1 И# ви1дэвше лю1діе, ћкw ўмeдли мwmсeй сни1ти съ горы2, востaша лю1діе на ґарHна и3 глаг0лаша є3мY: востaни и3 сотвори2 нaмъ б0ги, и5же п0йдутъ пред8 нaми: мwmсeй бо сeй человёкъ, и4же и3зведE нaсъ t земли2 є3гЂпетскіz, не вёмы, что2 бhсть є3мY.
2 И# речE и5мъ ґарHнъ: и3зми1те ўсер‰зи златы6z, ±же во ўшесёхъ жeнъ вaшихъ и3 дщeрей, и3 принеси1те ко мнЁ.
3 И# и3з8sша вси2 лю1діе ўсер‰зи зл†ты, ±же во ўшесёхъ жeнъ и4хъ, и3 принес0ша ко ґарHну.
4 И# взS t рyкъ и4хъ и3 сліS и5хъ дёломъ литhмъ, и3 сотвори2 и5мъ телцA литaго. И# рек0ша: сjи б0зи твои2, ї}лю, и5же и3звед0ша тS и3з8 земли2 є3гЂпетскіz.
5 И# ви1дэвъ ґарHнъ, создA nлтaрь прsмw є3мY, и3 проповёда ґарHнъ, глаг0лz: прaздникъ гDнь ќтрэ.
6 И# њбyтреневавъ наyтріе, вознесE всесожжє1ніz и3 принесE жeртву спасeніz. И# сэд0ша лю1діе ћсти и3 пи1ти и3 востaша и3грaти.
7 И# речE гDь къ мwmсeю гlz: и3ди2 ск0рw, сни1ди tсю1ду, беззак0нноваша бо лю1діе твои2, и5хже и3звeлъ є3си2 и3з8 земли2 є3гЂпетскіz:
8 преступи1ша съ пути2 ск0рw, є3г0же заповёдалъ є3си2 и5мъ: сотвори1ша себЁ телцA, и3 поклони1шасz є3мY, и3 пожр0ша є3мY, и3 рёша:
9 сjи б0зи твои2, ї}лю, и5же и3звед0ша тS и3з8 земли2 є3гЂпетскіz:
10 и3 нн7э њстaви мS, и3 воз8zри1всz гнёвомъ на нS, потреблю2 и5хъ, и3 сотворю2 тS въ kзhкъ вели1къ.
11 И# помоли1сz мwmсeй пред8 гDемъ бGомъ и3 речE: вскyю, гDи, kри1шисz гнёвомъ на лю1ди тво‰, и5хже и3звeлъ є3си2 и3з8 земли2 є3гЂпетскіz крёпостію вели1кою и3 мhшцею твоeю выс0кою;
12 да не когдA рекyтъ є3гЂптzне, глаг0люще: съ лукaвствомъ и3зведE и5хъ погуби1ти въ горaхъ и3 потреби1ти и5хъ t земли2: ўтоли2 гнёвъ ћрости твоеS и3 млcтивъ бyди њ ѕл0бэ людjй твои1хъ,
13 помzнyвъ ґвраaма и3 їсаaка и3 їaкwва, тво‰ рабы6, и5мже клsлсz є3си2 соб0ю, и3 рeклъ є3си2 къ ни6мъ, гlz: ѕэлw2 ўмн0жу сёмz вaше, ћкw ѕвёзды небє1сныz мн0жествомъ, и3 всю2 сію2 зeмлю, ю4же рeклъ є3си2 дaти сёмени и4хъ, и3 њбладaютъ є4ю во вёки.
14 И# ўмлcтивисz гDь њ ѕлЁ, є4же речE сотвори1ти лю1демъ свои6мъ.
15 И# возврати1всz мwmсeй, сни1де съ горы2: и3 двЁ скриж†ли свидёніz въ рукY є3гw2, скриж†ли кaмєнны напи6саны t nбою2 стран{ и4хъ, сю1ду и3 сю1ду бhша напи6саны:
16 и3 скриж†ли дёло б9іе бhша, и3 написaніе, написaніе б9іе и3звazно на скрижaлехъ.
17 И# ўслhшавъ їисyсъ глaсъ людjй кричaщихъ, речE къ мwmсeю: глaсъ рaтный въ полцЁ.
