1 И# ты2 приведи2 къ себЁ ґарHна, брaта твоего2, и3 сhны є3гw2 t сынHвъ ї}левыхъ, да свzщеннодёйствуютъ мнЁ ґарHнъ и3 надaвъ, и3 ґвіyдъ и3 є3леазaръ и3 їfaмаръ, сhнове ґарw6ни.
2 И# да сотвори1ши ри1зу свsту ґарHну брaту твоемY въ чeсть и3 слaву.
3 И# ты2 возглаг0ли ко всBмъ прем{дрымъ ўм0мъ, и5хже нап0лнихъ д¦а мyдрости и3 смышлeніz: и3 да сотворsтъ ри1зу свsту ґарHну, въ нeйже и4мать свzщеннодёйствовати мнЁ во свzти1лищи.
4 И# сі‰ сyть ри6зы, и5хже сотворsтъ: напeрсникъ и3 ри1зу вeрхнюю [Грeч.: є3пwмjсъ, є3вр.: є3фyдъ.], и3 д0лгую ри1зу [Грeч.: поди1ръ.] и3 ри1зу треснови1ту, и3 наглaвіе [Грeч.: кідaръ.] и3 п0zсъ: и3 да сотворsтъ ри6зы св‰ты ґарHну и3 сынHмъ є3гw2, во є4же свzщеннодёйствовати мнЁ.
5 И# сjи да в0змутъ злaто и3 синетY, и3 багрzни1цу и3 червлени1цу и3 вmсс0нъ,
6 и3 да сотворsтъ ри1зу вeрхнюю t вmсс0на скaнагw, дёло ткaнно пестрsщагw.
7 ДвЁ ри6зы вє1рхніz [є3ди1нъ нарaмникъ на дв0е раздэлeнный въ под0біе сaккоса.] да бyдутъ є3мY придержaщzсz є3ди1на друзёй, на џбэ странB св‰заныz.
8 И# ткaніе ри1зъ вeрхнихъ, є4же є4сть на ни1хъ, по сотворeнію и4хъ да бyдетъ t злaта чи1ста и3 синеты2, и3 багрzни1цы и3 червлени1цы прsденыz и3 вmсс0на скaнагw.
9 И# в0змеши двA кaменz, кaмене смарaгда, и3 и3зваsеши на ни1хъ и3менA сынHвъ ї}левыхъ:
10 шeсть и3мeнъ на кaмени є3ди1нэмъ и3 шeсть и3мeнъ пр0чіихъ на кaмени друзёмъ по родHмъ и4хъ,
11 дёло кaменныz хи1трости: ваsніемъ печaти и3зваsеши џба кaменz и3мены2 сынHвъ ї}левыхъ.
12 И# положи1ши џба кaменz на рaменахъ вeрхніz ри1зы: к†мени въ пaмzть сyть сынHмъ ї}лєвымъ: и3 воздви1гнетъ ґарHнъ и3менA сынHвъ ї}левыхъ пред8 гDемъ на џба рaмена сво‰ въ пaмzть њ ни1хъ.
13 И# да сотвори1ши щитцы2 t злaта чи1ста,
14 и3 да сотвори1ши двЁ треснwви1цы t злaта чи1ста, смBшены цвэтaми, дёло плетeніz: и3 возложи1ши треснwви1цы сплетє1ныz на щитцы2 по нарaмникwмъ и4хъ сопреди2.
15 И# да сотвори1ши сл0во [Грeч.: логjонъ.] сyдное, дёло пестрsщагw: по состaву ри1зы вeрхніz [Грeч.: є3пwмjсъ, є3вр.: є3фyдъ.] да сотвори1ши сіE t злaта и3 синеты2, и3 багрzни1цы и3 червлени1цы прsденыz и3 вmсс0на скaнагw:
16 сотвори1ши є5 четвероуг0лно: да бyдетъ сугyбо, пsди долготA є3гw2 и3 пsди широтA,
17 и3 нашіeши на нeмъ швeніе кaменное въ четhри рzд†. Рsдъ кaменій да бyдетъ: сардjй, топaзій и3 смарaгдъ, рsдъ є3ди1нъ:
18 и3 рsдъ вторhй, ѓнfраxъ и3 сапфjръ и3 їaспісъ:
19 и3 рsдъ трeтій, лігЂрій и3 ґхaтъ и3 ґмеfЂстъ:
20 и3 рsдъ четвeртый, хрmсолjfъ и3 вирЂллій и3 nнЂхій: њб8‰ты злaтомъ, и3сплетє1ны въ злaтэ да бyдутъ по рsду своемY.
21 И# кaменіе да бyдутъ t и3мeнъ двунaдесzти сынHвъ ї}левыхъ пред8 гDемъ: на двY рaменахъ є3гw2 дванaдесzть по и3менaмъ и4хъ и3 по родHмъ и4хъ, и3звazни печaтми, коегHждо по и4мени да бyдутъ въ дванaдесzть племeнъ.
22 И# да сотвори1ши на сл0вэ трє1сны сплетє1ны, дёломъ вери1жнымъ, t злaта чи1ста.
23 И# да сотвори1ши на словеси2 двA кwлцA зл†та: и3 возложи1ши двA кwлцA зл†та на џба кр†z словесE.
