1 Речe же гDь къ мwmсeю и3 ґарHну въ земли2 є3гЂпетстэй, гlz:
2 мцcъ сeй вaмъ начaло мцcей, пeрвый бyдетъ вaмъ въ мцcэхъ лёта:
3 рцы2 ко всемY с0нму сынHвъ ї}левыхъ, глаг0лz: въ десsтый мцcа сегw2 да в0зметъ кjйждо nвчA по домHмъ nтeчествъ, кjйждо nвчA по д0му:
4 ѓще же мaлw и4хъ є4сть въ домY, ћкw не довHлнымъ бhти на nвчA, да в0зметъ съ соб0ю сосёда бли1жнzго своего2 по числY дyшъ: кjйждо дов0лное себЁ сочтeтъ на nвчA:
5 nвчA совершeнно, мyжескъ п0лъ, непор0чно и3 є3динолётно бyдетъ вaмъ, t ѓгнєцъ и3 t к0злищъ пріи1мете:
6 и3 бyдетъ вaмъ соблюдeно дaже до четвертагwнaдесzть днE мцcа сегw2: и3 зак0лютъ то2 всE мн0жество соб0ра сынHвъ ї}левыхъ къ вeчеру,
7 и3 пріи1мутъ t кр0ве и3 помaжутъ на nбою2 подвHю и3 на прaгахъ въ домёхъ, въ ни1хже снэдsтъ т0е,
8 и3 снэдsтъ мzсA въ нощи2 т0й печє1на nгнeмъ и3 њпрэсн0ки съ г0рькимъ ѕeліемъ снэдsтъ:
9 не снёсте t ни1хъ сyрово, нижE варeно въ водЁ, но печeное nгнeмъ, главY съ ногaми и3 со ўтр0бою:
10 не њстaвите t негw2 до ќтріz и3 к0сти не сокруши1те t негw2, њстaнки же t негw2 до ќтра nгнeмъ сожжeте:
11 си1це же снёсте є5: чреслA в†ша препо‰сана, и3 сап0зи вaши на ногaхъ вaшихъ, и3 жезлы2 вaши въ рукaхъ вaшихъ, и3 снёсте є5 со тщaніемъ: пaсха є4сть гDнz:
12 и3 пройдY зeмлю є3гЂпетскую сеS н0щи, и3 ўбію2 всsкаго пeрвенца въ земли2 є3гЂпетстэй, t человёка до скотA, и3 во всёхъ бозёхъ є3гЂпетскихъ сотворю2 tмщeніе: ѓзъ гDь:
13 и3 бyдетъ кр0вь вaмъ въ знaменіе на домёхъ, въ ни1хже вы2 бyдете тaмw, и3 ўзрю2 кр0вь и3 покрhю вы2, и3 не бyдетъ въ вaсъ ћзвы, є4же поги1бнути, є3гдA поражY зeмлю є3гЂпетскую:
14 и3 бyдетъ вaмъ дeнь сeй въ пaмzть, и3 прaзднуйте т0й прaздникъ гDу во вс‰ р0ды вaшz: зак0ннw вёчнw прaзднуйте є3го2:
15 сeдмь днjй њпрэсн0ки kди1те, t пeрвагw же днE и3зми1те квaсъ и3з8 домHвъ вaшихъ: всsкъ, и4же снёсть ки1сло, поги1бнетъ душA тA t ї}лz, t днE пeрвагw дaже до днE седмaгw:
16 и3 пeрвый дeнь наречeтсz с™ъ, и3 седмhй дeнь нар0читъ с™ъ да бyдетъ вaмъ: всsкагw дёла раб0тна да не сотворитE въ ни1хъ, рaзвэ є3ли6ка (снёсти) сотворsтсz всsкой души2, сі‰ т0чію да сотворsтсz вaмъ:
17 и3 сохрани1те зaповэдь сію2: въ сeй бо дeнь и3зведY си1лу вaшу t земли2 є3гЂпетскіz: и3 сотвори1те дeнь сeй въ р0ды вaшz, зак0ннw вёчнw:
18 начинaюще въ четвертыйнaдесzть дeнь пeрвагw мцcа, съ вeчера да снёсте њпрэсн0ки, до двaдесzть пeрвагw днE мцcа, до вeчера:
19 сeдмь днjй квaсъ да не kви1тсz въ домёхъ вaшихъ: всsкъ, и4же ѓще снёсть квaсно, погуби1тсz душA тA t с0нма сынHвъ ї}левыхъ и3 въ пришeлцэхъ и3 въ жи1телехъ тоS земли2:
20 всsкагw квaснагw да не ћсте, во всёхъ же домёхъ вaшихъ да ћсте њпрэсн0ки.
21 Созвa же мwmсeй вс‰ стaрцы сынHвъ ї}левыхъ и3 речE и5мъ: шeдше поими1те себЁ nвчA по сродствHмъ вaшымъ и3 пожри1те пaсху:
22 возми1те же ки1сть v3ссHпа, и3 њмочи1вше въ кр0вь, ћже бли1з8 двeрій, помaжите прaги, и3 на nбою2 подвHю, t кр0ве, ћже є4сть бли1з8 двeрій: вh же да не и3зhдете кjйждо и3з8 двeрій д0му своегw2 до заyтріz:
23 и3 ми1мw пр0йдетъ гDь и3зби1ти є3гЂптzны, и3 ќзритъ кр0вь на прaзэ и3 на nбою2 подвHю, и3 минeтъ гDь двє1ри, и3 не попyститъ погублsющему вни1ти въ д0мы вaшz ўбивaти:
24 и3 сохрани1те сл0во сіE зак0нно себЁ и3 сынHмъ вaшымъ до вёка:
25 ѓще же вни1дете въ зeмлю, ю4же дaстъ гDь вaмъ, ћкоже гlа, сохрани1те служeніе сіE,
26 и3 бyдетъ є3гдA возглаг0лютъ вaмъ сhнове вaши: чт0 є3сть служeніе сіE;
27 и3 рцhте и5мъ: жeртва пaсха сіS гDу, и4же покры2 д0мы сынHвъ ї}левыхъ во є3гЂптэ, є3гдA поби2 є3гЂптzны, д0мы же нaшz и3збaви. И# прекл0ншесz лю1діе поклони1шасz.
