1 ГDь же tS со2нъ t царS въ нощи2 џнэй. И# повелЁ рабY своемY принести2 кни6ги п†мzтныz днjй прочитaти є3мY:
2 и3 њбрёте пис†ніz напи6саннаz њ мардохeи, кaкw повёда царю2 њ двою2 є3vн{ху ц†рскую, внегдA стрещи2 и4ма, и3 ўмhслиста ўби1ти (царS) ґртаxeрxа.
3 И# речE цaрь: кyю слaву и3ли2 благодaть сотвори1хомъ мардохeю; И# рек0ша џтроцы царє1вы: ничт0же сотвори1лъ є3си2 є3мY;
4 Вопрошaющу же царю2 њ благодэsніи мардохeовэ, сE, ґмaнъ пріи1де во дв0ръ, и3 речE цaрь: кто2 є4сть во дворЁ; Ґмaнъ же пріи1де рещи2 царeви, да повёситъ мардохeа на дрeвэ, є4же ўгот0ва.
5 И# рек0ша џтроцы царє1вы: сE, ґмaнъ стои1тъ во дворЁ. И# речE цaрь: призови1те є3го2.
6 И# речE цaрь ґмaну: что2 сотворю2 мyжу, є3г0же ѓзъ хощY прослaвити; речe же въ себЁ ґмaнъ: кого2 х0щетъ цaрь прослaвити, рaзвэ менє2;
7 Речe же царю2: мyжа, є3г0же х0щетъ цaрь прослaвити,
8 да принесyтъ џтроцы царє1вы nдeжду вmсс0нную, є4юже цaрь њблачaетсz, и3 конS, на нeмже цaрь э4здитъ,
9 и3 да дaстсz є3ди1ному t другHвъ царeвыхъ слaвныхъ, и3 да њблечeтъ мyжа, є3г0же цaрь лю1битъ, и3 да посaдитъ є3го2 на конS и3 проповёсть на ќлицахъ грaда, глаг0лz: тaкw бyдетъ всsкому человёку, є3г0же цaрь прослaвитъ.
10 И# речE цaрь ґмaну: д0брэ рeклъ є3си2: тaкw сотвори2 мардохeю їудeанину, ўг0днw служaщему во дворЁ (нaшемъ), и3 да не и3змэни1тсz сл0во твоE t си1хъ, ±же рeклъ є3си2.
11 И# взS ґмaнъ nдeжду и3 конS, и3 њблечE мардохeа, и3 возведE є3го2 на коиS, и3 пр0йде по ќлицамъ грaда, и3 проповёдаше (пред8 ни1мъ), глаг0лz: си1це бyдетъ всsкому человёку, є3г0же х0щетъ цaр прослaвити.
12 И# возврати1сz мардохeи во дв0ръ (царeвъ): ґмaнъ же и4де въ д0мъ св0й скорбS преклони1въ главY.
13 И# сказA ґмaнъ случи6вшаzсz є3мY зwсaрэ женЁ своeй и3 другHмъ свои6мъ. И# рёша є3мY дрyзіе є3гw2 и3 женA: ѓще t плeмене їудейскагw мардохeй, нaчалъ є3си2 смирsтисz пред8 ни1мъ, пaдаz падeши, и3 не возм0жеши є3мY tмсти1ти, ћкw бGъ живhй є4сть съ ни1мъ.
14 И# є3щE глаг0лющымъ и5мъ, пріид0ша є3vнyси, спёшнw зовyще ґмaна на пи1ръ, є3г0же ўгот0ва є3сfи1рь.