1 И# бyдетъ є3гдA введeтъ тS гDь бGъ тв0й въ зeмлю, въ ню1же вх0диши тaмw наслёдити ю5, и3 и3зженeтъ kзhки вели6кіz и3 мнHгіz t лицA твоегw2, хеттeа и3 гергесeа, и3 ґморрeа и3 хананeа, и3 ферезeа и3 є3veа и3 їевусeа, сeдмь kзhкwвъ вели1кихъ и3 мн0гихъ, и3 крэпчaе вaсъ:
2 и3 предaстъ и5хъ гDь бGъ тв0й въ рyцэ твои2, и3 и3збіeши |, пaгубою погуби1ши |, да не завэщaеши къ ни6мъ завёта, нижE да поми1луеши и4хъ,
3 нижE свaтовства сотвори1ши съ ни1ми: дщeри своеS не дaси сhну є3гw2, и3 дщeре є3гw2 да не п0ймеши сhну твоемY:
4 tврати1тъ бо сhна твоего2 t менє2, и3 послyжитъ богHмъ и3нBмъ: и3 разгнёваетсz гDь гнёвомъ на вы2, и3 потреби1тъ тS вск0рэ.
5 Но си1це да сотворитE и5мъ: трє1бища и4хъ разсhплете, и3 столпы2 и4хъ да сокрушитE, и3 дубр†вы и4хъ да посэчeте, и3 ва‰ніz богHвъ и4хъ да сожжeте nгнeмъ:
6 ћкw лю1ди свsти є3стE гDеви бGу вaшему: и3 вaсъ и3збрA гDь бGъ вaшъ, да бyдете є3мY лю1ди и3збрaнни пaче всёхъ kзhкwвъ, є3ли1цы на лицы2 земли2.
7 Не ћкw мн0зи є3стE пaче всёхъ kзы6къ, предпріS вaсъ гDь и3 и3збрA вaсъ гDь, вh бо є3стE мeншіи t всёхъ kзhкwвъ:
8 но ћкw возлюби2 гDь вaсъ, и3 хранS клsтву, є4юже клsтсz nтцє1мъ вaшымъ, и3зведE гDь вaсъ рук0ю крёпкою и3 мhшцею выс0кою, и3 и3збaви тS t д0му раб0ты, t руки2 фараHна царS є3гЂпетска,
9 и3 да ўвёси, ћкw гDь бGъ тв0й сeй бGъ: бGъ вёрный, хранsй завётъ св0й и3 млcть лю1бzщымъ є3го2 и3 хранsщымъ зaпwвэди є3гw2 въ тhсzщы родHвъ:
10 и3 воздаsй ненави1дzщымъ є3го2 въ лицE потреби1ти |, и3 не ўмeдлитъ ненави1дzщымъ, въ лицE воздaстъ и5мъ.
11 И# да сохрани1ши зaпwвэди и3 њправд†ніz и3 суды2 сі‰, є3ли6ка ѓзъ заповёдаю тебЁ твори1ти днeсь.
12 И# бyдетъ є3гдA послyшаете вс‰ њправд†ніz сі‰, и3 сохранитE и3 сотворитE |, сохрани1тъ и3 гDь бGъ тв0й тебЁ завётъ и3 млcть, ћкоже клsтсz nтцє1мъ вaшымъ,
13 и3 возлю1битъ тS, и3 блгcви1тъ тS и3 ўмн0житъ тS, и3 блгcви1тъ пл0дъ чрeва твоегw2 и3 пл0дъ земли2 твоеS, пшени1цу твою2 и3 віно2 твоE и3 є3лeй тв0й, и3 стадA волHвъ твои1хъ и3 п†ствы nвeцъ твои1хъ на земли2, ю4же клsтсz гDь nтцє1мъ твои6мъ дaти тебЁ:
14 и3 блгcвeнъ бyдеши пaче всёхъ kзы6къ и3 не бyдетъ въ вaсъ безчaдный, нижE непл0ды, и3 въ скотёхъ твои1хъ:
15 и3 tи1метъ гDь бGъ тв0й t тебє2 всsко разслаблeніе и3 всsку ћзю є3гЂпетскую ѕлyю, ±же ви1дэлъ є3си2 и3 є3ли6ка вёси: не возложи1тъ на тS, но возложи1тъ | на вс‰ ненави1дzщыz тебE:
16 и3 ћсти бyдеши вс‰ кwрhсти kзhкwвъ, ±же гDь бGъ тв0й даeтъ тебЁ: да не пощади1тъ и4хъ џко твоE, и3 да не послyжиши богHмъ и4хъ, ћкw претыкaніе тебЁ є4сть сіE.
17 Ѓще же речeши во ўмЁ твоeмъ: ћкw kзhкъ сeй мн0жае пaче менє2, кaкw возмогY ѓзъ потреби1ти |;
18 не ўбои1шисz и4хъ: пaмzтію да помzнeши, є3ли6ка сотвори2 гDь бGъ тв0й фараHну и3 всBмъ є3гЂптzнwмъ,
19 и3скушє1ніz вели6каz, ±же ви1дэста џчи твои2, знaмєніz џна и3 чудесA вели6каz, рyку крёпкую и3 мhшцу выс0кую, ћкоже и3зведe тz гDь бGъ тв0й: тaкw сотвори1тъ гDь бGъ вaшъ всBмъ kзhкwмъ, и4хже ты2 бои1шисz t лицA и4хъ:
20 и3 шє1ршни п0слетъ гDь бGъ тв0й на ни1хъ, д0ндеже потребsтсz њстaвшіисz и3 сокрhвшіисz t тебє2:
21 не повреди1шисz t лицA и4хъ: ћкw гDь бGъ тв0й въ тебЁ, бGъ вели1кій и3 крёпкій:
22 и3 погуби1тъ гDь бGъ тв0й kзhки сі‰ t лицA твоегw2, помaлу мaлу: не возм0жеши погуби1ти и5хъ вск0рэ, да не бyдетъ землS пустA, и3 ўмн0жатсz ѕвёріе ди1віи на тS:
23 и3 предaстъ и5хъ гDь бGъ тв0й въ рyцэ твои2, и3 погуби1ши и5хъ погублeніемъ вели1кимъ, д0ндеже и3скоренитE и5хъ:
24 и3 предaстъ цари6 и4хъ въ рyцэ твои2, и3 погубитE и4мz и4хъ t мёста џнагw: нижE є3ди1нъ постои1тъ пред8 лицeмъ твои1мъ, д0ндеже погуби1ши и5хъ.
25 Ва‰ніz богHвъ и4хъ да сожжетE nгнeмъ, да не пох0щеши злaта и3 сребрA взsти себЁ t ни1хъ, да не когдA согрэши1ши тогw2 рaди, ћкw мeрзость є4сть гDеви бGу твоемY:
26 и3 да не внесeши мeрзости въ св0й д0мъ, и3 пр0клzтъ бyдеши ћкоже сіS: ненавидёніемъ да возненави1диши, и3 њмерзёніемъ да њмерзи1ши, ћкw проклsтіе є4сть.