1 И# сі‰ зaпwвэди и3 њправд†ніz и3 суды2, є3ли6ка заповёда гDь бGъ вaшъ научи1ти вaсъ твори1ти тaкw на земли2, въ ню1же вы2 вх0дите тaмw, наслёдити ю5:
2 да боитeсz гDа бGа вaшегw, храни1ти вс‰ њправд†ніz є3гw2 и3 зaпwвэди є3гw2, ±же ѓзъ заповёдаю тебЁ днeсь, ты2 и3 сhнове твои2, и3 сhны сынHвъ твои1хъ, во вс‰ дни6 животA твоегw2, да мнHги дни6 пребyдете.
3 И# послyшай, ї}лю, и3 снабди2 твори1ти, да блaго ти2 бyдетъ, и3 да ўмн0житесz ѕэлw2, ћкоже гlа гDь бGъ nтє1цъ вaшихъ, дaти тебЁ зeмлю кипsщую млек0мъ и3 мeдомъ. И# сі‰ њправд†ніz и3 суды2, є3ли6ка заповёда гDь (бGъ) сынHмъ ї}лєвымъ въ пустhни, и3зшeдшымъ и5мъ и3з8 земли2 є3гЂпетскіz.
4 Слhши, ї}лю: гDь бGъ нaшъ гDь є3ди1нъ є4сть.
5 И# возлю1биши гDа бGа твоего2 t всегw2 сeрдца твоегw2 и3 t всеS души2 твоеS и3 t всеS си1лы твоеS.
6 И# да бyдутъ словесA сі‰, ±же ѓзъ заповёдаю тебЁ днeсь, въ сeрдцы твоeмъ и3 въ души2 твоeй,
7 и3 да накaжеши и4ми сhны тво‰, и3 да возглаг0леши њ ни1хъ сэдsй въ домY и3 и3дhй путeмъ, и3 лежA и3 востаS:
8 и3 навsжеши | въ знaменіе на рyку твою2, и3 да бyдутъ непоколeблєма пред8 nчи1ма твои1ма:
9 и3 да напи1шете | на прaзэхъ хрaминъ вaшихъ и3 врaтъ вaшихъ.
10 И# бyдетъ є3гдA введeтъ тS гDь бGъ тв0й въ зeмлю, є4юже клsтсz nтцє1мъ твои6мъ, ґвраaму и3 їсаaку и3 їaкwву, дaти тебЁ грaды вели6ки и3 дwбры2, и4хже не создaлъ є3си2,
11 д0мы пHлны всsкихъ блaгъ, и4хже не нап0лнилъ є3си2, пот0ки и3скHпаны, и4хже не и3скопaлъ є3си2, віногрaды и3 м†слины, и4хже не насади1лъ є3си2: и3 kдhй и3 насhтивсz,
12 вонми2 себЁ, да не разшири1тсz сeрдце твоE, да не забyдеши гDа бGа твоегw2, и3звeдшагw тебE и3з8 земли2 є3гЂпетскіz, t д0му раб0ты.
13 ГDа бGа твоегw2 да ўбои1шисz, и3 томY є3ди1ному послyжиши, и3 къ немY прилэпи1шисz, и3 и4менемъ є3гw2 кленeшисz.
14 Да не х0дите в8слёдъ богHвъ и3нhхъ, богHвъ kзhческихъ, и5же w4крестъ вaсъ:
15 ћкw бGъ ревни1въ гDь бGъ тв0й посредЁ тебє2: да не разгнёвавсz ћростію гDь бGъ тв0й на тS, потреби1тъ тS t лицA земли2.
16 Да не и3скyсиши гDа бGа твоегw2, ћкоже и3скушaсте во и3скушeніи.
17 ХранS да сохрани1ши зaпwвэди гDа бGа твоегw2, свидBніz є3гw2 и3 њправд†ніz є3гw2, є3ли6ка заповёда тебЁ:
18 и3 да сотвори1ши ўг0дное и3 благ0е пред8 гDемъ бGомъ твои1мъ, да блaго бyдетъ тебЁ, и3 вни1деши и3 наслёдиши зeмлю благyю, є4юже клsтсz гDь nтцє1мъ вaшымъ,
19 tгнaти вс‰ враги2 тво‰ t лицA твоегw2, ћкоже гlа гDь.
20 И# бyдетъ є3гдA вопр0ситъ тS сhнъ тв0й ќтрэ, глаг0лz: что2 сyть свидBніz и3 њправд†ніz и3 суды2, є3ли6ка заповёда гDь бGъ нaшъ нaмъ;
21 и3 речeши сhну твоемY: раби2 бёхомъ фараHну въ земли2 є3гЂпетстэй, и3 и3зведE нaсъ гDь бGъ tтyду рук0ю крёпкою и3 мhшцею выс0кою:
22 и3 дадE гDь (бGъ) знaмєніz и3 чудесA вели6ка и3 ѕл† во є3гЂптэ на фараHна и3 на д0мъ є3гw2 и3 на си1лу є3гw2 пред8 нaми,
23 и3 нaсъ и3зведE гDь бGъ нaшъ tтyду, да введeтъ нaсъ дaти нaмъ зeмлю сію2, є4юже клsтсz гDь бGъ нaшъ nтцє1мъ нaшымъ, дaти ю5 нaмъ:
24 и3 заповёда нaмъ гDь твори1ти вс‰ њправд†ніz сі‰, боsтисz гDа бGа нaшегw, да блaго бyдетъ нaмъ во вс‰ дни6, да живeмъ, ћкоже и3 днeсь,
25 и3 млcрдіе бyдетъ нaмъ, ѓще сохрани1мъ твори1ти вс‰ зaпwвэди зак0на сегw2 пред8 гDемъ бGомъ нaшимъ, ћкоже заповёда нaмъ.