28 И# tшeдше сотвори1ша сhнове ї}лєвы, ћкоже заповёда гDь мwmсeю и3 ґарHну, тaкw сотвори1ша.
29 Бhсть же въ полyнощи, и3 гDь порази2 всsкаго пeрвенца въ земли2 є3гЂпетстэй, t пeрвенца фараHнова сэдsщагw на прест0лэ, до пeрвенца плённицы, ћже въ р0вэ, и3 до пeрвенца всsкагw ск0тска.
30 Востa же фараHнъ н0щію, и3 вси2 раби2 є3гw2, и3 вси2 є3гЂптzне, и3 бhсть в0пль вели1къ по всeй земли2 є3гЂпетстэй, и4бо не бhсть д0мъ, въ нeмже не бЁ мертвецA.
31 И# призвA фараHнъ мwmсeа и3 ґарHна въ нощи2 и3 речE и5мъ: востaните и3 tиди1те t людjй мои1хъ, и3 вы2, и3 сhнове ї}лєвы: и3ди1те и3 послужи1те гDу бGу вaшему, ћкоже глаг0лете:
32 и3 џвцы и3 гов‰да вaшz пои1мше и3ди1те, благослови1те же и3 менE.
33 И# нуждaху є3гЂптzне людjй со тщaніемъ и3зри1нути и5хъ t земли2: рек0ша бо, ћкw вси2 мы2 и4змремъ.
34 Взsша же лю1діе мукY свою2 прeжде вскисeніz тёста своегw2, и3 ввzзaвше въ ри6зы, (возложи1ша) на р†мы сво‰.
35 Сhнове же ї}лєвы сотвори1ша, ћкоже заповёда и5мъ мwmсeй: и3 и3спроси1ша t є3гЂптzнъ сосyды срє1брzны и3 зл†ты, и3 ри6зы:
36 и3 дадE гDь блгdть лю1демъ свои6мъ пред8 є3г›птzны: и3 дaша и5мъ, и3 њбрaша є3гЂптzнъ.
37 Воздвиг0шасz же сhнове ї}лєвы t рамессы2 въ сокхHfъ до шести2 сHтъ тhсzщъ пёшихъ мужeй, кромЁ домочaдства:
38 и3 пришeлцы мн0зи и3зыд0ша съ ни1ми, и3 џвцы, и3 волы2, и3 ск0ти мн0зи ѕэлw2.
39 И# и3спек0ша тёсто, є4же и3знес0ша и3з8 є3гЂпта, њпрэсн0ки не ки6слы, не вскис0ша бо: и4бо и3згнaша и5хъ є3гЂптzне, и3 не возмог0ша помeдлити, нижE бр†шна сотвори1ша себЁ на пyть.
40 Њбитaніz же сынHвъ ї}левыхъ, є4же њбитaша въ земли2 є3гЂпетстэй и3 въ земли2 ханаaни сjи и3 nтцы2 и4хъ, лётъ четhреста три1десzть.
41 И# бhсть по четhрехъ стёхъ и3 три1десzти лётэхъ, и3зhде всS си1ла гDнz t земли2 є3гЂпетскіz въ нощи2.
42 СтражбA є4сть гDу, є4же и3звести2 и5хъ t земли2 є3гЂпетскіz: џнаz н0щь сaмаz стражбA гDу, ћкw всBмъ сынHмъ ї}лєвымъ бhти въ р0ды и4хъ.
43 И# речE гDь къ мwmсeю и3 ґарHну: сeй зак0нъ пaсхи: всsкъ и3ноплемeнникъ да не ћстъ t неS,
44 и3 всsкаго рабA и3ли2 кyпленаго њбрёжеши є3го2, и3 тогдA да ћстъ t неS:
45 пришлeцъ и3ли2 наeмникъ да не ћстъ t неS:
46 въ домY є3ди1нэмъ да снёстсz: не њстaвите t мsсъ на ќтріе, и3 не и3знеси1те мsсъ в0нъ и3з8 д0му, и3 к0сти не сокруши1те t негw2:
47 вeсь с0нмъ сынHвъ ї}левыхъ сотвори1тъ сіE:
48 ѓще же кто2 пріи1детъ пришлeцъ къ вaмъ сотвори1ти пaсху гDню, њбрёжеши є3гw2 всsкъ мyжескій п0лъ, и3 тогдA пристyпитъ сотвори1ти ю5, и3 бyдетъ ѓки жи1тель земли2 тоS: всsкъ же неwбрёзаный да не ћстъ t неS:
49 зак0нъ є3ди1нъ да бyдетъ тоS земли2 жи1телю и3 пришeлцу пришeдшему въ вaсъ.
50 И# сотвори1ша сhнове ї}лєвы, ћкоже заповёда гDь мwmсeю и3 ґарHну, тaкw сотвори1ша.
51 И# бhсть въ дeнь w4нъ, и3зведE гDь сhны ї}лєвы t земли2 є3гЂпетскіz съ си1лою и4хъ.