1 И# призвA мwmсeй всего2 ї}лz и3 речE къ ни6мъ: слhши, ї}лю, њправд†ніz и3 суды2, є3ли6ка ѓзъ глаг0лю во ќшы вaши во днeшній дeнь, и3 научи1тесz и4хъ, и3 сохрани1те твори1ти |.
2 ГDь бGъ вaшъ завэщA вaмъ завётъ въ хwри1вэ:
3 не nтцє1мъ вaшымъ завэщA гDь завётъ сeй, но т0кмw вaмъ: вh же здЁ вси2 жи1ви днeсь.
4 Лицeмъ къ лицY гlа гDь къ вaмъ на горЁ и3з8 среды2 nгнS,
5 и3 ѓзъ стоsхъ междY гDемъ и3 вaми во врeмz џно возвэсти1ти вaмъ гlг0лы гDнz, ћкw ўбоsстесz t лицA nгнS и3 не взыд0сте на г0ру, гlz:
6 ѓзъ є4смь гDь бGъ тв0й, и3зведhй тS и3з8 земли2 є3гЂпетскіz, t д0му раб0ты:
7 да не бyдутъ тебЁ б0зи и4ніи пред8 лицeмъ мои1мъ.
8 Да не сотвори1ши себЁ кумjра, ни всsкагw под0біz, є3ли6ка на небеси2 горЁ, и3 є3ли6ка на земли2 ни1зу, и3 є3ли6ка въ водaхъ под8 землeю,
9 да не поклони1шисz и5мъ, нижE послyжиши и5мъ: ћкw ѓзъ є4смь гDь бGъ тв0й, бGъ ревни1въ, tдаsй грэхи2 nтцє1въ на ч†да до трeтіzгw и3 четвeртагw р0да ненави1дzщымъ менE,
10 и3 творsй млcть въ тhсzщахъ лю1бzщымъ менE и3 хранsщымъ повелBніz мо‰.
11 Да не пріи1меши и4мене гDа бGа твоегw2 всyе: не њчи1ститъ бо гDь бGъ тв0й пріeмлющаго и4мz є3гw2 всyе.
12 Снабди2 дeнь суббHтный свzти1ти є3го2, ћкоже заповёда тебЁ гDь бGъ тв0й:
13 шeсть днjй дёлай, и3 да сотвори1ши вс‰ дэлA тво‰,
14 въ дeнь же седмhй суббHта гDу бGу твоемY: да не сотвори1ши въ џнь всsкагw дёла, ты2 и3 сhнъ тв0й и3 дщeрь твоS, рaбъ тв0й и3 рабA твоS, в0лъ тв0й и3 nсeлъ тв0й и3 всsкъ ск0тъ тв0й, и3 пришлeцъ њбитazй ў тебє2, да почjетъ рaбъ тв0й и3 рабA твоS, и3 nсeлъ тв0й, ћкоже и3 ты2:
15 и3 да помzнeши, ћкw (и3 ты2) рaбъ бhлъ є3си2 въ земли2 є3гЂпетстэй и3 и3зведe тz гDь бGъ тв0й tтyду рук0ю крёпкою и3 мhшцею выс0кою: сегw2 рaди повелЁ тебЁ гDь бGъ тв0й, є4же храни1ти дeнь суббHтный и3 свzти1ти є3го2.
16 Чти2 nтцA твоего2 и3 мaтерь твою2, ћкоже заповёда тебЁ гDь бGъ тв0й, да блaго ти2 бyдетъ и3 да долголётенъ бyдеши на земли2, ю4же гDь бGъ тв0й даeтъ тебЁ.
17 Не ўбjй.
18 Не прелюбодёйствуй.
19 Не ўкрaди.
20 Не послyшествуй на бли1жнzго твоего2 свидётелства л0жна.
21 Не пожелaй жены2 бли1жнzгw твоегw2, не пожелaй д0му бли1жнzгw твоегw2, ни селA є3гw2, ни рабA є3гw2, ни рабhни є3гw2, ни волA є3гw2, ни nслsте є3гw2, ни всsкагw скотA є3гw2, нижE всёхъ, є3ли6ка бли1жнzгw твоегw2 сyть.
22 Сі‰ словесA гlа гDь ко всемY с0нму вaшему на горЁ и3з8 среды2 nгнS: тмA, мрaкъ, бyрz, глaсъ вели1къ, и3 не приложи2: и3 написA | на двои1хъ скрижaлехъ кaменныхъ, и3 дадE мнЁ.
23 И# бhсть ћкw ўслhшасте глaсъ и3з8 среды2 nгнS, и3 горA горsше nгнeмъ, и3 пріид0сте ко мнЁ вси2 нач†лницы племeнъ вaшихъ и3 старBйшины вaши,
24 и3 рёсте: сE, показA нaмъ гDь бGъ нaшъ слaву свою2, и3 глaсъ є3гw2 слhшахомъ и3з8 среды2 nгнS: во днeшній дeнь ви1дэхомъ, ћкw возгlетъ бGъ человёку, и3 жи1въ бyдетъ:
25 и3 нн7э да не и4змремъ, ћкw потреби1тъ нaсъ џгнь вели1кій сeй, ѓще приложи1мъ мы2 слhшати глaсъ гDа бGа нaшегw ктомY, и3 ќмремъ:
26 кaz бо пл0ть, ћже слhша глaсъ бGа жи1ва, гlюща и3з8 среды2 nгнS, ћкоже мы2, и3 живA бyдетъ;
27 приступи2 ты2, и3 послyшай вс‰, є3ли6ка къ тебЁ речeтъ гDь бGъ нaшъ, и3 ты2 речeши къ нaмъ вс‰, є3ли6ка речeтъ гDь бGъ нaшъ къ тебЁ, и3 ўслhшимъ, и3 сотвори1мъ.
28 И# ўслhша гDь глaсъ словeсъ вaшихъ, глаг0лющымъ вaмъ ко мнЁ, и3 речE гDь ко мнЁ: слhшахъ глaсъ словeсъ людjй си1хъ, є3ли6ка глаг0лаша къ тебЁ: прaвw вс‰, є3ли6ка глаг0лаша:
29 кто2 дaстъ є4же бhти тaкw сeрдцу и4хъ въ ни1хъ, ћкw боsтисz менє2 и3 храни1ти зaпwвэди мо‰ во вс‰ дни6, да блaго бyдетъ и5мъ и3 сынHмъ и4хъ во вёки;
30 грzди2, рцы2 и5мъ: возврати1тесz вы2 въ д0мы сво‰:
31 тh же здЁ стaни со мн0ю, и3 возгlю къ тебЁ вс‰ зaпwвэди и3 њправд†ніz и3 суды2, є3ли6кимъ научи1ши и5хъ: и3 да сотворsтъ си1це въ земли2, ю4же ѓзъ даю2 и5мъ въ жрeбій:
32 и3 сохрани1те твори1ти, ћкоже заповёда тебЁ гDь бGъ тв0й: не соврати1тесz ни на дeсно, ни на лёво,
33 по всемY пути2, є3г0же заповёда тебЁ гDь бGъ тв0й ходи1ти въ нeмъ, да тS ўпок0итъ, и3 блaго тебЁ бyдетъ: и3 мнHги дни6 бyдете на земли2, ю4же наслёдите.