1 Вс‰ зaпwвэди, ±же ѓзъ заповёдаю вaмъ днeсь, снабди1те твори1ти, да живетE, и3 ўмн0житесz, и3 вни1дете, и3 наслёдите зeмлю благyю, є4юже клsтсz гDь бGъ nтцє1мъ вaшымъ.
2 И# да помzнeши вeсь пyть, и4мже проведE тебE гDь бGъ тв0й, сіE четыредесsтое лёто въ пустhни, да и3скyситъ тS и3 њѕл0битъ тS, и3 ўразумёютсz ±же въ сeрдцы твоeмъ, ѓще сохрани1ши зaпwвэди є3гw2 и3ли2 ни2.
3 И# њѕл0би тS, и3 глaдомъ замори1 тz, и3 напитa тz мaнною, є3sже ты2 не ўвёдэлъ є3си2, ни nтцы2 твои2: да возвэсти1тъ тебЁ, ћкw не њ хлёбэ є3ди1нэмъ жи1въ бyдетъ человёкъ, но њ всsкомъ словеси2 и3сходsщемъ и3з8 ќстъ б9іихъ жи1въ бyдетъ человёкъ.
4 Ри6зы тво‰ не њбетшaша на тебЁ: н0зэ твои2 не kзви1шасz, сE, четhредесzть лётъ.
5 И# ўразумёеши сeрдцемъ твои1мъ, ћкw и4мже w4бразомъ ѓще кjй человёкъ накaжетъ сhна своего2, тaкw гDь бGъ тв0й накaжетъ тS.
6 И# сохрани1ши зaпwвэди гDа бGа твоегw2 ходи1ти въ путeхъ є3гw2 и3 боsтисz є3гw2.
7 ГDь бо бGъ тв0й введeтъ тS въ зeмлю благyю и3 мн0гу, и3дёже водотє1чи вHдныz и3 и3ст0чники бeздны и3сходsщыz по полsмъ и3 горaмъ,
8 въ зeмлю пшени1цы и3 kчмeнz, (и3дёже) віногрaди, смHкви и3 щипцы2, въ зeмлю мaсличіz є3лeа и3 мeда:
9 въ зeмлю на нeйже не съ нищет0ю снёси хлёбъ тв0й, и3 ничесогw2 вострeбуеши на нeй: въ зeмлю въ нeйже кaменіе желёзно, и3 t г0ръ є3S и3скопaеши мёдь:
10 и3 ћсти бyдеши, и3 насhтишисz, и3 благослови1ши гDа бGа твоего2 на земли2 блaзэй, ю4же дадE тебЁ.
11 Вонми2 себЁ, не забyди гDа бGа твоегw2, є4же не сохрани1ти зaпwвэди є3гw2 и3 судбы6 и3 њправд†ніz є3гw2, є3ли6ка ѓзъ заповёдаю тебЁ днeсь:
12 да не когдA kдhй и3 насhтивсz, и3 д0мы добры6 согради1въ и3 всели1всz въ нS,
13 и3 волHмъ твои6мъ и3 nвцaмъ твои6мъ ўмн0жившымсz тебЁ, сребрY и3 злaту ўмн0жившымсz тебЁ, и3 всBмъ, є3ли6ка тебЁ бyдутъ, ўмн0жившымсz тебЁ,
14 вознесeшисz сeрдцемъ твои1мъ, и3 забyдеши гDа бGа твоего2, и3звeдшаго тS и3з8 земли2 є3гЂпетскіz, и3з8 д0му раб0ты:
15 провeдшаго тS сквозЁ пустhню вели1кую и3 стрaшную џну, въ нeйже ѕміи6 ўгрызaющыz, и3 скорп‡и, и3 жaжда, въ нeйже не бsше воды2: и3звeдшаго тебЁ и3з8 кaмене несэк0ма и3ст0чникъ воднhй:
16 питaвшаго тS мaнною въ пустhни, є3sже не вёдэлъ є3си2 ты2, нижE вёдzху nтцы2 твои2, да њѕл0битъ тS и3 да и3скyситъ тS, и3 блaго тебЁ сотвори1тъ на послёдокъ тв0й:
17 да не речeши въ сeрдцы твоeмъ: крёпость моS и3 си1ла руки2 моеS сотвори2 мнЁ си1лу вели1кую сію2,
18 и3 помzнeши гDа бGа твоего2, ћкw т0й дадE тебЁ крёпость, є4же сотвори1ти си1лу, и3 да ўстaвитъ завётъ св0й, и4мже клsтсz nтцє1мъ твои6мъ, ћкоже днeсь.
19 И# бyдетъ ѓще забвeніемъ забyдеши гDа бGа твоего2, и3 п0йдеши в8слёдъ богHвъ и3нhхъ, и3 послyжиши и5мъ, и3 поклони1шисz и5мъ, засвидётелствую вaмъ днeсь небесeмъ и3 землeю, ћкw пaгубою поги1бнете:
20 ћкоже и3 пр0чіи kзhцы, ±же гDь бGъ погублsетъ t лицA вaшегw, тaкw поги1бнете, занeже не послyшасте глaса гDа бGа вaшегw.