1 И# речE гDь къ мwmсeю, гlz:
2 рцы2 сынHмъ ї}лєвымъ, и3 да в0змутъ ми2 начaтки t всёхъ, ±же ўгHдна бyдутъ сeрдцу и4хъ, да в0змете начaтки мо‰.
3 Сeй же є4сть начaтокъ, є3г0же в0змете t ни1хъ: злaто и3 сребро2 и3 мёдь,
4 и3 синетY и3 багрzни1цу, и3 червлени1цу сугyбу (прsденую), и3 вmсс0нъ скaный, и3 власы2 кHзіz,
5 и3 к0жы w4вни њчервленє1ны, и3 к0жы си6ни, и3 древA негнію6щаz,
6 и3 є3лeй въ свэщeніе, fmміaмъ во є3лeй помaзаніz и3 въ сложeніе fmміaма,
7 и3 кaмєни сард‡йскіz, и3 кaмєни въ ваsніе на є3пwмjду [Е#вр.: є3fyдъ, славeн.: нарaмникъ и3ли2 вeрхнzz ри1за.] и3 поди1ръ [д0лгаz ри1за].
8 И# да сотвори1ши ми2 њсщ7eніе, и3 kвлю1сz въ вaсъ:
9 и3 сотвори1ши ми2 по всемY, є3ли6ка ѓзъ покажY тебЁ на горЁ, w4бразъ ски1ніи и3 w4бразъ всёхъ сосyдwвъ є3S: си1це да сотвори1ши.
10 И# сотвори1ши ківHтъ свидёніz t дрeвъ негнію1щихъ, двою2 лaктій и3 п0лъ въ долготY, и3 лaктz и3 п0лъ въ широтY, и3 лaктz и3 п0лъ въ высотY:
11 и3 позлати1ши є3го2 злaтомъ чи1стымъ, внутрьyду и3 внэyду позлати1ши є3го2, и3 сотвори1ши верхY є3гw2 вэнeцъ злaтъ витhй w4крестъ:
12 и3 сліeши є3мY четhри кwлцA зл†та, и3 возложи1ши на четhри страны6 є3гw2, двA колц† на є3ди1ну странY, и3 двA на другyю странY.
13 Сотвори1ши же нwси1ла t дрeва негнію1ща и3 позлати1ши | злaтомъ чи1стымъ:
14 и3 вложи1ши нwси1ла въ к0лца, ±же на странaхъ ківHта, носи1ти и4ми ківHтъ:
15 въ к0лцахъ ківHта да бyдутъ нwси1ла не зhблющесz:
16 и3 вложи1ши въ ківHтъ свидBніz, ±же дaмъ тебЁ.
17 И# да сотвори1ши њчисти1лище покр0въ t злaта чи1ста, двою2 лaктій и3 п0лъ въ долготY, лaктz же и3 п0лъ въ широтY:
18 и3 сотвори1ши двA херув‡ма зл†та и3зв†zнна, и3 возложи1ши | t nбои1хъ стрaнъ њчисти1лища:
19 да сотворsтсz херувjми, є3ди1нъ t страны2 сеS и3 другjй t страны2 другjz њчисти1лища, и3 сотвори1ши двA херув‡ма на nбои1хъ странaхъ:
20 да бyдутъ херувjми распростирaюще кри1ла верхY, соwсэнsюще кри1лами свои1ми над8 њчисти1лищемъ, и3 ли1ца и4хъ ко другъдрyгу, на њчисти1лище бyдутъ ли1ца херув‡мска:
21 и3 да возложи1ши њчисти1лище на ківHтъ верхY, и3 въ ківHтъ да вложи1ши свидBніz, ±же дaмъ тебЁ.
22 И# познaнъ бyду тебЁ tтyду, и3 возгlю тебЁ съ верхY њчисти1лища междY двэмA херув‡мы, и5же сyть над8 ківHтомъ свидёніz, и3 по всBмъ, є3ли6ка ѓще заповёмъ тебЁ къ сынHмъ ї}лєвымъ.
23 И# сотвори1ши трапeзу t дрeвъ негнію1щихъ, двою2 лaктій въ долготY, и3 лaктz въ широтY, и3 лaктz и3 п0лъ въ высотY:
24 и3 позлати1ши ю5 злaтомъ чи1стымъ, и3 сотвори1ши є4й вит0е њбложeніе злат0е w4крестъ, и3 сотвори1ши є4й вэнeцъ длaни w4крестъ,
25 и3 сотвори1ши вит0е њбложeніе вэнцY w4крестъ.
26 И# сотвори1ши четhри кwлцA зл†та, и3 возложи1ши четhри колц† на четhри страны6 н0гъ є3S под8 вэнeцъ:
27 и3 да бyдутъ к0лца на влаг†лища носи1ламъ, ћкw воздвизaти и4ми трапeзу.
28 И# сотвори1ши нwси1ла є3S t дрeвъ негнію1щихъ, и3 позлати1ши | злaтомъ чи1стымъ, и3 воздвизaтисz бyдетъ на ни1хъ трапeза.
29 И# сотвори1ши блю6да є3S и3 fmміaмники, и3 возливaлники и3 чaшы, и4миже возливaти бyдеши: t злaта чи1ста да сотвори1ши |.
30 И# возлагaти бyдеши на трапeзу хлёбы предложeніz предо мн0ю пrнw.
31 И# да сотвори1ши свэти1лникъ t злaта чи1ста, и3звazнъ да сотвори1ши свэти1лникъ: стeбль є3гw2 и3 вBтви, и3 чaшы и3 крyзи и3 крjны t негw2 да бyдутъ:
32 шeсть же вётвій и3сходsщихъ t стрaнъ, три2 вBтви свэти1лника t страны2 є3гw2 є3ди1ныz и3 три2 вBтви свэти1лника t страны2 вторhz:
33 и3 три2 чaшы во w4бразъ nрёха, на є3ди1нэй вётви крyгъ и3 крjнъ: тaкw шести2 вётвамъ и3сходsщымъ t свэти1лника:
34 и3 на свэти1лникэ четhри ч†шы во w4бразъ nрёха, на є3ди1нэй вётви крyзи и3 крjны є3гw2:
35 крyгъ под8 двэмA вётвьми t негw2, и3 крyгъ под8 четhрьми вётвьми t негw2: тaкw шести2 вётвамъ и3сходsщымъ t свэти1лника: и3 на свэти1лникэ четhри чaшы во w4бразъ nрёха:
36 крyзи и3 вBтви t негw2 да бyдутъ: вeсь и3звazнъ t є3ди1нагw злaта чи1ста.
37 И# да сотвори1ши свэти6лъ є3гw2 сeдмь, и3 постaвиши свэти6ла є3гw2, и3 свэти1ти бyдутъ t є3ди1нагw лицA є3гw2:
38 и3 щипцы2 є3гw2, и3 подст†вы є3гw2 t злaта чи1ста сотвори1ши:
39 талaнтомъ злaта чи1ста да сотвори1ши вс‰ сосyды сі‰.
40 Ви1ждь, да сотвори1ши по w4бразу покaзанному тебЁ на горЁ.