1 Слhши, ї}лю, ты2 прех0диши їoрдaнъ днeсь, вни1ти є4же наслёдити kзhки вели6кіz и3 крэпчaйшы пaче вaсъ, грaды вели6ки и3 њграждє1ны до небесE,
2 лю1ди вели6ки и3 мнHги и3 предHлги, сhны є3нaкwвы, ±же ты2 вёси, и3 ты2 слhшалъ є3си2: кто2 проти1ву стaнетъ сынHмъ є3нaкwвымъ;
3 И# ўвёси днeсь, ћкw гDь бGъ тв0й сeй пред8и1детъ пред8 лицeмъ твои1мъ: џгнь попалszй є4сть: сeй потреби1тъ |, и3 сeй tврати1тъ | t лицA твоегw2, и3 потреби1тъ | вск0рэ, ћкоже речE тебЁ гDь.
4 Не рцы2 въ сeрдцы твоeмъ, є3гдA потреби1тъ гDь бGъ тв0й kзhки сі‰ пред8 лицeмъ твои1мъ, глаг0лz: прaвдъ рaди мои1хъ введe мz гDь наслёдити зeмлю благyю сію2:
5 не рaди прaвды твоеS, нижE препод0біz рaди сeрдца твоегw2 ты2 вх0диши наслёдити зeмлю и4хъ, но нечeстіz рaди и3 беззак0ніz kзhкwвъ си1хъ гDь t лицA твоегw2 потреби1тъ |, и3 да ўстaвитъ завётъ, и4мже клsтсz гDь nтцє1мъ вaшымъ, ґвраaму и3 їсаaку и3 їaкwву:
6 и3 да ўвёси днeсь, ћкw не рaди прaвды твоеS гDь бGъ тв0й даeтъ тебЁ зeмлю благyю сію2 наслёдити: ћкw лю1діе жестоковhйніи є3стE.
7 П0мни, не забyди, коли1кw разгнёвасте гDа бGа своего2 въ пустhни: t негHже днE и3зыд0сте и3з8 земли2 є3гЂпетскіz, дaже внид0сте въ мёсто сіE, не покарsющесz совершaсте ±же проти1ву гDа:
8 и3 въ хwри1вэ разгнёвасте гDа, и3 разгнёвасz гDь на вы2, потреби1ти вaсъ,
9 восходsщу мнЁ на г0ру, взsти скриж†ли кaмєнныz, скриж†ли завёта, ±же завэщA гDь къ вaмъ: и3 пребhхъ въ горЁ четhредесzть днjй и3 четhредесzть нощeй: хлёба не kд0хъ и3 воды2 не пи1хъ.
10 И# дадe ми гDь двЁ скриж†ли кaмєнны, напи6саны пeрстомъ б9іимъ, и3 на ни1хъ бsху напи6сана вс‰ словесA, ±же гlа гDь къ вaмъ въ горЁ и3з8 среды2 nгнS въ дeнь собрaніz:
11 и3 бhсть по четhредесzти днeхъ и3 по четhредесzти нощeхъ, дадe ми гDь двЁ скриж†ли кaмєнны, скриж†ли завёта,
12 и3 речE гDь ко мнЁ: востaни и3 сни1ди ск0рw tсю1ду, ћкw беззак0нноваша лю1діе твои2, ±же и3звeлъ є3си2 и3з8 земли2 є3гЂпетски: соступи1ша ск0рw съ пути2, є3г0же заповёдалъ є3си2 и5мъ, и3 сотвори1ша себЁ сліsніе.
13 И# речE гDь ко мнЁ: гlахъ тебЁ є3ди1ною и3 двaжды, гlz: ви1дэхъ лю1ди сі‰, и3 сE, лю1діе жестоковhйніи сyть:
14 њстaви мS, да потреблю2 |, и3 погублю2 и4мz и4хъ под8 небесeмъ, и3 сотворю1 тz въ kзhкъ вели1къ и3 крёпокъ и3 мн0гъ пaче си1хъ.