24 И# возложи1ши трє1сны и3 чє1пи зл†ты на двA кwлцA t nбои1хъ крaєвъ словесE.
25 И# двA кр†z двyхъ трeснъ наложи1ши на двЁ чепHчки, и3 возложи1ши на рaмена вeрхнихъ ри1зъ лицeмъ ко другъдрyгу.
26 И# сотвори1ши двA кwлцA зл†та, и3 возложи1ши на џбэ страны6 словесE на крaй t крaz зaднzгw вeрхнихъ ри1зъ, tвнyтрь.
27 И# сотвори1ши двA кwлцA зл†та, и3 возложи1ши на џба рaмена вeрхніz ри1зы сни1зу є3гw2, лицeмъ по согбeнію свhше соткaніz вeрхнихъ ри1зъ.
28 И# стsгнеши сл0во колцaми, ±же на нeмъ, съ колцaми вeрхнихъ ри1зъ сложeными, и3з8 синеты2 плетeными во ткaніе вeрхнихъ ри1зъ, да не низпускaетсz сл0во съ вeрхнихъ ри1зъ.
29 И# да в0зметъ ґарHнъ и3менA сынHвъ ї}левыхъ на сл0вэ сyднэмъ на пeрсехъ, входsщь во с™0е на пaмzть пред8 бGомъ. И# да положи1ши на словеси2 сyднэмъ трє1сны: плетє1ніz на џба кр†z словесE возложи1ши, и3 џба щит† возложи1ши на џбэ р†мэ нарaмника [Грeч.: є3пwмjсъ, є3вр.: є3фyдъ.] на лицE.
30 И# да возложи1ши на сл0во сyдное kвлeніе и3 и4стину: и3 да бyдетъ на пeрсехъ ґарHну, є3гдA вни1детъ въ с™0е пред8 гDа: и3 да н0ситъ ґарHнъ суды2 сынHвъ ї}левыхъ на пeрсехъ пред8 гDемъ всегдA.
31 И# да сотвори1ши ри1зу внyтреннюю [Грeч.: v3подЂтисъ.] поди1ръ [Славeн.: д0лгаz ри1за.] всю2 си1ню.
32 И# да бyдетъ ќстіе посредЁ є3гw2, њжерeліе и3мyщо круг0мъ ќстіz дёломъ ткaнымъ, сги1бъ сошвeнъ t негw2, да не раздерeтсz.
33 И# да сотвори1ши на nмeтэ ри1знэмъ [Грeч.: v3подЂтисъ.] сни1зу, ѓки ши1пка цвэтyщагw, п{гвицы и3з8 синеты2 и3 багрzни1цы, и3 червлени1цы прsденыz и3 вmсс0на скaнагw, на nмeтэ ри1зы круг0мъ: въ т0йже w4бразъ п{гвицы зл†ты, и3 звонцы2 междY си1ми w4крестъ.
34 При пyгвицэ злaтъ звонeцъ, и3 цвётъ на nмeтэ ри1знэмъ, круг0мъ.
35 И# да бyдетъ ґарHну, є3гдA слyжитъ, слhшанъ глaсъ є3гw2, входsщу во с™0е пред8 гDа, и3 и3сходsщу, да не ќмретъ.
36 И# да сотвори1ши дщи1цу злaту чи1сту: и3 и3з8wбрази1ши на нeй w4бразъ печaти, с™hнz гDнz,
37 и3 да возложи1ши ю5 на синетY скaную, и3 да бyдетъ на ўвsслэ [Грeч.: мjтра.], спреди2 ўвsсла да бyдетъ,
38 и3 да бyдетъ на челЁ ґарHни: и3 tи1метъ ґарHнъ согрэшє1ніz свzтhхъ, є3ли6ка њсвzтsтъ сhнове ї}лєвы t всsкагw даsніz свzтhхъ свои1хъ, и3 да бyдетъ на челЁ ґарHни всегдA пріsто и4ми пред8 гDемъ.
39 И# трє1сны ри1зъ t вmсс0на: и3 сотвори1ши клобyкъ [Грeч.: кjдарісъ.] вmсс0нный, и3 п0zсъ да сотвори1ши дёло пестрsщагw.
40 И# сынHмъ ґарHнwвымъ да сотвори1ши ри6зы и3 п0zсы, и3 клобуки2 да сотвори1ши и5мъ въ чeсть и3 слaву:
41 и3 њблечeши въ нS ґарHна брaта твоего2 и3 сhны є3гw2 съ ни1мъ, и3 да помaжеши и5хъ, и3 и3сп0лниши рyцэ и4хъ и3 њсвzти1ши и5хъ, да ми2 свzщеннодёйствуютъ.
42 И# да сотвори1ши и5мъ надр†ги льн‰ны покрывaти стыдBніz пл0ти и4хъ, t бeдръ дaже до стeгнъ бyдутъ,
43 и3 да и4мать ґарHнъ и3 сhнове є3гw2, є3гдA вх0дzтъ въ ски1нію свидёніz, и3ли2 є3гдA прих0дzтъ служи1ти къ жeртвеннику с™hни: и3 да не наведyтъ на сS грэхA, да не ќмрутъ: зак0нное вёчное (да бyдетъ) є3мY и3 сёмени є3гw2 по нeмъ.