъ є3гw2,
31 ћкw бGъ щeдръ и3 млcрдъ гDь бGъ тв0й, не њстaвитъ тебE, нижE потреби1тъ тебE, не забyдетъ завёта nтє1цъ твои1хъ, и4мже клsтсz и5мъ.
32 Вопроси1те днjй пeрвыхъ, бhвшихъ прeжде вaсъ, t днE въ џньже сотвори2 бGъ человёка на земли2, и3 t крaz небесE дaже до крaz небесE, ѓще бhсть по словеси2 вели1кому семY, ѓще слhшано бhсть сицево2:
33 ѓще (кjй) kзhкъ слhша глaсъ бGа живaгw гlюща t среды2 nгнS, и4мже w4бразомъ слhшалъ є3си2 ты2, и3 жи1въ бhлъ є3си2:
34 ѓще и3скуси2 бGъ вшeдъ взsти себЁ kзhкъ t среды2 kзhка и3скушeніемъ, и3 знaмєніи и3 чудесы2, и3 брaнію и3 рук0ю си1льною, и3 мhшцею выс0кою и3 видBніи вели1кими, по всемY є3ли1кw сотвори2 гDь бGъ нaшъ во є3гЂптэ пред8 тоб0ю зрsщимъ,
35 ћкw да разумёеши ты2, ћкw гDь бGъ тв0й сeй бGъ є4сть, и3 нёсть рaзвэ є3гw2.
36 T нб7сE слhшанъ сотвори2 тебЁ глaсъ св0й, є4же научи1ти тS, и3 на земли2 показA тебЁ џгнь св0й вели1кій, и3 гlг0лы є3гw2 слhшалъ є3си2 и3з8 среды2 nгнS:
37 занeже возлюби2 nтцы2 тво‰, и3збрA сёмz и4хъ по ни1хъ вaсъ, и3 и3зведe тz сaмъ си1лою своeю вели1кою и3з8 є3гЂпта
38 потреби1ти kзhки вели6кіz и3 крэпчaйшыz тебє2 пред8 лицeмъ твои1мъ, ввести1 тz, дaти тебЁ зeмлю и4хъ въ наслёдіе, ћкоже и4маши днeсь.
39 И# ўвёси днeсь, и3 њбрати1шисz ўм0мъ, ћкw гDь бGъ тв0й сeй бGъ на нб7си2 горЁ и3 на земли2 д0лу, и3 нёсть рaзвэ є3гw2,
40 и3 да сохрани1ши зaпwвэди є3гw2 и3 њправд†ніz є3гw2, є3ли6ка ѓзъ заповёдаю тебЁ днeсь, да блaго тебЁ бyдетъ и3 сынHмъ твои6мъ по тебЁ, ћкw да бyдете долголётни на земли2, ю4же гDь бGъ тв0й даeтъ тебЁ вс‰ дни6.
41 ТогдA tдэли2 мwmсeй три2 грaды њб8 nнY странY їoрдaна на вост0къ с0лнца,
42 є4же ўбэгaти тaмw ўбjйцэ, и4же ѓще ўбіeтъ бли1жнzго не вёдый, и3 сeй не ненави1дz є3го2 прeжде вчерA и3 трeтіzгw днE, и3 да вбёгнетъ во є3ди1нъ грaдъ t си1хъ и3 жи1въ бyдетъ:
43 вос0ръ въ пустhни въ земли2 сeлнэй руви1му, и3 раммHfъ въ галаaдэ гaдду, и3 гаvлHнъ въ васaнэ манассjи.
44 Сeй зак0нъ, є3г0же предложи2 мwmсeй пред8 сы6ны ї}лтескими:
45 сі‰ свидBніz и3 њправд†ніz и3 суды2, є3ли6ка глаг0ла мwmсeй сынHмъ ї}лєвымъ въ пустhни, и3зшeдшымъ и5мъ и3з8 земли2 є3гЂпетскіz,
46 њб8 w4нъ п0лъ їoрдaна, въ дeбри, бли1з8 д0му фогHрова, въ земли2 сиHна царS ґморрeйска, и4же живsше во є3севHнэ, є3г0же и3зби2 мwmсeй и3 сhнове ї}лєвы, и3зшeдшымъ и5мъ и3з8 земли2 є3гЂпетскіz.
47 И# наслёдиша зeмлю є3гw2 и3 зeмлю w4га царS васaнска, двY царeй ґморрeйскихъ, и5же бsху њб8 w4нъ п0лъ їoрдaна на вост0къ с0лнца,
48 t ґрои1ра, и4же є4сть во ќстіи водотeчи ґрнHни и3 ў горы2 сіHна, ћже є4сть ґермHнъ,
49 всю2 ѓраву њб8 nнY странY їoрдaна, на вост0къ с0лнца под8 ґсидHfомъ тeсанымъ.