1 И# сі‰ њправд†ніz, ±же да положи1ши пред8 ни1ми:
2 ѓще стsжеши рабA є3врeина, шeсть лётъ да пораб0таетъ тебЁ, въ седм0е же лёто tпyстиши є3го2 своб0дна тyне:
3 ѓще сaмъ є3ди1нъ вни1детъ, то2 є3ди1нъ и3 и3зhдетъ: ѓще же женA вни1детъ съ ни1мъ, то2 и3 женA tи1детъ съ ни1мъ:
4 ѓще же господи1нъ дaстъ є3мY женY, и3 роди1тъ є3мY сhны и3ли2 дщє1ри, женA и3 дёти да бyдутъ господи1ну є3гw2, сaмъ же є3ди1нъ да tи1детъ.
5 Ѓще же tвэщaвъ рaбъ речeтъ: возлюби1хъ господи1на моего2 и3 женY мою2 и3 дёти мо‰, не tхождY своб0денъ:
6 да приведeтъ є3го2 господи1нъ є3гw2 пред8 суди1ще б9іе, и3 тогдA приведeтъ є3го2 пред8 двє1ри на прaгъ, и3 да проверти1тъ є3мY ќхо господи1нъ є3гw2 ши1ломъ, и3 да пораб0таетъ є3мY во вёки.
7 Ѓще же кто2 продaстъ свою2 дщeрь въ рабhню, да не tи1детъ, ћкоже tх0дzтъ рабы6ни:
8 ѓще не ўгоди1тъ пред8 nчи1ма господи1на своегw2, ю4же џнъ взsти въ женY њбэщA, да tпyститъ ю5: kзhку же чуждeму господи1нъ да не продaстъ є3S, понeже tвeрже ю5:
9 ѓще же сhну своемY њбэщaлъ ю5, по nбыкновeнію дщeрей да сотвори1тъ є4й:
10 ѓще же другyю п0йметъ себЁ, потрeбныхъ и3 nдeждъ и3 соoбщeніz є3S да не лиши1тъ:
11 ѓще же си1хъ трeхъ не сотвори1тъ є4й, да tи1детъ без8 сребрA тyне.
12 И# ѓще кого2 кто2 ўдaритъ, и3 ќмретъ, смeртію да ќмретъ (и3 т0й):
13 ѓще же не хотS, но бGъ предадE въ рyцэ є3гw2, дaмъ тебЁ мёсто, въ нeже ўбэжи1тъ тaмw ўби1вый:
14 ѓще же кто2 приложи1тъ ўби1ти бли1жнzго своего2 лeстію и3 прибёгнетъ ко nлтарю2, t nлтарS моегw2 да в0змеши того2 ўмертви1ти.
15 И$же біeтъ nтцA своего2 и3ли2 мaтерь свою2, смeртію да ќмретъ.
16 И$же ѕлосл0витъ nтцA своего2 и3ли2 мaтерь свою2, смeртію да ќмретъ.
17 Ѓще кто2 кого2 ўкрaдетъ t сынHвъ ї}левыхъ, и3 соwдолёвъ семY продaстъ є3го2, и3 њбрsщетсz ў негw2, смeртію да скончaетсz.
18 Ѓще же сварsтсz двA м{жа, и3 ўдaритъ є3ди1нъ другaго кaменемъ и3ли2 пsстію, и3 не ќмретъ, но слsжетъ на nдрЁ:
19 ѓще востaвъ человёкъ пох0дитъ внЁ њ жезлЁ, непови1ненъ бyдетъ ўдaривый є3го2: т0чію за недёланіе є3гw2 да дaстъ цёну и3 на цэльбY.
20 Ѓще же кто2 ўдaритъ рабA своего2 и3ли2 рабY свою2 жезл0мъ, и3 ќмретъ t руки2 є3гw2, суд0мъ да tмсти1тсz:
21 ѓще же преживeтъ дeнь є3ди1нъ и3ли2 двA, да не мсти1тсz: сребр0 бо є3гw2 є4сть.
22 Ѓще же бію1тсz двA м{жа, и3 поразsтъ женY непрaздну, и3 и3зhдетъ младeнецъ є3S неиз8wбражeнъ, тщет0ю да њтщети1тсz: ћкоже наложи1тъ мyжъ жены2 тоS, подобaющее да tдaстъ:
23 ѓще же и3з8wбражeнъ бyдетъ, да дaстъ дyшу за дyшу,
24 џко за џко, зyбъ за зyбъ, рyку за рyку, н0гу за н0гу,
25 жжeніе за жжeніе, ћзву за ћзву, врeдъ за врeдъ.
26 Ѓще же кто2 и3сткнeтъ џко рабY своемY и3ли2 џко рабhни своeй и3 њслэпи1тъ, свобHдны да tпyститъ | за џко и4хъ:
27 ѓще же зyбъ рабY своемY и3ли2 зyбъ рабЁ своeй и3збіeтъ, свобHдны да tпyститъ | за зyбъ и4хъ.
28 Ѓще же в0лъ ўбодeтъ мyжа и3ли2 женY, и3 ќмретъ, кaменіемъ да побіeтсz в0лъ т0й, и3 да не снэдsтъ мsса є3гw2, господи1нъ же волA непови1ненъ бyдетъ:
29 ѓще же в0лъ бодли1въ бyдетъ прeжде вчерaшнzгw и3 трeтіzгw днE, и3 возвэстsтъ господи1ну є3гw2, и3 не заключи1тъ є3гw2, и3 ўбіeтъ мyжа и3ли2 женY: в0лъ кaменіемъ да побіeтсz, и3 господи1нъ є3гw2 кyпнw да ќмретъ:
30 ѓще же w4купъ нал0житсz є3мY, да дaстъ w4купъ за дyшу свою2, є3ли1кw наложaтъ є3мY:
31 ѓще же сhна и3ли2 дщeрь ўбодeтъ, по семy же судY да сотворsтъ є3мY:
32 ѓще же рабA и3ли2 рабY ўбодeтъ в0лъ, сребрA три1десzть дідрaхмъ да дaстъ господи1ну и4хъ, и3 в0лъ кaменіемъ да побіeтсz.
33 Ѓще же кто2 tвeрзетъ ћму и3ли2 и3скопaетъ ћму и3 не покрhетъ є3S, и3 впадeтсz въ ню2 телeцъ и3ли2 nслS,
34 господи1нъ ћмы tдaстъ (цёну), сребро2 дaстъ господи1ну и4хъ: ўмeршее же є3мY да бyдетъ.
35 Ѓще же чjй в0лъ ўбодeтъ волA бли1жнzгw, и3 ќмретъ, да продадyтъ волA живaго, и3 да раздэлsтъ цёну є3гw2, и3 волA ўмeршаго да раздэлsтъ:
36 ѓще же знaемь є4сть в0лъ, ћкw бодли1въ є4сть прeжде вчерaшнzгw и3 трeтіzгw днE, и3 глаг0лаша господи1ну є3гw2, и3 т0й не заключи1тъ є3гw2: да tдaстъ волA за волA, мeртвый же є3мY да бyдетъ.