18 И# речE мwmсeй: нёсть глaсъ начинaющихъ њдолэвaти, нижE глaсъ начинaющихъ бэжaти, но глaсъ начинaющихъ напивaтисz він0мъ ѓзъ слhшу.
19 И# є3гдA приближaшесz къ полкY, ўзрЁ телцA и3 ли1ки: и3 воз8zри1всz гнёвомъ мwmсeй, повeрже и3з8 рукY своє1ю џбэ скриж†ли, и3 сокруши2 | под8 гор0ю:
20 и3 взeмъ телцA, є3г0же сотвори1ша, сожжE є3го2 во nгни2 и3 сотрE є3го2 подр0бну, и3 разсhпа є3го2 по водЁ, и3 напои2 є4ю сhны ї}лєвы.
21 И# речE мwmсeй ґарHну: что2 сотвори1ша тебЁ лю1діе сjи, ћкw навeлъ є3си2 на ни1хъ грёхъ вели1къ;
22 И# речE ґарHнъ къ мwmсeю: не гнёвайсz, господи1не: тh бо вёси людjй си1хъ ўстремлeніе.
23 Глаг0лаша бо ми2: сотвори2 нaмъ б0ги, и5же п0йдутъ пред8 нaми: мwmсeй бо сeй человёкъ, и4же и3зведe ны t є3гЂпта, не вёмы, что2 бhсть є3мY:
24 и3 рек0хъ и5мъ: и4же и4мать злaто, и3зми1те: и3 и3з8sша, и3 дaша мнЁ, и3 вверг0хъ є5 во џгнь, и3 и3зліsсz телeцъ сeй.
25 Ви1дэвъ же мwmсeй лю1ди, ћкw раздэли1шасz, раздэли1 бо и5хъ ґарHнъ въ порaдованіе супостaтwмъ и4хъ:
26 стa же мwmсeй во вратёхъ полкA и3 речE: ѓще кто2 є4сть гDнь, да и4детъ ко мнЁ. Снид0шасz u5бо къ немY вси2 сhнове леv‡ины.
27 И# речE и5мъ: сі‰ гlетъ гDь бGъ ї}левъ: препоsшите кjйждо св0й мeчь при бедрЁ и3 пройди1те, и3 возврати1тесz t врaтъ до врaтъ сквозЁ п0лкъ, и3 ўбjйте кjйждо брaта своего2 и3 кjйждо бли1жнzго своего2 и3 кjйждо сосёда своего2.
28 И# сотвори1ша сhнове леv‡ины, ћкоже глаг0ла и5мъ мwmсeй: и3 падE t людjй въ т0й дeнь до трeхъ тhсzщъ мужeй.
29 И# речE и5мъ мwmсeй: нап0лнисте рyки вaшz днeсь гDу, кjйждо въ сhнэ своeмъ и3 въ брaтэ своeмъ, да дaстсz на вaсъ блгcвeніе.
30 И# бhсть на ќтріе, речE мwmсeй къ лю1демъ: вы2 согрэши1сте грёхъ вели1къ: и3 нн7э взhду къ бGу, да ўмолю2 њ грэсЁ вaшемъ.
31 И# возврати1сz мwmсeй ко гDу и3 речE: молю1сz ти2, гDи: согрэши1ша лю1діе сjи грёхъ вели1къ и3 сотвори1ша себЁ б0ги зл†ты:
32 и3 нн7э, ѓще ќбw њстaвиши и5мъ грёхъ и4хъ, њстaви: ѓще же ни2, и3зглaди мS и3з8 кни1ги твоеS, въ ню1же вписaлъ є3си2.
33 И# речE гDь къ мwmсeю: ѓще кто2 согрэши2 предо мн0ю, и3зглaжу є3го2 и3з8 кни1ги моеS:
34 нн7э же и3ди2, сни1ди и3 возведи2 лю1ди сі‰ на мёсто, є4же рёхъ тебЁ: сE, ѓгGлъ м0й пред8и1детъ пред8 лицeмъ твои1мъ: въ џньже дeнь присэщY, наведY на ни1хъ грёхъ и4хъ.
35 И# порази2 гDь лю1ди за сотворeніе телцA, є3г0же сотвори2 ґарHнъ.