15 И# возврати1всz снид0хъ съ горы2, и3 горA горsше nгнeмъ: и3 двЁ скриж†ли свидёній во nбою2 рукY моє1ю:
16 и3 ви1дэвъ, ћкw согрэши1сте пред8 гDемъ бGомъ вaшимъ, и3 сотвори1сте себЁ телцA сліsна, и3 соступи1сте съ пути2 ск0рw, є3г0же заповёда гDь вaмъ твори1ти,
17 и3 взeмъ џбэ скриж†ли, поверг0хъ | и3з8 рукY моє1ю и3 сокруши1хъ и5хъ пред8 вaми.
18 И# моли1хсz пред8 гDемъ втор0е, ћкоже и3 пeрвое, четhредесzть днjй и3 четhредесzть нощeй, хлёба не kд0хъ и3 воды2 не пи1хъ, всёхъ рaди грэхHвъ вaшихъ, и4миже согрэши1сте, творsще ѕл0е пред8 гDемъ бGомъ вaшимъ, є4же разгнёвати є3го2:
19 и3 боsзненъ бёхъ гнёва рaди и3 ћрости, ћкw разгнёвасz гDь на вы2, да потреби1тъ вaсъ: и3 послyша менE гDь и3 въ то2 врeмz.
20 И# на ґарHна разгнёвасz гDь ѕэлw2, є4же погуби1ти є3го2: и3 моли1хсz и3 за ґарHна во врeмz џно.
21 И# грёхъ вaшъ, є3г0же сотвори1сте, телцA, взsхъ є3го2 и3 сожг0хъ є3го2 на nгни2, и3 и3зби1хъ є3го2 и3 сотр0хъ є3го2 ѕэлw2, дaже бhсть др0бенъ, и3 бhсть ћкw прaхъ, и3 и3зсhпахъ прaхъ въ водотeчу сходsщую съ горы2.
22 И# въ запалeніи, и3 во и3скушeніи, и3 во гробёхъ похотёніz разгнёвасте гDа бGа вaшего.
23 И# є3гдA послA вaсъ гDь t кaдисъ-варни2, гlz: взhдите и3 наслёдите зeмлю, ю4же ѓзъ даю2 вaмъ: и3 сопроти1вистесz гlг0лу гDа бGа вaшегw, и3 не вёровасте є3мY, и3 не послyшасте глaса є3гw2:
24 и3 не покарsющесz бhсте гDу t днE, въ џньже познaсz вaмъ.
25 И# моли1хсz пред8 гDемъ четhредесzть днjй и3 четhредесzть нощeй, въ нsже моли1хсz: речe бо гDь погуби1ти вaсъ.
26 И# моли1хсz бGу и3 рек0хъ: гDи, гDи цRю2 богHвъ, не погуби2 людjй твои1хъ и3 наслёдіz твоегw2, є4же и3збaвилъ є3си2 крёпостію твоeю вели1кою, ±же и3звeлъ є3си2 и3з8 земли2 є3гЂпетскіz крёпостію твоeю вели1кою и3 рук0ю си1льною и3 мhшцею твоeю выс0кою:
27 помzни2 ґвраaма и3 їсаaка и3 їaкwва, рабы6 тво‰, и5мже клsлсz є3си2 соб0ю: не призирaй на жeстокость людjй си1хъ, и3 на нечeстіе и4хъ и3 на грэхи2 и4хъ:
28 да не когдA рекyтъ живyщіи на земли2, tню1дуже и3звeлъ є3си2 нaсъ, глаг0люще: не могjй гDь ввести2 и5хъ въ зeмлю, ю4же и5мъ њбэщA, и3 ненави1дz и5хъ гDь, и3зведE погуби1ти и5хъ въ пустhни:
29 и3 сjи лю1діе твои2 и3 жрeбій тв0й, и5хже и3звeлъ є3си2 и3з8 земли2 є3гЂпетскіz крёпостію твоeю вели1кою и3 мhшцею твоeю выс0кою.