1 Да не пріи1меши слyха сyетна, да не приложи1шисz съ непрaведнымъ бhти свидётель непрaведенъ:
2 да не бyдеши со мн0гими на ѕл0бу, да не приложи1шисz ко мн0жеству ўклони1тисz со мн0жайшими, ћкw преврати1ти сyдъ,
3 и3 ни1щагw да не поми1луеши на судЁ.
4 Ѓще же срsщеши говsдо врагA твоегw2 и3ли2 nслS є3гw2 заблуждaющее, њбрати1въ да tдaси є3мY:
5 ѓще же ќзриши nслS врагA твоегw2 пaдшее под8 брeменемъ є3гw2, да не мимои1деши є5, но да воздви1гнеши є5 съ ни1мъ.
6 Да не преврати1ши судA ни1щему въ судЁ є3гw2.
7 T всsкагw сл0ва непрaведнагw да tстyпиши: непови1нна и3 првdна да не ўбіeши, и3 не њправди1ши нечести1ваго дарHвъ рaди,
8 и3 да не в0змеши дарHвъ: дaры бо њслэплsютъ џчи ви1дzщымъ и3 погублsютъ словесA првdна.
9 И# пришeлца не њскорблsйте, ни стужи1те (є3мY): вh бо вёсте дyшу пришeлчу, понeже сaми бёсте пришeлцы въ земли2 є3гЂпетстэй.
10 Шeсть лётъ да сёеши зeмлю твою2 и3 да соберeши плоды2 є3S:
11 въ седм0е же њставлeніе да сотвори1ши и3 њпyстиши ю5, и3 да ћсти бyдутъ ўб0зіи kзhка твоегw2, њстaнки же да снэдsтъ ѕвёріе ди1віи: тaкw да сотвори1ши віногрaду твоемY и3 мaсличію твоемY.
12 Въ шeсть днjй да сотвори1ши дэлA тво‰, въ седмhй же дeнь пок0й: да почjетъ в0лъ тв0й и3 nсeлъ тв0й, и3 да почjетъ сhнъ рабы2 твоеS и3 пришлeцъ.
13 Вс‰, є3ли6ка гlахъ вaмъ, сохрани1те, и3мeнъ же богHвъ и3нёхъ не поминaйте, нижE да слhшатсz и3зо ќстъ вaшихъ.
14 Три2 крaты въ лётэ сотвори1те ми2 прaздникъ:
15 прaздникъ њпрэсн0кwвъ сохрани1те твори1ти, сeдмь днjй kди1те њпрэсн0ки, ћкоже заповёдахъ тебЁ, во врeмz мцcа н0выхъ плодHвъ, въ т0й бо и3зшeлъ є3си2 и3з8 є3гЂпта, да не kви1шисz предо мн0ю т0щь:
16 и3 прaздникъ жaтвы первор0дныхъ жи6тъ сотвори1ши t дёлъ твои1хъ, ±же посёеши на ни1вэ твоeй: и3 прaздникъ скончaніz при и3сх0дэ лёта въ собрaніи дёлъ твои1хъ, ±же t ни1въ твои1хъ.
17 Три2 крaты въ лётэ да kви1тсz всsкъ мyжескъ п0лъ тв0й пред8 гDемъ бGомъ твои1мъ.
18 Е#гдa бо и3зженY kзhки t лицA твоегw2 и3 разширю2 предёлы тво‰, да не пожрeши на квaсэ кр0ве жeртвы моеS, нижE да долежи1тъ тyкъ прaздника моегw2 до ќтріz.
19 Начaтки пeрвыхъ жи6тъ земли2 твоеS да внесeши въ д0мъ гDа бGа твоегw2. Да не свари1ши kгнsте во млецЁ мaтере є3гw2.
20 И# сE, ѓзъ послю2 ѓгGла моего2 пред8 лицeмъ твои1мъ, да сохрани1тъ тS на пути2, ћкw да введeтъ тS въ зeмлю, ю4же ўгот0вахъ тебЁ:
21 вонми2 себЁ и3 послyшай є3го2, и3 не њслyшайсz є3гw2: не њбинeтсz бо тебє2, и4мz бо моE є4сть на нeмъ:
22 ѓще слyхомъ послyшаеши глaса моегw2 и3 сотвори1ши вс‰, є3ли6ка ѓзъ заповёдаю тебЁ, и3 сохрани1ши завётъ м0й, бyдете ми2 лю1ди и3збрaнни t всёхъ kзы6къ: моs бо є4сть всS землS, вh же бyдете ми2 цRское сщ7eніе и3 kзhкъ с™ъ. Сі‰ словесA да речeши сынHмъ ї}лєвымъ. Ѓще слyхомъ послyшаеши глaса моегw2 и3 сотвори1ши вс‰, є3ли6ка рекY тебЁ, врaгъ бyду врагHмъ твои6мъ и3 сопроти1влюсz сопроти1вникwмъ твои6мъ.
23 П0йдетъ бо ѓгGлъ м0й наставлszй тS и3 введeтъ тS ко ґморрeю и3 хеттeю, и3 ферезeю и3 хананeю, и3 гергесeю и3 є3veю и3 їевусeю, и3 потреблю2 и5хъ (t лицA вaшегw):
24 да не поклони1шисz богHмъ и4хъ, нижE послyжиши и5мъ: да не сотвори1ши по дэлHмъ и4хъ, но разорeніемъ разори1ши и3 сокрушeніемъ сокруши1ши к†пища и4хъ,
25 и3 да послyжиши гDу бGу твоемY: и3 блгcвлю2 хлёбъ тв0й и3 віно2 твоE и3 в0ду твою2, и3 tвращY болёзнь t вaсъ.
26 Не бyдетъ безчaденъ, нижE непл0ды на земли2 твоeй: число2 днjй твои1хъ и3сполнsz и3сп0лню.
27 И# стрaхъ послю2 ведyщій тS, и3 ўстрашY вс‰ kзhки, въ нsже ты2 вх0диши къ ни6мъ, и3 дaмъ вс‰ сопроти1вники тво‰ въ бэгуны2:
28 и3 послю2 шє1ршни пред8 тоб0ю, и3 и3зженY ґморрє1и и3 є3vє1и, и3 їевусє1и и3 хананє1и и3 хеттє1и t тебє2:
29 не и3зженY и4хъ въ лётэ є3ди1нэмъ, да не бyдетъ землS пустA, и3 мн0зи бyдутъ на тS ѕвBри земнjи:
30 помaлу помaлу и3зженY и5хъ t тебє2, д0ндеже возрастeши и3 наслёдиши зeмлю.
31 И# положY предёлы тво‰ t чермнaгw м0рz до м0рz фmлістjмлz, и3 t пустhни до рэки2 вели1кіz є3vфрaта, и3 предaмъ въ рyцэ вaши сэдsщихъ на земли2 и3 и3зженY и5хъ t тебє2:
32 да не смэси1шисz съ ни1ми, и3 съ бHги и4хъ да не завэщaеши завёта,
33 и3 да не њстaнутсz на земли2 твоeй, да не сотворsтъ тS согрэши1ти ко мнЁ: ѓще бо пораб0таеши богHмъ и4хъ, сjи бyдутъ тебЁ въ соблaзнъ.